For My Followers who denounce these Messages

Tuesday, July 5th, 2011 @ 14:30

My dearly beloved daughter, today is a special day, for it pleases Me to tell you that those whose faith has been strengthened by My Messages can be assured that their daily recital of the Divine Mercy is saving souls. My children must never forget that prayers, when said with sincerity and from the heart, will always be heard. Prayers are always listened to and any special intentions are fulfilled according to My Most Holy Will.

Children please continue with your prayers because they will help ease the period of the Great Chastisement. My Father is now ready to take over His Holy Kingdom and commence His Reign once again when the New Paradise on Earth emerges. The evil in the world right now has never been so intense. Because of the huge world population and the works of the evil one, war is everywhere. The hatred shown by man-to-man is palpable. Whether this hatred is manifested as political greed, or control over other countries by another, it is all the same. Satan has many followers. They, his followers, in many instances are not aware as to how he influences every thought and deed at all times during any one day.

If My children could only see the amount of demons present in such men they would be sickened. They possess many of My children, the only visible signs being through their evil deeds. Pray, pray now, My followers, that those poor, lost souls can be saved during The Warning.

Between now and The Warning all I ask of you, children, are your prayers and especially the recital of The Divine Mercy. My Father will save souls if you dedicate yourselves to saying this once a day, preferably at 3 o’clock in the afternoon.

For those of My followers who denounce these Messages, I implore of you to pray to the Holy Spirit to ask for the Gift of discernment before you dismiss My Holy Word. To those of you who insult My visionary and recipient of these Messages you must ask this question. If it is Satan who you believe influences these Messages then why would he ask you to pray, to seek forgiveness, to receive the Holy Eucharist? Then you will know that this is impossible.

The deceiver will influence My followers firstly, to encourage them to deny My Word because he knows that it will be their rejection of My Most Holy Words of Love that will hurt Me most.

Reject Satan and his wicked ways now. Turn to Me. I implore you, for you must not allow him to influence you in this way. Your prayers are needed now to save My poor children who will not survive The Warning.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

131. До Моїх послідовників, які засуджують ці Послання

вівторок, 5 липня 2011 р., 14:30

Моя ніжно улюблена дочко, сьогодні є особливий день, бо Мені приємно сказати тобі, що ті, чия віра зміцнилася завдяки Моїм Посланням, можуть бути впевнені, що їхнє щоденне відмовляння [вервиці] до Божого Милосердя рятує душі. Мої діти ніколи не повинні забувати, що молитви, коли вони відмовлені щиро і від усього серця, завжди будуть почуті. Молитви завжди вислуховуються і будь-які особливі намірення сповнюються згідно з Моєю Найсвятішою Волею.

Діти, будь ласка, продовжуйте свої молитви, тому що вони допоможуть полегшити період Великого Покарання. Мій Отець готовий зараз прийняти Своє Святе Царство і знову розпочати Своє Правління, коли на землі з’явиться Новий Рай. Зло в світі ніколи не було таким сильним, як зараз. Через величезну чисельність населення світу і діяння злого духа скрізь точаться війни. Ненависть, яку проявляє людина до людини, відчутна. Чи проявляється ця ненависть як політична жадібність або як контроль одних країн над іншими, все однаково. Сатана має багато послідовників. Вони, його послідовники, в багатьох випадках не знають про те, як він впливає на кожну думку і вчинок протягом будь-якого дня повсякчас.

Якщо б Мої діти тільки могли бачити кількість демонів, присутніх в таких людях, вони б відчули нудоту. Вони опанували багатьох Моїх дітей і єдиним видимим знаком цього є їхні злі вчинки.  Моліться, моліться зараз, Мої послідовники, щоб ці бідні, загублені душі могли бути врятовані під час Попередження.

З цього моменту і до Попередження все, про що Я прошу вас, діти, це ваші молитви і особливо відмовляння [вервиці] до Божого Милосердя. Мій Отець врятує душі, якщо ви присвятите себе тому, щоб відмовляти її раз на день, бажано о 15:00 годині дня.

Ті Мої послідовники, які засуджують ці Послання, Я благаю вас молитися до Святого Духа, щоб просити про Дар розпізнання, перш ніж ви відхилите Моє Святе Слово. Ті з вас, які ображають Мою візіонерку і отримувача цих Послань, ви повинні поставити собі це питання. Якщо ви вірите, що сатана впливає на ці Послання, то навіщо йому просити вас молитися, шукати прощення, приймати Святу Євхаристію? Тоді ви зрозумієте, що це неможливо.

Напочатку шахрай буде впливати на Моїх послідовників, щоб заохотити їх заперечувати Моє Слово, тому що він знає, що саме відмова від Моїх Найсвятіших Слів любові болітиме Мене найбільше.

Відкиньте зараз сатану і його злі шляхи. Зверніться до Мене. Я благаю вас, тому що ви не повинні дозволити йому впливати на вас в такий спосіб. Ваші молитви необхідні зараз, щоб рятувати Моїх бідних дітей, які не переживуть Попередження.

Ваш люблячий Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •