Humility necessary to enter Heaven

Friday, April 29th, 2011 @ 15:15

My dearly beloved daughter, humility is a lesson, which all those who wish to enter My Kingdom must learn.

Humility declares your littleness in My Eyes where you revere Me, your Saviour, the Son of God made man. Without it pride gets in the way. That is of no use if you want to declare yourself fit for My Kingdom.

In today’s world humility is not acceptable, in an era where assertiveness and a desire to succeed in bettering yourselves, ahead of others, is deemed an admirable trait. Those who do not exalt themselves or push ahead with confidence and arrogance in the world are ignored. Their trait of humility and generosity towards others is considered a weakness – they are not worth bothering about to be included in their company. Yet the opposite virtue to pride is the key to entering the Kingdom of Heaven. So what is considered to be a successful approach to developing the key to wealth and riches in this life is precisely the formula that will lead you to darkness after death.

Humility, where you accept that you must serve your Maker and Creator first, is what is truly important. By declaring your nothingness you proclaim the Glory of God.

Humility is a virtue, which is not only precious in My Eyes, but which is an important part of your spiritual development. It means placing others before yourself for the Glory of God. Yet it is so easy to fall into a state of pride so quickly.

Warning to chosen souls

Take those who have worked hard to develop their spiritual lives to please Me. Then consider those fortunate souls who have been given Gifts, where, through the Power of the Holy Spirit, act as visionaries in the world. Very often, having attained these graces, they subtly begin to consider themselves to be more special than their brothers or sisters. They boast of the Gifts they possess. Then they become selective as to how they share these Gifts. Their self-glory then affects their ability to impart the Truth. What they have forgotten is that all the Gifts they are given come from Me. I love everyone. They are given these Gifts to share. Just as I give these Gifts to such chosen souls for the good of others, so too, can I take them away.

Self-glory prevents you from truly following My steps. Learn to be humble, patient and devoid of pride. If you work towards humility, you will be given a special place in My Heart. While I select certain people as chosen souls, they should consider this a Gift. They must never think they are more important in My Eyes, because I love everyone. Yet I will reward good work once humility is shown to Me and your brothers and sisters.

Your loving Saviour

Jesus Christ.

 

75. Смирення необхідне, щоб увійти в Царство Небесне

п’ятниця, 29 квітня 2011 р., 15:15

Моя ніжно улюблена дочко, смирення є уроком, який повинні засвоїти всі ті, які хочуть увійти в Моє Царство.

Смирення проголошує вашу нікчемність в Моїх Очах, коли ви почитаєте Мене, свого Спасителя, Сина Божого, що став людиною. Без нього гордість постає на шляху. Це не має сенсу, якщо ви хочете оголосити себе придатними для Мого Царства.

В сьогоднішньому світі смирення є неприйнятне – в епоху, коли самовпевненість і бажання досягти успіху в самовдосконаленні, випереджуючи інших, вважається рисою, гідною захоплення. Ті, які не вивищують себе і не просуваються вперед у світі із впевненістю і зарозумілістю, ігноруються. Їхні чесноти смирення і щедрості щодо інших вважаються слабкістю – їм не варто турбуватися про те, щоб бути включеними в їхню компанію. Проте протилежна гордині чеснота є ключем до входження в Царство Небесне. Тому те, що вважається успішним підходом для розробки ключа до достатку і багатства в цьому житті –  це саме та формула, яка приведе вас до темряви після смерті.

Смирення, коли ви визнаєте, що спочатку повинні служити своєму Творцю і Сотворителю, є справді важливим. Декларуючи свою нікчемність, ви проголошуєте Славу Божу.

Смирення – це чеснота, яка не тільки дорогоцінна в Моїх Очах, але також є важливою частиною вашого духовного розвитку. Це означає ставити інших вище себе на славу Божу. Проте так легко і так швидко впасти в стан гордості.

Попередження для вибраних душ

Візьміть тих, які старанно працювали, щоб розвинути своє духовне життя, щоб догодити Мені. Тоді подумайте про ті щасливі душі, яким були дані Дари, завдяки яким через силу Святого Духа вони діють як провидці у світі. Дуже часто, осягнувши ці Ласки, вони непомітно починають вважати себе більш особливими, ніж їхні брати і сестри. Вони хваляться Дарами, якими володіють. Потім вони починають вибирати, як цими Дарами ділитися. Самовозвеличення впливає на їхню здатність передавати Правду. Що вони забули, так це те, що всі Дари, які їм даються, походять від Мене. Я люблю усіх. Їм даються ці Дари, щоб вони ділилися ними. Так само, як Я даю ці Дари вибраним душам для блага інших, так само Я можу їх забрати.

Самовозвеличення заважає вам правдиво іти Моїми слідами. Навчіться бути смиренними, терплячими і позбавленими гордині. Якщо ви будете працювати над смиренням, то вам буде надано особливе місце в Моєму Серці. Хоч Я вибираю певних людей в якості вибраних душ, вони повинні вважати це Даром. Вони ніколи не повинні думати, що вони більш важливі в Моїх Очах, тому що Я люблю усіх. Проте Я винагороджу добру працю, якщо тільки смирення буде проявлене до Мене і до ваших братів та сестер.

Ваш люблячий Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •