Virgin Mary: When I waited with the apostles in the Cenacle for the descent of the Holy Spirit it took ten days of preparation.

Wednesday, August 22nd, 2012 @ 09:18

My child the wilderness in which My children find themselves in the world today is because they do not know how to be given the Gift of the Holy Spirit.

Just as I taught you, it takes a long time to be given the Gift.

It consists of a very tough journey before any of God’s children can be made worthy to receive this special Gift.

When I waited with the apostles in the Cenacle for the descent of the Holy Spirit it took ten days of preparation.

Although these holy, devout and loyal servants of my beloved Son were promised the Gift they were not fully prepared spiritually to be given the Gift.

I, their beloved Mother, had to help them prepare their souls.

It meant teaching them the importance of full surrender of their free will. To become worthy they had to understand the depth of humility, to which they had to succumb, before they were ready.

Some of them thought that they had learned everything from my Son.

However, this was a sign of pride and when pride exists in you, you cannot receive the Holy Gift of the Holy Spirit.

To receive the Gift of the Holy Spirit you must become little before my Son, like a small child.

There can be no room for pride or arrogance. Yet, people today who claim to speak with authority about the way in which my Son speaks fall into a trap.

They, when claiming to be knowledgeable about spiritual matters, speak with an arrogance which does not reflect the graces which are given to those who genuinely possess this great Gift from Heaven.

Those who have been bestowed with the Gift of the Holy Spirit are submissive to the wishes of my Son.

They are not boastful.

They are not aggressive.

They do not criticise another using the Name of my Son to do so.

They do not mock others, when proclaiming their interpretation of His Holy Word.

They do not preach hatred.

When my Son’s disciples were prepared by me, many arguments took place.

It took some time before they finally accepted what was expected of them.

Only then, when they understood how only humility of soul can allow the Holy Spirit to enter, were they finally prepared.

I urge all of God’s children, especially those who believe in my Son, to ask me, their Mother, to allow me to prepare them for this great Gift.

My child, it took me a full year to prepare you and this was no easy feat. Do you remember how hard you found it to say my Holy Rosary? How hard you found it to surrender your will and to prove your humility?

Now that you have received the Gift it does not mean that you can take it for granted.

You must continue to pray, remain humble of heart and seek redemption every single day. For just as it is given, so too, can it be taken away.

I ask all those following these Messages to pray for the Gift of the Holy Spirit.

It is not enough to pray just the once and say that you have received the discernment you asked for and to then cast aspersions on these Divine Messages. If you do this then you have not been given the Gift.

Please call on me, your Blessed Mother, to help prepare you through this Crusade Prayer.

Crusade Prayer (74)

for Gift of Discernment

O Mother of God help me to prepare my soul for the Gift of the Holy Spirit.

Take me as a child, by the hand, and lead me on the road Towards the Gift of discernment through the Power of the Holy Spirit.

Open my heart and teach me to surrender in body, mind and soul.

Rid me of the sin of pride and pray that I will be forgiven for all past sins so that my soul is purified and that I am made whole so that I can receive the Gift of the Holy Spirit.

I thank you Mother of Salvation for your intercession and I await with love in my heart for this Gift for which I yearn with joy.

Amen.

Remember children come to me, your Mother, to help you to open your soul to receive this wonderful Gift.

When you receive this Gift I will take you before my Son.

For only then will you be truly ready for the next step on the stairway to spiritual perfection.

Mother of Salvation.

528. Матір Спасіння: Коли Я очікувала з апостолами у Вечірнику на Зіслання Святого Духа, приготування зайняли десять днів

Середа, 22 серпня 2012 р. Божого, 9:18

Моя дитино, пустеля, в якій опинилися Мої діти в сьогоднішньому світі, існує тому, що вони не знають, як можуть отримати Дар Святого Духа.

Так як Я тебе вчила, отримання цього Дару займає багато часу.

Перед тим, як будь-яка Божа дитина буде гідна отримати цей особливий Дар, вона повинна подолати дуже важкий шлях.

Коли Я очікувала з апостолами у Вечірнику на Зіслання Святого Духа, приготування зайняли десять днів.

Попри те, що цим святим, благочестивим і вірним слугам Мого улюбленого Сина був обіцяний цей Дар, вони ще не були повністю духовно готові, щоб його отримати.

Я, їхня улюблена Матір, повинна була допомогти їм підготувати свої душі.

Це означало навчити їх важливості повної відмови від своєї вільної волі. Для того, щоб стати гідними, вони повинні були зрозуміти глибину покори, якій мали піддатися, перед тим як бути готовими.

Деякі з них думали, що вони навчилися всього від Мого Сина.

Проте це була ознака гордині, а якщо у вас існує гординя, ви не можете отримати Святого Дару Духа Святого.

Щоб отримати Дар Святого Духа, ви повинні стати малими в Очах Мого Сина, як мала дитина.

Не може бути місця для гордині чи зверхності. Але сьогодні люди, які стверджують, що вони мають право говорити про спосіб, в який промовляє Мій Син, потрапляють у пастку.

Вони, коли стверджують, що є обізнаними в духовних справах, говорять із зарозумілістю, яка не віддзеркалює Ласк, якими є обдаровані ті, які направду посідають цей великий Дар з Небес.

Ті, яким був уділений Дар Святого Духа, є покірними до бажань Мого Сина.

Вони не вихваляються.

Вони не агресивні.

Вони не критикують інших, використовуючи для цього Ім’я Мого Сина.

Вони не висміюють інших, коли проголошують свою інтерпретацію Його Святого Слова.

Вони не проповідують ненависть.

Коли Я готувала учнів Мого Сина, доходило до багатьох суперечок.

Минуло трохи часу, перш ніж вони остаточно прийняли те, що від них очікувалось.

Тільки тоді, коли вони зрозуміли, що лише покора душі може дозволити увійти Святому Духові, вони були, нарешті, підготовленими.

Я закликаю всіх Божих дітей, особливо тих, які вірять в Мого Сина, щоб просили Мене, свою Матір, дозволити Мені підготувати їх до цього великого Дару.

Моя дитино, твоє приготування зайняло в Мене цілий рік і це завдання не було легким. Чи ти пам’ятаєш, як важко тобі було відмовляти Мій Святий Розарій? Наскільки важко тобі було віддати свою волю і довести свою покору?

Тепер, коли ти отримала цей Дар, це не означає, що ти можеш бути впевненою.

Ти повинна далі молитися, залишатися в покорі серця і шукати спокутування своїх провин кожного дня. Тому що як він був тобі даний, так само може бути і забраний.

Я прошу всіх тих, які дотримуються цих Послань, щоб молилися про Дар Святого Духа.

Не вистачить помолитися лише один раз і сказати, що ви отримали розпізнання, про яке просили, а потім обмовляти ці Божественні Послання. Якщо ви так робите, то не отримаєте цього Дару.

Я прошу, закликайте Мене, вашу Благословенну Матір, щоб Я допомогла підготувати вас через цю Молитву Хрестового Походу.

Молитва Хрестового Походу [74]

Про Дар Розпізнання

О Мати Божа, допоможи мені підготувати мою душу для Дару Святого Духа.

Візьми мене, як дитину, за руку і веди мене по дорозі до Дару Розпізнання через Силу Святого Духа.

Відкрий моє серце і навчи мене підкорятися тілом, розумом і душею.

Звільни мене від гріха гордині і молися, щоб мені було прощено всі минулі гріхи, щоб моя душа очистилася і щоб я зцілився і міг отримати Дар Святого Духа.

Я дякую Тобі, Мати Спасіння, за Твоє заступництво і з любов’ю в серці очікую на цей Дар, якого жадаю з радістю.

Амінь.

Пам’ятайте, діти, приходити до Мене, вашої Матері, щоб Я допомогла вам відкрити душі для прийняття цього прекрасного Дару.

Коли ви отримаєте цей Дар, Я візьму вас до Мого Сина.

Бо лише тоді ви будете дійсно готовими до наступного кроку на сходинках духовної досконалості.

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •