Forgiveness the pathway to freedom

Saturday, May 21st, 2011 @ 10:40

My daughter, forgiveness is the pathway to freedom. When you forgive those who offend you or who have caused you hurt, you become free of spirit. That is when joy fills your soul. That too means that I Am present within you. When you forgive others, this is a sign of love, not only for your neighbour, but love for Me your Divine Saviour. For those who do not believe Me, know that when they, too, forgive others I Am present and walk with them. Yet they have no idea that this is the case.

Forgiveness is love. My Love is endless. But I implore you, My children, to allow Me to forgive you for your sins. If you could only ask Me to do this, not only will you be free, but the love and the joy you will experience will surprise you. This act of humility will allow you to communicate with love towards others. Your light will shine and will affect others in a special way, but neither you nor they will be aware of this. My Love, after the act of redemption takes place, will flood your soul. Your clean soul will be like a magnet, as it draws others towards you.

To forgive others is not easy, My children. Pride and a sense of self-worth prevent this great act of mercy taking place. This is the work of Satan; for he knows that lack of forgiveness leads to other more serious sins against God the Father. When you cannot forgive others, first of all, you build up a resentment, which when it festers, leads to hatred and even murder. In many cases it can lead to war.

If people everywhere forgave one another graciously, then hatred would not exist. Murder would be less frequent, and love – the love of God the Eternal Father, would spread.

Learn to forgive one another. Push pride aside and ask for My Mercy. For when you ask for something according to My Holy Will, you will be granted your request.

Your loving Saviour

King of Mercy, Jesus Christ

 

89. Прощення – шлях до свободи

субота, 21 травня 2011 р., 10:40

Моя дочко, прощення – це шлях до свободи. Коли ви пробачаєте тим, які ображають вас або які заподіяли вам біль, ви стаєте вільними духом. Саме тоді радість наповнює вашу душу. Це також означає, що Я присутній у вас. Коли ви пробачаєте іншим, це знак любові не тільки до вашого ближнього, але й до Мене, вашого Божественного Спасителя. Щодо тих, які не вірять в Мене, знайте, що коли вони також пробачають іншим, Я присутній і йду з ними. Проте вони поняття не мають, що це так.

Прощення – це любов. Моя любов нескінченна. Але Я благаю вас, Мої діти, дозвольте Мені пробачити вас за ваші гріхи. Якби ви тільки могли попросити Мене зробити це, ви не лише були б вільними, але й любов і радість, які ви б відчули, здивували б вас. Цей акт смирення дозволить вам спілкуватися з любов’ю щодо інших. Ваше світло буде сяяти і по-особливому впливатиме на інших, але ні ви, ні вони не знатимете про це. Моя Любов, після того, як відбудеться акт Спокутування, наповнить вашу душу. Ваша чиста душа буде як магніт, оскільки вона притягуватиме до вас інших.

Пробачати іншим нелегко, Мої діти. Гордість і почуття самоповаги заважають відбутися цьому великому акту милосердя. Це робота сатани; бо він знає, що відсутність прощення веде до інших, більш серйозних гріхів проти Бога Отця. Коли ви не можете пробачити іншим, ви насамперед накопичуєте образу, яка, коли вона посилюється, призводить до ненависті і навіть до вбивства. В багатьох випадках вона може призвести до війни.

Якщо б люди скрізь люб’язно пробачили один одному, то ненависті не було б. Вбивства відбувалися б рідше, і любов – Любов Бога, Предвічного Отця, поширилася б.

Навчіться пробачати один одному. Відкиньте гординю і попросіть про Моє Милосердя. Бо коли ви просите про щось згідне з Моєю Волею, ваше прохання буде задовільнене.

Ваш люблячий Спаситель
Цар Милосердя, Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •