God the Father: Prepare the world for the arrival of My beloved Son Jesus Christ

Wednesday, October 19th, 2011 @ 14:00

My daughter, prepare the world for the arrival of My beloved Son, Jesus Christ, for He now comes, as foretold, to save mankind once again.

His arrival will be heralded by the trumpets in Heaven and the choirs of angels who will sing in praise to announce this Great Event.

My great Gift to mankind is being presented to you in the form of My dearly beloved Son, Who is being sent to save you before the Final Judgment.

Prepare your souls, for when your sins are revealed to you, I command you to fall in humility at the feet of My Son and beg for Mercy. You must ask Him to forgive you and you must accept the punishment required to cleanse your souls.

His Mercy is so great that no sin, no matter how grievous, cannot be forgiven if true remorse is shown. Humility is required of all of you so that you will be worthy to enter the New Glorious Era of Peace on Earth, the time of which is very close. Only those souls who truly repent and show true allegiance to My beloved Son will be fit to enter the gates. For you must be free of sin to enter this wonderful New Paradise on Earth.

My dearly beloved children, I have prepared this Paradise with great Love for each of you. This is the inheritance you have been waiting for. This is the way in which the Gift of the Earth was originally presented to Adam and Eve.

Any man who rejects this Paradise on Earth, where no evil will exist in any form, is turning his back on salvation.

This is your final chance to free your souls from the grip of Satan and the evil influence he has on your lives.

Embrace this wonderful Gift of great Mercy. Through this Gift you are being offered a chance of true salvation and a Glorious Paradise, which you could not possibly fathom.

For those poor sinners who reject My Son’s offer of forgiveness, you will be afforded more time to turn back to your faith. However, you will not be given too much time, for My Patience is running out.

Await now My Son’s return to save you once again from sin and to bring you to eternal salvation.

God the Father

 

224. Бог Отець: Приготуйте світ до Приходу Мого улюбленого Сина Ісуса Христа

cереда, 19 жовтня 2011 р., 14:00

Дочко Моя, готуй світ до приходу Мого улюбленого Сина, Ісуса Христа, бо Він зараз приходить, як і було передбачено, щоб знову врятувати людство.

Його Прихід буде сповіщений сурмами на Небесах і хорами ангелів, які співатимуть у хвалі, сповіщаючи про цю Велику Подію.

Мій Великий Дар для людства буде уділений вам через Мого улюбленого Сина, який буде посланий, щоб спасти вас перед Остаточним Судом.

Підготуйте свої душі, бо коли вам відкриються ваші гріхи, Я наказую вам впасти в смиренні до ніг Мого Сина і благати про Милосердя. Ви повинні просити Його пробачити вас і ви повинні прийняти покарання, необхідне для очищення ваших душ.

Його Милосердя настільки велике, що немає гріха, не важливо, яким би важким він не був, який би не міг бути прощений, якщо виявляється справжнє каяття. Смирення вимагається від усіх вас, щоб ви були гідними увійти в Нову Славну Еру Миру на землі, час якої дуже близький. Тільки ті душі, які по-справжньому покаялися і виявили справжню вірність Моєму улюбленому Синові, будуть гідними увійти в ворота. Бо ви повинні бути вільними від гріха, щоб увійти в цей чудовий Новий Рай на землі.

Мої ніжно улюблені діти, Я з великою Любов’ю приготував цей Рай для кожного з вас. Це те спадкоємство, на яке ви так довго чекали. Саме так Дар землі був спочатку подарований Адамові і Єві.

Будь-яка людина, яка відкидає цей Рай на землі, де не буде існувати зла в жодному вигляді, відвертається від спасіння.

Це ваш останній шанс, щоб звільнити свої душі від влади сатани і злого впливу, який він має на ваше життя.

Прийміть цей чудовий Дар Великого Милосердя. Через цей Дар вам пропонується шанс на справжнє спасіння і Славний Рай, який ви просто не в змозі осягнути.

Ті бідні грішники, які відкидають пропозицію Мого Сина про прощення, вам буде надано більше часу, щоб повернутися до своєї віри. Однак вам не буде дано занадто багато часу, бо Моя Терпеливість вичерпується.

Очікуйте зараз повернення Мого Сина, щоб Він знову врятував вас від гріха і привів до Вічного Спасіння.

Бог Отець

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •