God the Father: One of most urgent Messages to mankind

Tuesday, August 2nd, 2011 @ 20:15

I come in the Name of My Son, Jesus Christ. I Am God the Father and wish to communicate to the whole world. It is My intention to put a stay on the severity of the Chastisement, to give mankind a chance to open their hearts to the Truth of My Existence. They, My precious children, must know that I Am a God, firstly of Mercy and then of Justice.

My Mercy has been stretched to extraordinary limits. I will, because of the power of prayer, hold My Hand back, in Mercy, so that man can alleviate the hatred that is manifested in many souls throughout the world.

Beware, My children, when I warn you that failure to stop sin from spreading will result in a chastisement that will destroy much of mankind. Such a chastisement will not have been witnessed since the days of the flood that destroyed the Earth in the time of Noah.

I will no longer allow you, My ungrateful children, to destroy those who have shown allegiance to Me. Nor will I stand back and allow the One World Order to contaminate My Creation, My Children, My Earth.

Heed now this, one of the final warnings being given to mankind. Turn away now from the way of sin and you will be saved. Turn away from your blind devotion to the lure of Satan and his seductive charms, which attract you by means of love of oneself and of material wonders. Should you continue to desecrate this beautiful world, created out of Love for you, in the way you do, it will not be there for you to inflict any further damage.

I Am the God of Love, slow to Anger, but My Patience is running out. Those who continue to maim and destroy My children, through war and control of the world’s finances, know that your days are numbered. Your chance of Redemption now will be your last. Should you not respond appropriately during the great Gift of Mercy that is The Warning, then you and your minions will be destroyed.

My Glory will be known to every man, woman and child. Those who choose the path to My Kingdom will have everlasting life. Those who do not will experience a darkness the like of which they could never imagine nor want.

Followers of Satan, who knowingly idolize his wickedness, hear now My promise. You, My lost children, will be offered the Hand of love and peace once more, during The Warning. Grasp it, for it will be your lifeline back into the Bosom of My Love. Ignore My pleas and you will suffer for eternity, never to return to the fold of My cherished family.

This now, My daughter, is one of the most important warnings to save your brothers and sisters from the torturous fires of eternal damnation.

King of the Most High

God the Almighty Father

 

154. Бог Отець: Одне з найбільш термінових Послань до людства

вівторок, 2 серпня 2011 р., 20:15

Я прийшов в Ім’я Мого Сина, Ісуса Христа. Я Бог Отець і хочу спілкуватися з усім світом. Я маю намір відкласти суворість Покарання, дати людству шанс відкрити свої серця на Істину Мого Існування. Вони, Мої дорогоцінні діти, повинні знати, що Я є Богом – насамперед Милосердя, а потім Справедливості.

Моє Милосердя простягнулося до надзвичайних меж. Я через силу молитви буду стримувати Мою Руку в Милосерді, щоб людина могла полегшити ненависть, яка проявляється в багатьох душах по всьому світу.

Остерігайтесь, Мої діти, коли Я попереджаю вас, що нездатність зупинити поширення гріха призведе до Покарання, яке знищить більшу частину людства. Таке Покарання не було засвідчене з часів потопу, який знищив землю за часів Ноя.

Я більше не дозволю вам, Мої невдячні діти, знищувати тих, які проявили відданість Мені. Я також не буду стояти остронь і не дозволю Єдиному Світовому Порядку заражати Моє створіння, Моїх дітей, Мою землю.

Прислухайтеся зараз до цього одного з останніх попереджень, яке дається людству. Відверніться зараз від дороги гріха і ви будете врятовані. Відверніться від своєї сліпої відданості спокусам сатани і його звабливих чар, які приваблюють вас любов’ю до самих себе і до матеріальних чудес. Якщо ви будете продовжувати оскверняти цей прекрасний світ, створений з любові до вас, так як ви це робите, то його більше не буде для вас, щоб ви завдавали йому будь-яку подальшу шкоду.

Я Є Богом Любові, повільним до Гніву, але Моя Терпеливість вичерпується. Ви, які продовжуєте калічити і нищити Моїх дітей через війни і контроль світових фінансів, знайте, що ваші дні полічені. Ваш шанс на Спокутування буде зараз вашим останнім шансом. Якщо ви не відповісте у відповідний спосіб під час великого Дару Милосердя, який є Попередженням, тоді ви і ваші поплічники будете знищені.

Моя Слава буде відома кожному чоловікові, жінці і дитині. Ті, які оберуть шлях до Мого Царства, будуть мати Вічне Життя. Ті, які цього не зроблять, зазнають темряви, подібної до якої вони ніколи не могли ні уявити, ні хотіти.

Послідовники сатани, які свідомо обожнюють його нечестивість, почуйте Мою обітницю. Вам, Мої загублені душі, ще раз буде запропонована Рука любові і миру під час Попередження. Вхопіться за неї, бо вона буде вашим рятувальним канатом для повернення в Лоно Моєї Любові. Якщо ви зігноруєте Мої благання, то будете страждати вічно і ніколи не повернетесь в Лоно Моєї заповітної родини.

Це є зараз, Моя дочко, одне з найважливіших попереджень, щоб врятувати ваших братів і сестер від болісного вогню вічного прокляття.

Цар Всевишній

Бог, Всемогутній Отець

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •