Your weapon of choice is your love for Me

Tuesday, July 19th, 2011 @ 23:45

My dearly beloved daughter, thankfully you are now settling back into a routine, having taken a small break. You will become stronger as a result, but please remember that you still must focus on Me at all times.

My Love for all My children is very powerful and is quite different to the love one talks about loosely in this world. My children feel My Love when they open the door to Me when I knock. When I come to their door, they have two choices. They can either, open the door and allow Me in, or they can shut Me out. When they do allow Me to enter their souls, My Love penetrates their being. It is a Love they find that can make them feel weak with surprise, so intense is it, or joyful, to the extent they cannot stop telling others their good news.

For My beloved followers who love Me, know this. Because of your love and devotion to Me, I allow My Love to radiate from you so that it becomes infectious and spreads to embrace other souls. Once you allow Me into your hearts I will fill you with the grace of the Holy Spirit, so that you can tell everyone what it is I need to tell you now.

First of all, I love you with a deep tenderness in My Heart. Secondly, because of My Love, I will now eradicate evil in the world so that I can bring all My children back into the embrace of your ever-Loving Creator, God the Father.

Please, none of you, My devoted followers, must allow fear to enter your hearts as The Warning draws closer by the week. For when this great Act of My Mercy takes place, you will rejoice. For My Gift to you is that you will become closer to My Heart than before. This will make you so strong that you will sail, without hesitation, towards the New Paradise on Earth, so smooth will the transition be.

My Love is now more powerful than ever, as you, My beloved followers, do all you can to spread My Word. Use what means you can to tell people to prepare for The Warning. You are brave, My children, and you bring joy and happiness into My Sorrowful Heart, which yearns every second to save all My lost souls.

I Am relying on you now to pray as hard as you can, for sinners who will not withstand the test that The Warning presents them. Go now, My strong, loving army. Your weapon of choice is your love for Me. You will know in your heart it is I Who speaks and that it is I Who now knocks on your door. You must now knock on the doors of My sacred servants all over the world and make sure they read My Holy Word.

Your beloved Saviour and Redeemer

Jesus Christ

 

142. Вашою вибраною зброєю є любов до Мене

вівторок, 19 липня 2011 р., 23:45

Моя ніжно улюблена дочко, на щастя, ти зараз повертаєшся до звичайного режиму, зробивши невелику перерву. В результаті ти станеш сильнішою, але будь ласка, пам’ятай, що ти все ще повинна зосереджуватись на Мені повсякчас.

Моя любов до всіх Моїх дітей дуже сильна і сильно відрізняється від любові, про яку вільно говорять в цьому світі. Мої діти відчувають Мою Любов тоді, коли Я стукаю до них і вони відчиняють Мені свої двері. Коли Я підходжу до їхніх дверей, вони мають подвійний вибір. Вони можуть або відкрити двері і впустити Мене, або вони можуть закритися від Мене. Коли вони дозволяють Мені увійти в їхні душі, Моя любов проникає в їхню істоту. Саме любов, яку вони знаходять, може змусити їх почуватися слабкими від здивування, настільки вона інтенсивна, або радісними до такої міри, що вони не зможуть перестати розповідати іншим свою добру новину.

Ви, Мої улюблені вірні послідовники, які любите Мене, знайте наступне. Через вашу любов до Мене і відданість Мені Я дозволяю Моїй Любові випромінюватися від вас, щоб вона стала заразною і поширювалася, щоб огорнути інші душі. Як тільки ви дозволите Мені увійти у свої серця, Я наповню вас благодаттю Святого Духа, щоб ви могли сказати всім те, що Мені потрібно сказати вам зараз.

Насамперед, Я люблю вас з глибокою ніжністю в Своєму Серці. По-друге, завдяки Моїй Любові Я викоріню зараз зло у світі, щоб Я міг повернути всіх Моїх дітей назад в обійми вашого завжди люблячого Творця, Бога Отця.

Будь ласка, ніхто з вас, Мої віддані послідовники, не повинен дозволити страху проникати до своїх сердець по мірі наближення Попередження з кожним тижнем. Бо коли відбудеться цей великий Акт Мого Милосердя, ви будете радіти. Бо Мій Дар для вас полягає в тому, що ви станете ближче до Мого Серця, ніж раніше. Він зробить вас настільки сильними, що ви попливете, без коливань, до Нового Раю на землі, настільки плавним буде перехід.

Моя любов зараз потужніша, ніж будь-коли, так як ви, Мої улюблені послідовники, робите все, що можете, щоб поширювати Моє Слово. Використовуйте ті засоби, які ви можете, щоб сказати людям про підготовку до Попередження. Ви хоробрі, Мої діти, і ви приносите радість і щастя в Моє скорботне Серце, яке кожної секунди жадає рятувати всі Мої загублені душі.

Я покладаюсь на вас зараз, щоб ви молилися якомога наполегливіше за грішників, які не витримають випробування, яке Попередження піднесе їм. Ідіть зараз, Моя сильна, любляча армія. Вашою вибраною зброєю є любов до Мене. Ви будете знати в своєму серці, що це Я є Той, Хто говорить, і що це Я зараз стукаю у ваші двері. Зараз ви повинні стукати в двері Моїх висвячених слуг по всьому світу і подбати про те, щоб вони читали Моє Святе Слово.

Ваш улюблений Спаситель і Відкупитель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •