Prepare your family to witness My Cross in the Sky

Wednesday, June 8th, 2011 @ 16:45

My dearly beloved daughter, I must share with you the feelings I Am enduring now. The first is one of happiness, because I Am to bring so much Mercy to My children during the Illumination of Conscience, which is close. And then there are My Tears of great sadness, for those oblivious to this event and who are unprepared. My children will need to tell as many of their friends and family of this Great Event in order to save their souls. No matter if they smile and ridicule your claims, for afterwards, they will thank you. Tell them the Truth. Ask them to open their minds. They should be made aware of what they will witness, because when they see My Cross in the sky they will be prepared. That is all they need to understand. Then they will accept the discomfort they will endure when their past lives are played out before their eyes. Tell them to review their life and remind them of the harm that they may have inflicted on their fellow brothers and sisters.

Spread My Word after the Warning

My children, as soon as The Warning happens and when conversion takes place move quickly to spread My Most Holy Word. There is an urgency to this because this will be a crucial period. That is when, through the work of My beloved followers everywhere, that My children will stay on the right path. It will be the time when prayer and conversion can dilute the impact of the havoc, which will come about through the reign of both the antichrist and the false prophet.

Accept the Truth now for what it is. Do not fear the Truth. Embrace it; for when you do, you will be set free and your confidence in Me will enable you to defend My Word properly. Fear will hold you back, My precious children. Courage will win souls. Your battle, on My behalf, will ease My suffering and bring eternal life to so many more souls who desperately need your help.

My Love for you, children, is all-encompassing and never waivers in its intensity. My Cross is heavy, but when you take it up with love in your hearts, your load will be light. You My beloved followers, sacred servants and lay people, are My future army to help defeat Satan. Pray now for the strength to deal with the challenges to your faith. Lead by example and the Gift I Am bestowing on each of you who pledges his or her allegiance to Me will create instant conversion when you speak My Most Holy Word. Remember, I Am with you all the time now. Many of you who have been close to Me for some time will now experience a stronger sense of the Holy Spirit and the power of discernment, which will astonish you. Accept this as one of the greatest Gifts being given to man today. I have not bestowed a multitude of such graces since My apostles were given the precious Gifts through The Holy Spirit.

You, My followers, including My sacred servants, are My True Church. I will, with the help of God the Eternal Father, lead you so you can march with all My children towards the New Paradise, which awaits you all.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

108. Підготуйте свою родину стати свідком Мого Хреста на небі

середа, 8 червня 2011 р., 16:45

Моя ніжно улюблена дочко, Я повинен поділитися з тобою відчуттями, які Я переживаю зараз. Перше – це щастя, тому що Я повинен принести так багато Милосердя Моїм дітям під час Просвітлення Сумління, яке наближається. І потім є Мої Сльози великого смутку за тих, які не знають про цю подію і які не підготовлені. Моїм дітям потрібно буде сказати якомога більшій кількості своїх друзів і родині про цю велику подію, для того щоб врятувати їхні душі. Неважливо, якщо вони посміхаються і висміюють ваші твердження, тому що потім вони подякують вам. Скажіть їм Правду. Попросіть їх відкрити свій розум. Вони повинні бути повідомлені про те, свідками чого стануть, тому що коли вони побачать Мій Хрест на небі, то будуть підготовленими. Це все, що їм потрібно зрозуміти. Тоді вони приймуть труднощі, які будуть зносити, коли їхнє попереднє життя буде відкрито перед їхніми очима. Скажіть їм, щоб переглянули своє життя і пригадайте їм про кривду, яку вони, можливо, завдали своїм братам і сестрам.

Поширюйте Моє Слово після Попередження

Мої діти, як тільки відбудеться Попередження і коли відбудеться навернення, швидко рухайтесь, щоб поширювати Моє Найсвятіше Слово. У цьому буде гостра потреба, тому що цей період буде вирішальним. Саме тоді, завдяки праці Моїх улюблених послідовників по всьому світу, Мої діти залишаться на вірному шляху. Це буде час, коли молитва і навернення послаблять вплив хаосу, який настане через правління антихриста і лжепророка.

Прийміть Істину такою, якою вона є. Не бійтеся Істини. Прийміть її; тому що коли ви це зробите, ви будете звільнені і ваша впевненість в Мені дозволить вам захищати Моє Слово у відповідний спосіб. Страх стримуватиме вас, Мої дорогоцінні діти. Мужність завоює душі. Ваша битва в Моє Ім’я полегшить Мої Страждання і принесе Вічне Життя багатьом душам, які відчайдушно потребують вашої допомоги.

Моя Любов до вас, діти, є всеохоплюючою і ніколи не послаблюється в своїй інтенсивності. Мій Хрест важкий, але якщо ви приймете Його з любов’ю у своїх серцях, ваш тягар буде легким. Ви, Мої улюблені послідовники, висвячені слуги та миряни, є Моєю майбутньою Армією, яка допоможе перемогти сатану. Моліться зараз про силу, щоб впоратися із викликами вашій вірі. Подавайте приклад, а Дар, який Я уділяю кожному з вас, хто присягає Мені свою вірність, спричинить миттєве навернення, коли ви будете проголошувати Моє Найсвятіше Слово. Пам’ятайте, що Я Є з вами повсякчас. Багато з вас, які протягом певного періоду часу були близькими до Мене, зазнають тепер сильнішого почуття присутності Святого Духа і сили розпізнання, яка приємно здивує вас. Прийміть це як один з найбільших Дарів, даних людині сьогодні. Я не уділяв такої безлічі Ласк відтоді, як Моїм апостолам були дані ці дорогоцінні Дари через Святого Духа.

Ви, Мої послідовники, в тому числі Мої висвячені слуги, є Моєю Правдивою Церквою. Я буду за допомогою Бога, Предвічного Отця, вести вас, щоб ви могли крокувати з усіма Моїми дітьми до Нового Раю, який вже чекає на вас усіх.

Ваш люблячий Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •