Sin will always be sin no matter how you justify it

Sunday, May 29th, 2011 @ 17:30

My dearly beloved daughter, how I cry for all of My children who sin because they don’t understand My Teachings. Many of them are not aware they offend Me because either they have never been taught the Truth, or they have decided to defend their sins. Many of those who sin, try to justify their act because they listen to others who use tolerance as a guise to justify sin. Sin will always be sin in My Father’s Eyes, no matter how small the sin. Many of those who commit grievous sin, somehow always manage to defend their so-called ‘right to sin’ by blinding themselves to the evil that their sin represents.

My children are fortunate that I forgive them for their sins

If only My children everywhere knew of My Mercy, they would then realise how fortunate they are to be given this great Gift of forgiveness I offer them in this life. If they do not ask for forgiveness regularly, then their sins will lead them to continue to sin again and again. The more they sin the further they will remove themselves from Me and the harder it will be to come back to Me. Listen to Me. My Mercy is there for all of you to benefit from. Accept this from Me now. Do not allow the world to trap you, by allowing yourself to fall prey to the temptations of sin. Once you sin you become trapped and won’t know where to turn. Sin makes you feel uncomfortable deep down and within you.

Tolerance is fashionable today

So many of My children keep shouting aloud of the need for ‘tolerance in society’. Tolerance is fashionable today in its loose term. It can be used to distort even the most gravest of sins. Tolerance is cleverly moulded, to defend every type of sin known to man in the world today. Everyone claims the right to tolerance. Whatever the sin, it will be promoted as a civil right in most instances. No matter how these sins are promoted as “being right” they will always be wrong. It is time that man faces the Truth, to become responsible again. To accept that the acts of sin they are partaking in are morally wrong; to treat their fellow human beings, including those children in the womb, as being equal in all things.

Pray hard for the graces to see the Truth for what it is. And not the doctored version you choose to believe in because it suits your selfish goals. There is only one Truth. In your hearts, every single one of you knows the difference between right and wrong. Accept this now, if you want Me to save you from the fires of Hell.

Your Saviour

Jesus Christ

 

97. Гріх завжди буде гріхом, незалежно від того, як ви його виправдовуєте

неділя, 29 травня 2011 р., 17:30

Моя ніжно улюблена дочко, як Я плачу за всіма Моїми дітьми, які грішать, тому що не розуміють Мого Вчення. Багато з них не знають, що вони ображають Мене, тому що їх або ніколи не вчили Істині, або вони вирішили обстоювати свої гріхи. Багато тих, які грішать, намагаються виправдати свій вчинок, тому що слухають інших, які використовують толерантність як прикриття для виправдання гріха. Гріх завжди буде гріхом в Очах Мого Отця, незалежно від того, наскільки малим є цей гріх. Багатьом з тих, які здійснюють тяжкий гріх, якимось чином завжди вдається захистити своє так зване «право на гріх», засліплюючи себе на зло, яке представляє їхній гріх.

Моїм дітям пощастило, що Я прощаю їх за їхні гріхи

Якщо б тільки Мої діти по всьому світу знали про Моє Милосердя, вони б зрозуміли тоді, наскільки їм пощастило отримати цей великий дар прощення, який Я уділяю їм в цьому житті. Якщо вони не будуть регулярно просити прощення, то їхні гріхи призведуть до того, що вони будуть продовжувати грішити знову і знову. Чим більше вони будуть грішити, тим далі віддалятимуться від Мене і тим важче їм буде повернутися до Мене. Послухайте Мене. Моє Милосердя є для всіх вас, щоб ви скористались з нього. Прийміть його від Мене зараз. Не дозвольте світові заманити вас в пастку, дозволяючи собі стати жертвою спокус гріха. Як тільки ви згрішите, ви потрапите в пастку і не знатимете, куди звернутися. Гріх змушує вас відчувати себе дискомфортно в глибині душі і всередині вас.

Толерантність сьогодні є модною

Так багато Моїх дітей продовжують голосно кричати про необхідність «толерантності в суспільстві». Толерантність сьогодні є модною в її вільному трактуванні. Її можна використати, щоб перекрутити навіть найбільш тяжкі гріхи. Толерантність вміло сформульована, щоб захистити кожен тип гріха, відомий людині в світі сьогодні. Кожен претендує на право на толерантність. Яким би не був гріх, в більшості випадків він буде просуватися як цивільне право. Незалежно від того, як ці гріхи пропагуються як «правильні», вони завжди будуть неправильними. Настав час, для того, щоб людина подивилась правді в очі, щоб знову стати відповідальною. Визнати те, що акти гріха, в яких вони беруть участь, є морально неправильними; ставитися до своїх ближніх, включаючи тих дітей, які в утробі матері, як з рівними в усьому.

Старанно моліться про ласки побачити Правду такою, якою вона є. А не підробленою версією, в яку ви вирішили вірити, тому що вона відповідає вашим егоїстичним цілям. Є тільки одна Правда. Кожен з вас знає у своєму серці різницю між правильним і неправильним. Визнайте це зараз, якщо хочете, щоб Я врятував вас від пекельного вогню.

Ваш Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •