Responsibility of Parents in the world today

Thursday, May 19th, 2011 @ 18:15

My dearly beloved daughter, the world has now succumbed to the depths of utter despair in its lack of belief in the Existence of God the Father Almighty. Even little children now gleefully deny His Existence. Those empty, hardened souls insult not only My Eternal Father, but cause Me deep anguish.

So far have you fallen, children, that you have completely discarded all sense of the spirituality that you were born with. How far do you think your love of the world and its materialism will take you? For those of you engrossed in wealth and the comforts of all worldly attractions, you should know that they will soon be taken away from you as part of the Purification ahead.

Responsibility of parents

Why do you teach your children the importance of man-made materialism at the expense of their poor, little souls? Your primary aim is to teach your children the importance of creating and building wealth. You rarely teach them the morals they need to equip themselves with the responsibilities for adulthood, in relation to how they should show respect for others, to understand the importance of honesty and the need to show understanding towards their brothers and sisters. Unfortunately My children have completely lost their way on the spiritual path required for them to reach the ultimate destination. Have you no shame? When will you learn that your obsessive love of money and all that it offers will end in disaster? It will only be when you are stripped naked of these comforts you crave that you will realise how alone you are.

Listen to Me now while you can. Place your family’s needs first, for that is good. Provide for them. But please do not encourage your children to become slaves to wealth and a desire for fame, for you will be pushing them into the arms of Satan. Your children were born and given life by you physically, but they were Created by God the Eternal Father, when they were given their souls. By all means show responsibility as a parent by providing for your children’s physical needs. But remember that their souls need nourishment. Teach them the Truth of My Teachings and the importance of looking after their souls. Only then will you be giving your children the true nourishment in body and mind that they need to survive, so they can enjoy eternal life.

Your loving Divine Saviour

Jesus Christ

 

87. Відповідальність батьків у сьогоднішньому світі

четвер, 19 травня 2011 р., 18:15

Моя ніжно улюблена дочко, світ зараз занурюється в глибини відчаю через відсутність віри в Існування Бога, Отця Всемогутнього. Навіть маленькі діти тепер радісно заперечують Існування Бога. Ці порожні, зачерствілі душі ображають не тільки Мого Предвічного Отця, але й викликають у Мене глибокий біль.

Так низько ви впали, діти, що повністю відкинули все почуття духовності, з яким ви народилися. Як далеко, ви думаєте, ваша любов до світу і його матеріалізму заведе вас? Ті з вас, які поглинені багатством і зручностями усіх світових принад, повинні знати, що вони скоро будуть забрані у вас в якості частини майбутнього Очищення.

Відповідальність батьків

Чому ви вчите своїх дітей важливості рукотворного матеріалізму за рахунок їхніх бідних, маленьких душ? Вашою головною ціллю є навчити своїх дітей важливості створення і нарощування багатства. Ви рідко навчаєте їх моралі, яка їм потрібна для того, щоб взяти на себе відповідальність за доросле життя щодо того, як вони повинні проявляти повагу до інших, розуміти важливість чесності і необхідність проявляти розуміння до своїх братів і сестер. На жаль, Мої діти повністю збились зі шляху на своїй духовній дорозі, яка потрібна їм для досягнення кінцевого пункту призначення. Хіба вам не соромно? Коли ви засвоїте, що ваша одержима любов до грошей і до всього, що вони пропонують, закінчиться катастрофою? Тільки тоді, коли ви будете позбавлені цих зручностей, яких ви жадаєте, ви зрозумієте, наскільки самотніми ви є.

Послухайте Мене зараз, поки ви можете. Поставте потреби своєї сім’ї на перше місце, бо це добре. Забезпечуйте їх. Але будь ласка, не заохочуйте своїх дітей ставати рабами багатства і прагнення до слави, бо ви будете штовхати їх в обійми сатани. Ваші діти народилися і отримали життя від вас фізично, але вони були створені Богом, Предвічним Отцем, коли їм були дані їхні душі. Звичайно, проявляйте відповідальність як батьки, забезпечуючи фізичні потреби ваших дітей. Але пам’ятайте, що їхні душі потребують поживи. Навчайте їх Правді Мого Вчення і важливості піклування про їхні душі. Тільки тоді ви будете давати своїм дітям справжню поживу для тіла і розуму, необхідну їм для виживання, щоб вони могли насолоджуватися Вічним Життям.

Ваш люблячий Божественний Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •