Why God, the Eternal Father, is sending new prophets into the world

Friday, May 13th, 2011 @ 22:45

My dearly beloved daughter, for the doubters, especially My sacred servants, who may dismiss My Word through these Messages, this is what I would like to say to them. Increase your faith in Me by acknowledging that My Word was given to the world not only during My time on Earth, but through the Power of the Holy Spirit after that.

Since the beginning of time, God, My Eternal Father, has communicated to mankind through the prophets; in this way the Teachings of the Truth were made known to man to ensure that their faith remained strong. Other revelations and lessons in the Truth were also given to mankind through the apostles, other devout disciples and through the prophet, John the Evangelist. After that My Word, My Teachings and everything that man needed to bring him the salvation he needs was in order. Now that the world is facing the biggest shift in its history, God, My Eternal Father, has sent new prophets to the world. These prophets, make no mistake, do not bring you new Teachings, for that is not necessary. Instead they are being sent for three reasons.

The first is to remind mankind of the Truth contained in the Book of Revelation. The second is to make man alert to the times he is living in so that he can rekindle his faith. The third is to help spread conversion so that My followers can form the biggest army of all in order to save souls. I Am communicating through this prophet and others, so that My Word is heard in every corner of the world.

Remember My Absolute Love and Compassion

Listen carefully to all these Messages, which not only proclaim My Word as you know it, but, which reveal to you My Absolute Love and Compassion for every single one of you. Remember too, My great Mercy. All sinners will be forgiven once they ask for redemption.

Importance of the Holy Rosary and Divine Mercy

While ecological disasters will occur, please remember that prayer including the recital of the Holy Rosary and the Divine Mercy will help avert much of it. Remember, My cherished children, that you who believe in Me and My Eternal Father and who follow My instructions have nothing to fear. Also let Me remind you that because of the two great Acts of Mercy being given to you – the Gift of the Holy Spirit, which burst upon the entire world a few days ago and the Great Warning, millions will be converted to the Truth. This will be a great miracle, and one which will bring joy to the multitudes.

The Persecution by the Red Dragon and those not of God

While Satan will rise through his poor, misguided followers whom he pulls away from Me – their only hope of eternal salvation – this will be for just a short period. It will, I must warn you though, be a frightening period of persecution headed by the Red Dragon and those political entities, not of God. Through prayer and the Sacraments you will find the strength to persevere during these trials. All of these events have been foretold and must come to pass, so that evil can be finally stamped out in the world. It is necessary, therefore, that this purification and series of chastisements take place; because only then will the world be ready for the New Paradise on Earth.

Never ignore My calling. It is only when you see the prophecies revealed to you by My chosen messengers begin to materialize that you will know for sure that it is I Who speaks with you.

Your Divine Saviour

Jesus Christ

 

83. Чому Бог, Предвічний Отець, посилає у світ нових пророків

п’ятниця, 13 травня 2011 р., 22:45

Моя ніжно улюблена дочко, тим, які сумніваються, особливо Моїм висвяченим слугам, які можуть відкидати Моє Слово через ці Послання, Я хочу сказати наступне. Зміцніть вашу віру в Мене, визнавши, що Моє Слово було надане світові не тільки під час Мого перебування на землі, але і завдяки Силі Святого Духа після цього.

Від початку часів Бог, Мій Предвічний Отець, спілкувався з людством через пророків; в той спосіб Вчення Істини було доведено до відома людини, щоб забезпечити, щоб їхня віра залишалася сильною. Інші одкровення і уроки в Істині були також дані людству через апостолів, інших побожних учнів і через пророка Йоана Євангелиста [Богослова]. Після цього Моє Слово, Моє Вчення і все, що потрібно людині, щоб принести їй спасіння, якого вона потребує, було впорядковано. Зараз, коли світ стикається з найбільшими змінами в своїй історії, Бог, Мій Предвічний Отець, послав у світ нових пророків. Ці пророки, не помиліться, не приносять вам нового Вчення, тому що в цьому немає необхідності. Натомість вони посилаються з трьох причин.

По-перше – нагадати людству Правду, що міститься в Книзі Одкровення. По-друге – звернути увагу людини на час, в якому вона живе, щоб вона могла заново відродити свою віру. По-третє – щоб допомогти поширювати навернення, щоб Мої послідовники утворили найбільшу Армію з усіх, для того, щоб рятувати душі.

Я спілкуюся через цього пророка та інших, щоб Моє Слово було почуте в кожному куточку світу.

Пам’ятайте про Мою Абсолютну Любов і Співчуття

Слухайте уважно всі ці Послання, які не тільки проголошують Моє Слово, яким ви його знаєте, але й які відкривають вам Мою Абсолютну Любов і Співчуття до всіх і кожного з вас. Пам’ятайте також про Моє велике Милосердя. Всі грішники будуть прощені, якщо тільки вони покаються.

Важливість Святого Розарію і Божого Милосердя

В той час, як екологічні катастрофи будуть відбуватися, будь ласка, пам’ятайте, що молитва, включаючи відмовляння Святого Розарію і Божого Милосердя, допоможе запобігти багатьом з них. Пам’ятайте, Мої заповітні діти, що вам, які вірять в Мене і в Мого Предвічного Отця, і які дотримуються Моїх вказівок, ні́чого боятися. Також дозвольте Мені нагадати вам, що завдяки двом Великим Актам Милосердя – Дару Святого Духа, який вилився на увесь світ декілька днів тому та Великому Попередженню, мільйони будуть навернені до Істини. Це буде велике чудо, яке принесе радість безлічі людей.

Переслідування Червоним Драконом і тими, хто не від Бога

Хоч сатана і підніметься за рахунок своїх бідних ошуканих послідовників, яких він відриває від Мене, їхньої єдиної надії на Вічне Спасіння, та це буде лише на короткий період. Однак Я повинен попередити вас, що це буде страшний період переслідування на чолі з Червоним Драконом і тими політичними утвореннями, які не від Бога. Через молитву і Таїнства ви знайдете сили вистояти під час цих випробувань. Всі ці події були передбачені і повинні відбутися, щоб зло могло бути нарешті викорінене в світі. Тому необхідно, щоб це очищення і серії покарань відбулися; тому що тільки тоді світ буде готовий до Нового Раю на землі.

Ніколи не ігноруйте Мого заклику. Тільки тоді, коли ви побачите, що пророцтва, об’явлені вам Моїми вибраними посланцями, починають матеріалізуватися, ви будете знати напевно, що це Я є Той, Хто говорить з вами.

Ваш Божественний Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •