The Holy Spirit has now been poured out over the entire world

Tuesday, May 10th, 2011 @ 16:00

My daughter, tell the world that a significant Act of My Mercy took place today, where the Holy Spirit, one of the greatest Gifts to My children, has been poured out over the entire world. This Gift is essential in helping mankind to prepare for The Warning. Infused with the Power of the Holy Spirit, My sacred servants and followers will be strengthened considerably in their love for Me and My Eternal Father.

This Gift of life will bring new impetus into your jaded, lukewarm souls, which are screaming for enlightenment. This has been foretold, and all, including the most hardened of sinners, will benefit.

My Mercy, as I have said, knows no bounds. Filled now with the spirit of light and holiness, you, all My followers everywhere, must be brave now and proclaim My Word to all you come into contact with. Dismiss the scorn you may experience, for it is too important now to ignore My pleas for conversion.

Hear My prayer now to give you the encouragement you need.

“Fill me now O Lord with the Gift of the Holy Spirit to carry your Most Holy Word to sinners who I must help save in Your Name.

Help me to cover them, through my prayers, with your Precious Blood, so that they can be drawn to your Sacred Heart.

Give me the Gift of the Holy Spirit so that these poor souls can revel in your New Paradise.”

Say this prayer every day, after you recite My Divine Mercy, and you, through your allegiance to Me, will help save My children.

Save Me from the torment I suffer in My Heart as I watch with so much sorrow at the way in which My Holy Name is received in the world today. Not content with denying Me, many, many souls react with anger if you, My loyal followers, even dare to mention what I stand for. They are very angry because the deceiver so cleverly twists their minds to turn away from the Truth. Help these souls, all of you. Pray and ask Me now for the strength you will need in this work.

Special graces for those who spread conversion

For all of you who spread conversion, special graces will be given to you and a very special place will be reserved for you in My Father’s Kingdom. Go now and allow the Holy Spirit to flood your souls to help Me save mankind.

I love all of you. Each of you holds a place in My Sacred Heart. Not one of you, sinners included, will be excluded from My battle to save souls.

Your loving Saviour
Jesus Christ, King of Mercy

Note: Final comment by Our Lord Jesus Christ to the visionary given at the end of this Message.“My daughter this event is significant. It will save many souls before The Warning takes place and will continue to be present in the world afterwards to help prevent sinners from falling back. It has been predicted, My daughter, and represents great news. But My followers must work hard now to help Me lead the battle for souls.”

80. Святий Дух був зараз вилитий на цілий світ

вівторок, 10 травня 2011 р., 16:00

Моя дочко, скажи світові, що сьогодні відбувся важливий Акт Мого Милосердя, коли Святий Дух, один з найбільших Дарів для Моїх дітей, був вилитий на увесь світ. Цей Дар необхідний для допомоги людству підготуватися до Попередження. Наповнені Силою Святого Духа, Мої висвячені слуги і послідовники будуть значно зміцнені в своїй любові до Мене і до Мого Предвічного Отця.

Цей Дар життя принесе новий імпульс у ваші виснажені, байдужі душі, які взивають про просвітлення. Це було передбачено, і всі, включаючи найбільш зачерствілих грішників, з того скористають.

Моє Милосердя, як Я вже сказав, не знає меж. Наповнені зараз духом світла і святості, ви, всі Мої послідовники по всьому світу, повинні бути хоробрими і проголошувати Моє Слово всім тим, з ким ви контактуєте. Відкиньте зневагу, з якою ви можете зіткнутися, тому що це зараз занадто важливо, щоб ігнорувати Моє благання про навернення.

Послухайте Мою молитву зараз, щоб дати вам заохочення, якого ви потребуєте.

Молитва заохочення

Наповни мене зараз, Господи, Даром Святого Духа, щоб нести Твоє Найсвятіше Слово грішникам, яких я повинен допомогти рятувати в Твоє Ім’я.

Допоможи мені через мої молитви покрити їх Твоєю Дорогоцінною Кров’ю, щоб вони могли бути притягнуті до Твого Найсвятішого Серця.

Уділи мені Дару Святого Духа, щоб ці бідні душі могли бенкетувати у Твоєму Новому Раю.

Амінь.

Відмовляйте цю молитву щодня після того, як відмовите молитву до Мого Божого Милосердя і через вашу вірність Мені допоможете рятувати Моїх дітей.

Врятуй Мене від мук, яких Я зазнаю в Своєму Серці, коли з таким сумом спостерігаю за тим, як Моє Святе Ім’я приймається у сьогоднішньому світі. Не задовольняючись відмовою від Мене, багато, багато душ реагують з гнівом якщо ви, Мої вірні послідовники, навіть наважуєтесь згадати те, за що Я борюсь. Вони дуже розгнівані, тому що шахрай так вміло перекручує їхній розум, щоб вони відвернулись від Істини. Допоможіть цим душам, усі ви. Моліться і просіть Мене зараз про силу, якої будете потребувати у цій праці.

Особливі Ласки для тих, які поширюють навернення

Усім вам, які поширюєте навернення, будуть надані особливі Ласки і буде зарезервовано дуже особливе місце в Царстві Мого Отця. Тепер ідіть і дозвольте Святому Духові наповнити ваші душі, щоб допомогти Мені рятувати людство.

Я люблю вас усіх. Кожен з вас займає місце в Моєму Пресвятому Серці. Жоден з вас, включаючи грішників, не буде виключений з Моєї битви за те, щоб врятувати душі.

Ваш люблячий Спаситель

Ісус Христос, Цар Милосердя

Примітка: Заключний коментар від нашого Господа Ісуса Христа візіонерці, даний в кінці цього Посланння:

«Моя дочко, ця подія має велике значення. Вона врятує багато душ перед тим, як настане Попередження і продовжуватиме бути присутньою в світі пізніше, щоб допомогти грішникам не дати скотитися назад. Це було передбачено, Моя дочко, і представляє хорошу новину. Але Мої послідовники повинні зараз наполегливо працювати, щоб допомогти Мені вести битву за душі.»

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •