Russia & China to cause disruption

Sunday, May 1st, 2011 @ 21:00

My dearly beloved daughter, tell the world that preparations are now underway to prepare souls for the New Paradise on Earth, which I have promised.

The date for My Second Coming on Earth is not for your knowing. Be assured though that My promises will always be fulfilled. No one can stop My great Act of Mercy to redeem mankind. Satan does not have this power. He, the deceiver, is to be destroyed, My daughter, and cannot survive. His time is very short now. I warn those who follow him through sin, that they have few chances remaining to redeem themselves. They must turn away now from sin if they want to be saved. Those of you followers who may have a family member or special friend who are following a path of sin, then it is your duty to try and open their eyes to the Truth.

Prepare now to avoid taking the mark of the beast

Many events both on Earth and in the Heavens are now about to take place, which will turn the course of history. Prepare, all of you, during this time. I have told you before that money will be scarce so please try to prepare your families for survival, so you won’t have to accept the mark. Please do not ignore My pleas.

Prayer Groups are vital now to protect yourselves and save the world from the persecution of global – political, banking and so-called human rights’ organisations. Their goal is one of power and control over you, My children, although many of you cannot see this. You will though in time. And that time is close. Start preparing for your future survival now and keep in prayer, for I will offer My special graces for protection to all of you. Please do not be frightened for all that will really matter will be your allegiance to Me.

As the One World Order takes control of the Middle East, you will be astonished at how many countries will be under their control, how many innocent souls will believe that these new regimes will offer them freedom. But this will not be the case.

Russia & China to cause disruption

Watch now as Russia and China become the third entity to cause disruption. Very soon now, those of you who have given control of your countries to faceless groups who treat you like puppets, will soon see the sinister groups these political forces, not of God, try to dictate how you live. Defend yourselves through prayer. Every day and every hour I will ease your suffering. Receive Me in the Holy Eucharist and you will gain a strength that will sustain you to extraordinary levels during this persecution.

I, Jesus Christ, do not wish to cause panic in your lives. But I cannot stand to the side and not warn you of these events. Out of My Mercy, I Am giving you a chance to prepare; not just for your spiritual welfare, but for the livelihoods of your families. To avoid the mark, please prepare carefully.

The Warning, will without question, ease any such persecutions, because so many will be converted. Pray, pray now for all global conversion, and to dilute any torment that will evolve during the reign of the antichrist and the false prophet.

Your beloved Saviour
Jesus Christ

 

77. Росія і Китай викличуть руйнування

неділя, 1 травня 2011 р., 21:00

Моя улюблена дочко, скажи світові, що зараз здійснюється підготовка, щоб підготувати душі до Нового Раю на землі, який Я пообіцяв.

Дата Мого Другого Пришестя на землю не є для вашого відома. Будьте певні, однак, що Мої обітниці завжди будуть сповнені. Ніхто не може зупинити Мій великий Акт Милосердя, щоб відкупити людство. Сатана не має цієї сили. Він, шахрай, повинен бути знищений, Моя дочко, і він не може вижити. У нього дуже мало часу зараз. Я попереджую тих, які ідуть слідом за ним через гріх, що у них залишилося мало шансів, щоб спокутувати свої провини. Вони мають зараз відвернутися від гріха, якщо хочуть бути врятованими. Ті з вас, послідовники, які можете мати члена сім’ї чи особливого друга, які ідуть шляхом гріха – ваш обов’язок спробувати відкрити їхні очі на Істину.

Приготуйтеся зараз, щоб уникнути прийняття знаку звіра

Багато подій, як на землі, так і на Небесах, які змінять хід історії, невдовзі відбудуться. Приготуйтеся, всі ви, протягом цього часу. Я вже вам говорив раніше, що грошей буде недостатньо, тому прошу, постарайтеся підготувати ваші родини до виживання, щоб вам не довелося приймати знак. Будь ласка, не ігноруйте Мої благання.

Молитовні групи є зараз життєво необхідні для того, щоб захистити себе і врятувати світ від переслідувань глобально-політичних, банківських і, так званих, правозахисних організацій. Їхня мета одна – влада і контроль над вами, Мої діти, хоч багато з вас не може цього помітити. Однак з часом ви це побачите. І цей час близький. Розпочніть зараз підготовку до свого майбутнього виживання і продовжуйте молитися, бо Я обдарую вас Моїми особливими Ласками, щоб захистити вас усіх. Прошу, не лякайтеся, бо все, що дійсно матиме значення, це ваша вірність щодо Мене.

Коли Єдиний Світовий Порядок візьме під контроль Близький Схід, ви будете вражені тим, як багато країн перебуватимуть під їхнім контролем, як багато невинних душ вважатимуть, що цей новий режим пропонуватиме їм свободу. Але це буде не так.

Росія і Китай викличуть руйнування

Спостерігайте зараз, як Росія і Китай стають третім утворенням, яке спричинить руйнування. Дуже скоро ті з вас, які передали контроль над своїми країнами безликим групам, які поводяться з вами як з маріонетками, невдовзі побачать, як зловісні групи цих політичних сил, які не від Бога, намагатимуться диктувати вам, як жити. Захищайте себе через молитву. Кожного дня і кожної години Я буду полегшувати ваші страждання. Приймайте Мене в Святій Євхаристії і ви отримаєте силу, яка буде підтримувати вас на надзвичайно високому рівні під час цього переслідування.

Я, Ісус Христос, не хочу викликати паніку у вашому житті. Але Я не можу стояти осторонь і не попередити вас про ці події. Через Моє Милосердя Я даю вам можливість підготуватися – не тільки для вашого духовного благополуччя, але й для засобів до існування ваших родин. Для того, щоб уникнути знаку [звіра], будь ласка, ретельно підготуйтеся.

Попередження, без сумніву, полегшить будь-які переслідування, тому що так багато людей будуть навернені. Моліться, моліться зараз за глобальне навернення всіх і за те, щоб полегшити будь-які муки, які будуть розвиватися під час правління антихриста і лжепророка.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •