Pledge your allegiance to My Divine Mercy

Saturday, April 23rd, 2011 @ 16:40

My dearly beloved daughter, it is with joy that My children now rejoice in the commemoration of My Rising. This year is important because it marks the beginning of the New Era of Enlightenment due to commence in the world shortly.

My great gift of Mercy will bring huge relief to believers and create a vast sense of euphoria among those non-believers who will convert. When they discover the Truth, they will be light of heart and they will be filled with love for God the Eternal Father and Me, your Divine Saviour. Even non-Christians will understand the Truth of My Existence. Finally this will create a great sense of joy and love in the world.

The Warning must be followed by prayer

It is important, however, to remember one important lesson regarding The Warning. This Great Event, when all of you will see not only your sins, as I see them, but will understand the Truth about the next life, must be followed by prayer.

Sadly, many will fall back into sin afterwards. Now is the time to prepare to avoid this situation by praying My Divine Mercy Chaplet every day of your lives. By getting into the habit of praying this powerful prayer you will retain the level of conversion and faith, which will sweep the world thereafter.

Rejoice, pray and thank Me, your Divine Saviour, for this great Mercy. Kneel and give praise to God the Father, for the Gift of My Sacrifice. Prayer will help dilute the impact of the persecution by the New World Global Alliance, which will follow. If enough of you remain loyal to Me, My Teachings and continue to pray as well as receive the Sacraments, you can change the course of events, which would follow.

How powerful My Divine Mercy is. So many of you still do not understand the significance of it. Many, sadly, have never heard of it before.

For those of you loyal to Me now, I must make a very special request of you. I do not want to see any of My children destroyed. This is why The Warning is being given to you. This will show every one of you, including the sceptics amongst you, what will actually happen during the Final Judgment. So to help Me save each soul, I want you to pledge your own gift to help Me win over souls.

Create Divine Mercy Prayer Groups all over the world and use this Prayer for every person known to you who may be dying, for I will guarantee their salvation if you do. Gather now, My people. Follow your Saviour. Pray as you have never prayed before and then more souls will be saved. Then you will all become part of the New World I promised you when Heaven and Earth merge as one. This glorious future is for all of you. Rather than fear this great change, open your minds, hearts and souls to the great joy ahead. By merging as one great, powerful group all over the world, in each country, in every family, in every church and in every community, you will make a great difference.

Your prayers will help prevent much of the persecution, which will happen as foretold. So out of deference to Me, your Ever-loving Saviour, follow Me now.

I live in each one, each of you. I know what is contained in your hearts and souls. By giving Me your pledge of mercy for your brothers and sisters you will receive special graces.

Your Divine King of Mercy and Just Judge

Jesus Christ

 

72. Присягніть на вірність Моєму Божому Милосердю

субота, 23 квітня 2011 р., 16:40

Моя ніжно улюблена дочко, Мої діти зараз святкують з радістю згадку Мого Воскресіння. Цей рік важливий, оскільки знаменує собою початок Нової Ери Просвітництва, яка незабаром розпочнеться у світі.

Мій великий Дар Милосердя принесе величезне полегшення віруючим і створить величезне почуття ейфорії серед тих невіруючих, які навернуться. Коли вони дізнаються Правду, їм буде легко на серці і вони будуть наповнені любов’ю до Бога, Предвічного Отця і до Мене, вашого Божественного Спасителя. Навіть нехристияни зрозуміють Правду про Моє Існування. Врешті це створить велике почуття радості і любові у світі.

Попередження має супроводжуватися молитвою

Однак важливо пам’ятати один важливий урок щодо Попередження. Ця Велика Подія, коли всі ви побачите не тільки свої гріхи, як Я їх бачу, але й зрозумієте Правду про наступне життя, має супроводжуватися молитвою.

На жаль, багато хто пізніше знову впаде в гріх. Зараз настав час підготуватися, щоб уникнути цієї ситуації, відмовляючи Мою Вервицю до Божого Милосердя кожного дня свого життя. Коли молитися цією потужною молитвою увійде у вас в звичку, ви збережете рівень навернення і віри, який згодом охопить увесь світ.

Радійте, моліться і дякуйте Мені, вашому Божественному Спасителю, за це велике Милосердя. Схиліть коліна і віддайте хвалу Богу Отцю за Дар Моєї Жертви. Молитва допоможе послабити вплив переслідувань, які надійдуть від Нового Світового Глобального Альянсу. Якщо достатня кількість з вас залишиться вірними Мені, Моєму Вченню, і продовжать молитися, а також приймати Таїнства, ви зможете змінити хід подій, які надійдуть.

Яким є могутнім є Моє Боже Милосердя. Так багато з вас досі не розуміють його значення. Багато, на жаль, ніколи не чули про нього раніше.

До тих з посеред вас, які є вірними Мені, Я повинен звернутися зараз з особливим проханням. Я не хочу бачити знищеними жодного з Моїх дітей. Ось чому вам надається Попередження. Кожному з вас, в тому числі скептикам, буде показано, що насправді відбуватиметься під час Останнього Суду. Тож, щоб допомогти Мені врятувати кожну душу, я хочу, щоб ви склали свій власний дар, щоб допомогти Мені здобути душі.

Створіть молитовні групи Божого Милосердя по всьому світу і використовуйте цю молитву для кожної відомої вам людини, яка може бути вмираючою, тому що Я запевню їхнє спасіння, якщо ви це зробите. Зберіться зараз, Мій народе. Ідіть за своїм Спасителем. Моліться так, як ви ніколи раніше не молилися і тоді буде врятовано більше душ. Тоді всі ви станете частиною Нового Світу, який Я пообіцяв вам, коли Небо і земля зіллються воєдино. Це славне майбутнє є для всіх вас. Замість того, щоб боятися цієї великої зміни, відкрийте свій розум, серця і душі для великої радості, яка попереду. Об’єднавшись в одну велику, могутню групу по всьому світу, в кожній країні, в кожній родині, в кожній церкві і в кожній спільноті, ви доб’єтеся істотних змін.

Ваші молитви допоможуть запобігти багатьом переслідуванням, які настануть, як було передбачено. Тому з поваги до Мене, вашого вічно люблячого Спасителя, ідіть зараз за Мною.

Я живу в кожному, в кожному з вас. Я знаю, що міститься у ваших серцях і душах. Складаючи Мені свою присягу милосердя для ваших братів і сестер, ви отримаєте особливі Ласки.

Ваш Божественний Цар Милосердя і Справедливий Суддя
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •