Stand up against the attacks by Satan

Wednesday, April 20th, 2011 @ 17:45

My daughter, your faith is being continually tested every hour of the day when you are being pressurized by outsiders to dismiss these Messages. This will always happen. It is time to get used to this torment. You can be reassured now, more than ever, that these Messages are authentic and come from Me, the Divine Saviour of Mankind, Jesus Christ.

It saddens Me when I see believers, in particular, so influenced by the deceiver to dismiss My Most Holy Word when it is being presented for the world to witness.

My daughter, you are more than capable of ignoring now all voices who claim to speak with the authority, given to them by Divine sources. Many false prophets are present in the world today and are not who they claim to be. Only listen to My Voice, as I have told you, before. You do not need the approval of others to continue with this Sacred Work. These volumes of Sacred Messages will be seen, for what they are in time. You must never be tempted, by misinformed souls, that they are Divinely inspired, because that is not the case. Block out the lies that will assail your ears by the deceiver, Satan; he, My daughter, wants to stop this Work and will do everything to prevent you from fulfilling this Mission.

Rise now and speak with the authority of the Holy Spirit, which has been bequeathed to you, My precious daughter. You are a chosen messenger to deliver, as I have said, the most important Messages for mankind in these times. You make Me so happy with the strength and courage you have shown, in the face of the attacks you have had to endure at the hands of Satan. Remember though, you must accept this Work with the humility expected of you. Receive Me in your soul now, every day, for extra graces. I love you, My daughter. Heaven rejoices at the speed of your response to My Most Holy Will.

Your Saviour

Jesus Christ

 

70. Піднімись проти атак сатани

cереда, 20 квітня 2011 р., 17:45

Моя дочко, твоя віра постійно випробовується кожної години дня, коли ти піддаєшся тиску з боку сторонніх, щоб відкинути ці Послання. Це буде відбуватися завжди. Настав час звикнути до цієї муки. Тепер ти можеш бути впевнена, більш ніж будь-коли, що ці Послання є автентичні і походять від Мене, Божественного Спасителя людства, Ісуса Христа.

Мене засмучує, коли Я бачу, що віруючі, зокрема, перебувають під таким впливом шахрая, що відкидають Моє Найсвятіше Слово, коли воно представляється світові, щоб світ його засвідчив.

Моя дочко, ти більш ніж здатна ігнорувати зараз всі голоси, які стверджують, що говорять з авторитетом, наданим їм Божественними джерелами. Багато фальшивих пророків є присутні у світі сьогодні і не є тими, за кого себе видають. Слухай тільки Мій Голос, як Я сказав тобі раніше. Тобі не потрібне схвалення інших, щоб продовжувати цю Священну Працю. Ці томи Священних Послань з часом будуть побачені такими, якими вони є. Ти ніколи не повинна спокушатися дезінформованими душами, що вони є Божественно натхненими, тому що це не так. Блокуй брехню, якою буде атакувати твої вуха шахрай, сатана; він, Моя дочко, хоче зупинити цю Працю і він зробить все, щоб перешкодити тобі виконати цю Місію.

Піднімись зараз і промовляй з авторитетом Святого Духа, який був заповіданий тобі, Моя дорогоцінна дочко. Ти вибраний посланець, щоб передавати, як Я вже сказав, найважливіші Послання для людства в ці часи. Ти робиш Мене таким щасливим через силу і мужність, яку ти проявила перед обличчям нападів, які тобі довелося витримати з рук сатани. Пам’ятай однак, що ти повинна прийняти цю Працю зі смиренням, яке очікується від тебе. Приймай Мене в своїй душі зараз, кожного дня, для додаткових Ласк. Я люблю тебе, Моя дочко. Небеса радіють через швидкість твоєї відповіді на Мою Пресвяту Волю.

Твій Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •