What you will experience during The Warning and Prayer for instant pardon

Saturday, April 16th, 2011 @ 10:00

My beloved daughter, move quickly to escalate awareness around My Message, for The Warning is almost upon the world. Tell those souls who refuse to pray, to push aside their pride and distaste and turn to Me now to ask for forgiveness. Be clear that many, many souls will not survive this imminent event. Many of these souls are simply lazy and while they may, behind it all, believe in God the Eternal Father, they think that at some time in the future they will then deal with their spiritual beliefs. But it will be too late.

Tell the world this event is going to save them. Many will repent during this Mystical Experience. They will feel a burning sensation, not unlike that experienced by souls in purgatory. This will give them an insight as to what souls, who are not fully clean, have to go through before they can see the Glorious Light of Heaven. By simply accepting that this event may take place, they can survive it. Turn to Me and say:

“Please guide me towards the Light and Goodness of Your great Mercy and forgive me for my sins.”

and I will pardon you instantly. Then after The Warning you will experience a deep peace and joy in your soul.

Young people find it embarrassing to pray

Many people in the world today refuse to pray. Many young people in particular find it embarrassing and old-fashioned. They mistakenly believe, that yes, while they do hold a belief in God, that prayer is not necessary. This is not true. It is essential in order to enter the Paradise you will desperately crave after death. If you remain in sin you cannot taste this glorious feast. Just as those of you who keep fit, look after your body, watch what you eat carefully and keep trim, so too must you prepare your soul in this way. Without paying attention closely as to the state of your soul, it will become weak and lacking in the nourishment needed to ensure that it is in perfect shape.

Prayer to say to convert others

Because of the weakness of faith among those in the world who are believers, those of you who are strong in your faith have a huge responsibility now. You must pray this conversion prayer for the others.

“I urge you Jesus, in your Divine Mercy, to cover those lukewarm souls with your Precious Blood so that they can be converted.”

Say this short prayer on behalf of those, whom you believe need it most.

Remember, children, My glorious promise. I will Triumph in the end. Satan, the deceiver, simply cannot survive. Please let Me protect you and take you with Me. Don’t give Satan your soul. I love you all. Keep asking Me to strengthen your belief every day.

Your Divine Saviour

King of Mercy and Compassion

Jesus Christ

 

65. Що ви відчуєте під час Попередження і молитва за миттєве помилування

субота, 16 квітня 2011, 10:00

Моя улюблена дочко, дій швидко, щоб збільшити обізнаність про Моє Послання, бо Попередження є майже над світом. Скажи тим душам, які відмовляються молитися, відкинути свою гординю і відразу і звернутися до Мене зараз, щоб попросити прощення. Чітко зрозумій, що багато, багато душ не переживуть цієї неминучої події. Багато цих душ є просто лінивими і хоч вони можуть, поза всім цим, вірити в Бога, Предвічного Отця, вони думають, що будуть займатися своїми духовними переконаннями в якийсь час в майбутньому. Але це буде вже занадто пізно.

Скажи світові, що ця подія має врятувати їх. Багато хто розкається під час цього Містичного Досвіду. Вони відчують печіння, схоже на те, яке відчувають душі в чистилищі. Це дасть їм уявлення про те, через що душі, які не є повністю чистими, мають пройти перед тим, як вони зможуть побачити Славне Світло Небес. Через просте прийняття того, що ця подія може відбутися, вони зможуть пережити її. Зверніться до Мене і скажіть:

Молитва про миттєве прощення

Будь-ласка, веди мене до Світла і Великодушності Твого Великого Милосердя і пробач мені мої гріхи.

Амінь.

і Я пробачу вас миттєво. Тоді після Попередження ви будете відчувати глибокий мир і радість в своїй душі.

Молодим людям соромно молитися

Багато людей в сьогоднішньому світі відмовляються молитися. Для багатьох молодих людей, зокрема, це соромно і старомодно. Вони помилково вважають, що так, хоч вони і мають віру в Бога, то молитва не є необхідною. Це неправда. Вона необхідна для того, щоб увійти до Раю, якого ви відчайдушно будете жадати після смерті. Якщо ви залишаєтесь в гріху, то ви не можете скуштувати цього славного бенкету. Так само як ті з вас, які підтримуєте форму, доглядаєте за своїм тілом, ретельно стежите за тим, що їсте і зберігаєте себе охайними, так само ви повинні підготувати свої душі в той спосіб. Якщо не звертати прискіпливої уваги на стан своєї душі, то вона стане слабкою і їй буде бракувати поживи, необхідної для забезпечення того, щоб вона була в ідеальній формі.

Молитва за навернення інших

Через слабкість віри серед тих у світі, які є віруючими, ті з вас, які є сильними у своїй вірі, несете зараз величезну відповідальність. Ви повинні молитися цією молитвою за навернення інших.

Молитва за навернення інших

Я закликаю Тебе, Ісусе, в Своєму Божому Милосерді покрити ці літеплі душі Твоєю Дорогоцінною Кров’ю, щоб вони могли навернутися.

Амінь.

Відмовляйте цю коротку молитву від імені тих, які, як ви думаєте, потребують її найбільше.

Пам’ятайте, діти, Мою славну обітницю. Я здобуду перемогу в кінці. Сатана, обманщик, просто не може вижити. Будь ласка, дозвольте Мені захистити вас і взяти вас з Собою. Не дайте сатані своєї душі. Я люблю вас усіх. Продовжуйте просити Мене зміцнювати вашу віру кожного дня.

Ваш Божественний Спаситель
Цар Милосердя і співчуття
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •