Wake up to the Truth before it is too Late

Friday, April 15th, 2011 @ 23:00

My beloved daughter, you must tell the world that My Most Holy Will must now be adhered to, if mankind wants eternal life. This world will, although it has much to offer, never satisfy your hunger. Were it not for the sins of your first parents, Adam and Eve, then yes, it would have been possible to live in eternal happiness with no obstacles in your way. Because the deceiver is everywhere, he will not let any of you plan your life towards Me. Cunning, a liar, he will strive continuously to ensure that you fall into sin through various means of seduction. He will find it very difficult, however, to target you if you are in a state of grace, achieved through Confession and the Blessed Sacrament.

The Holy Rosary is especially effective against Satan because of the powers given to the Blessed Virgin, My Mother, by God the Eternal Father. She has tremendous power over the deceiver. He is powerless against her and he knows this. If you allow My Holy Mother to guide you towards the graces she can intercede for, on your behalf, then you will be immune to his influence.

While people today strive towards happiness and peace on this Earth, they look for a secret formula. This is where they spend time trying to unlock the secret of happiness, material gain and peace in their lives. They come up with new ways, ideas, all of which are promoted through get rich schemes. Irrespective of all the arguments they put forward, most of which are based on psychologically driven idealism, it is simply not possible to attain peace and joy in your lives if you do not believe in God the Eternal Father. He is the only Giver of Life. Without becoming close to Him, you will be empty of spirit. Those of you, who invest a considerable amount of time trying to disprove My Existence, waste your time chasing dreams, which will never come to fruition. Your stubborn refusal to acknowledge your Creator, the Supreme Being Who created this world, will lead you into an abyss of eternal darkness. Many people like you, who went to extraordinary length to deny the Existence of God, in their lifetime, by spreading the lie that there is no such thing as God the Father, are now, sadly, in the depths of Hell by their own choice. Don’t you allow this to happen to your souls; where those who do end up in Hell, burn as if they were still made of flesh. How Satan laughs at your ignorance. When you deny God, you are denying your right to eternal happiness. This same eternal happiness is what you seek relentlessly in this world. But it cannot be attained on Earth.

Never live your life on Earth as if this is the only part of the cycle of your existence, because it is not. Your real home will be in Paradise with Me.

Your loving Saviour

Jesus Christ

64. Прокиньтеся до Істини, поки не стало занадто пізно

п’ятниця, 15 квітня 2011 р., 23:00

Моя улюблена дочко, ти повинна сказати світові, що Моєї Пресвятої Волі потрібно дотримуватися, якщо людство хоче Вічного Життя. Цей світ, хоч він може багато чого запропонувати, ніколи не задовольнить ваш голод. Якщо б не гріхи ваших перших батьків, Адама і Єви, тоді так, можна було б жити у вічному щасті без жодних перешкод на вашому шляху. Через те, що шахрай є скрізь, він не дозволить нікому з вас планувати своє життя в напрямку до Мене. Хитрий брехун, він буде постійно старатися забезпечити, щоб ви впали в гріх за допомогою різних способів спокушання. Однак йому буде дуже важко зробити вас своєю мішенню, якщо ви перебуваєте в стані благодаті, досягнутої через Сповідь і Святі Тайни.

Святий Розарій особливо ефективний проти сатани через сили, що були дані Богом, Предвічним Отцем, Пресвятій Діві, Моїй Матері. Вона володіє величезною силою над шахраєм. Він безсилий проти Неї і він знає це. Якщо ви дозволите Моїй Матері вести вас до Благодатей, про які вона може заступатися від вашого імені, тоді ви будете несприйнятливі до його впливу.

В той час як люди сьогодні прагнуть до щастя і миру на цій землі, вони шукають таємну формулу. Ось як вони проводять час, намагаючись розкрити таємницю щастя, матеріальної вигоди і миру в своєму житті. Вони придумують нові способи, ідеї, всі з яких здійснюються через схеми збагачення. Незалежно від усіх аргументів, які вони висувають, більшість з яких засновані на психологічно обумовленому ідеалізмі, просто неможливо досягти миру і радості у вашому житті, якщо ви не вірите в Бога, Предвічного Отця. Він – єдиний Податель Життя. Без наближення до Нього ви будете духовно порожніми. Ті з вас, які затрачають значну кількість часу, намагаючись спростувати Моє Існування, марнують свій час, переслідуючи мрії, які ніколи не здійсняться. Ваша вперта відмова визнати свого Творця, Вищу Істоту, Який створив цей світ, приведе вас в безодню вічної темряви. Багато людей, таких як ви, які протягом свого життя доклали виняткових зусиль, щоб заперечити Існування Бога, поширюючи брехню про те, що такого поняття, як Бог Отець не існує, зараз, на жаль, знаходяться в глибинах Пекла за своїм власним вибором. Не дозвольте, щоб це сталося з вашими душами; бо ті, які дійсно потрапляють до Пекла, горять, наче вони все ще зроблені з плоті. Як сатана сміється над вашою необізнаністю. Коли ви заперечуєте Бога, ви заперечуєте своє право на вічне щастя. Це ж саме вічне щастя – це те, що ви невпинно шукаєте в цьому світі. Але його не можна досягнути на землі.

Ніколи не проживайте своє життя на землі так, ніби це єдина частина циклу вашого існування, тому що це не так. Ваш справжній дім буде в Раю зі Мною.

Ваш люблячий Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •