I Am Present in the Eucharist despite the misinterpretation of My Promise

Thursday, April 14th, 2011 @ 00:05

My dearly beloved daughter, do not worry. You are improving in the way you are setting time aside in prayer to Me. Now it is important that man understands that in order to come closer to My Heart, he must understand the need to receive the Sacrament of the Most Holy Eucharist.

Many people, including other Christian groups, deny My Real Presence in the Eucharist. Why they have decided to deny the promises I made at My Last Supper, where I promised I would give My Flesh and Blood as Food and Nourishment for your souls, is unclear. What is clear is that the Miracle of the Holy Eucharist, Present in all Tabernacles all over the world, Exists today, and is there to fill your poor, undernourished and empty souls with My Presence. This Presence will strengthen you in ways, that, were you to miss receiving Me once you get used to this, you will feel lost.

Many Christians ignore one of the most fundamental promises I made during My Crucifixion, where I would be Present in Bread and Wine and leave a permanent mark to help nourish souls. Too much human reasoning has meant that I have been rejected by even well meaning Christians. These same Christians cannot receive the Holy Eucharist in its True Form. The Most Holy Eucharist was given to you all as a great Gift for your redemption and salvation. By rejecting the fact that I Am Present, means that you are forfeiting special graces, which are part of a pact to bring Me even closer into your hearts. Remember, when I died for you, it was to lead you to towards eternal life and salvation. Receive Me as the Living Presence and your souls will alight in ways you would not have believed possible. Turn back to receiving My Body and Blood. Let Me remove your doubts. This is one of the biggest mistakes Christians have made, by denying Me entry to their souls in this way. It greatly offends My Eternal Father because of the Sacrifice involved to save your souls. Let Me bring Light and nourishment into your lives. You will be more inclined to accept the Truth of My Teaching after The Warning takes place.

Remember what I promised during My Last Supper that when you take the bread and wine it will become for you My Body and My Blood.* Any other interpretation has been distorted by human logic and reasoning. Now understand and accept the Truth.

Your loving Saviour, Jesus Christ

 

61. Я Є присутній в Євхаристії, незважаючи на невірне тлумачення Моєї Обітниці

четвер, 14 квітня 2011 р., 00:05

Моя ніжно улюблена дочко, не хвилюйся. Ти вдосконалюєшся через те, що виділяєш час на молитву до Мене. Зараз важливо, щоб людина зрозуміла, що для того, щоб наблизитися до Мого Серця, вона має зрозуміти необхідність прийняття Таїнства Пресвятої Євхаристії. Багато людей, включаючи інші християнські групи, заперечують Мою Реальну Присутність в Євхаристії. Чому вони вирішили заперечити Обітниці, які Я дав на Моїй Тайній Вечері, де Я пообіцяв, що дам Своє Тіло і Кров як Їжу і Поживу для ваших душ, неясно. Ясно те, що чудо Святої Євхаристії, Присутньої в усіх Кивотах по всьому світу, існує сьогодні і призначене для того, щоб наповнити ваші бідні, голодуючі і порожні душі Моєю Присутністю. Ця Присутність буде зміцнювати вас в такий спосіб, що якщо ви пропустите приймання Мене, як тільки звикнете до цього, то будете відчувати себе загубленими.

Багато християн ігнорують одну з найбільш фундаментальних Обітниць, які Я дав під час Свого Розп’яття, що Я буду Присутній в хлібі і вині, і залишу постійний знак, щоб допомогти живити душі. Занадто багато людських міркувань призвели до того, що Мене відкинули навіть християни з добрими намірами. Ці самі християни не можуть прийняти Святу Євхаристію в Її Правдивому Вигляді. Пресвята Євхаристія була дана вам усім як великий Дар для вашого відкуплення і спасіння. Відкидання факту, що Я Є Присутній, призводить до того, що ви втрачаєте особливі ласки, які є частиною угоди, щоб запровадити Мене навіть ближче у ваші серця. Пам’ятайте, що коли Я помер за вас, це було для того, щоб привести вас до вічного життя і спасіння. Приймайте Мене як Живу Присутність і ваші душі засяють в такий спосіб, що ви не повірили б, що це можливо. Поверніться до приймання Мого Тіла і Крові. Дозвольте Мені усунути ваші сумніви. Це одна з найбільших помилок, які зробили християни, відмовивши Мені у вході до їхніх душ в такий спосіб. Це сильно ображає Мого Предвічного Отця через Жертву, покликану рятувати ваші душі. Дозвольте Мені принести Світло і Поживу у ваше життя. Ви будете більш схильні прийняти Істину Мого Вчення після того, як відбудеться Попередження.

Пам’ятайте, що Я обіцяв під час Моєї Тайної Вечері, що коли ви візьмете хліб і вино, вони стануть для вас Моїм Тілом і Моєю Кров’ю.* Будь-яке інше тлумачення було спотворене людською логікою і міркуваннями. Зрозумійте зараз і прийміть Істину.

Ваш люблячий Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •