Millions of Souls will be saved through these messages

Thursday, April 7th, 2011 @ 22:00

My beloved daughter, the Gift of the Holy Spirit was bestowed on you today, along with special Divine graces. You, My daughter, having surrendered your free will, will now move on to do My Most Holy Will. You will now realise the importance of full obedience to Me, in your thoughts, words, acts, behaviour and attitude. You will now follow My guidance and seek it out before you take any action on My behalf.

Finally, you are ready to follow My instruction. You now need to devote at least two hours to Me in prayer every second day. In addition, you must follow directions from the most holy spiritual director sent to you from Heaven. He will speak to you as I instruct him to. Do exactly what he says. You must ensure that you communicate with Me every day because I have much to tell you.

My daughter, hear only My Voice from now on. Only write what you receive from Me. Never take meanings about these Most Holy Messages from others. There is only one mouth with which I communicate to you and that’s Mine. Trust Me, My daughter. Trust in Me completely. Never question these Messages, because it is Me speaking with you. Always remember that. Now that you trust in Me, you will be much stronger. Let Me assure you that you will now be able to deal more effectively with the attacks from the deceiver.

Feel at peace. The Love for you, My daughter, is surging through My Heart, while your devotion and love for Me fills you and makes you weak. This powerful Love is pure in its entirety and cannot be compared to anything you have ever experienced before in this world.

Heaven rejoices at your final surrender. But now you will have to prepare yourself to help save millions of souls. My daughter, the task I ask of you is enormous in human terms. You, My daughter, will be the messenger to the world of the largest volume of My Holy Word, for the world to prepare for My Second Coming.

They, My precious children whom I love with a deep passion beyond your knowing, must be drawn back to My Most Sacred Heart before it is too late. You, My daughter, will be expected to deliver My Word to mankind. This is no easy task. You will suffer because of it, but you must understand that this now is your duty to Me. You are being called to ensure, that through the Word from My Divine Lips, that millions of souls will be saved from the fires of Hell.

Communicate with Me properly now. I will guide you all the time. Peace be yours, My daughter. My Most Holy Spirit is now flooding your soul. You are now full of love and joy and ready for the next stage of this Divine Mission.

Your Saviour

Jesus Christ

59. Мільйони душ будуть врятовані через ці Послання

четвер, 7 квітня 2011 р., 22:00

Моя улюблена дочко, Дар Святого Духа був уділений тобі сьогодні разом з особливими Божественними Ласками. Ти, Моя дочко, віддавши свою вільну волю, зараз будеш рухатися далі, щоб виконувати Мою Пресвяту Волю. Ти зараз усвідомиш важливість повного підкорення Мені в своїх думках, словах, вчинках, поведінці і ставленні. Ти зараз будеш дотримуватися Мого керівництва і шукати його, перш ніж чинити будь-які дії від Мого Імені.

Нарешті ти готова дотримуватися Моїх вказівок. Зараз ти повинна присвячувати Мені принаймні дві години в молитві кожен другий день. Крім того, ти повинна дотримуватися вказівок від пресвятого духовного наставника, посланого тобі з Небес. Він буде говорити з тобою так, як Я вкажу йому. Роби в точності те, що він говорить. Ти повинна забезпечити спілкування зі Мною кожного дня, тому що Я маю багато чого тобі сказати.

Моя дочко, відтепер чуй тільки Мій Голос. Пиши тільки те, що отримуєш від Мене. Ніколи не приймай роз’яснення від інших людей стосовно цих Пресвятих Послань. Є тільки одні уста, якими Я спілкуюсь з тобою і вони Мої. Вір Мені, Моя дочко. Довірся Мені цілковито. Ніколи не сумнівайся в цих Посланнях, тому що це Я говорю з тобою. Завжди пам’ятай про це. Зараз, коли ти довіряєш Мені, ти будеш набагато сильнішою. Дозволь Мені запевнити тебе, що зараз ти будеш в змозі більш ефективно давати раду з атаками шахрая.

Відчуй мир. Любов до тебе, Моя дочко, тече через Моє Серце, в той час як твоя відданість і любов до Мене наповнюють тебе і роблять тебе слабкою. Ця потужна любов чиста в усій своїй повноті і не може зрівнятися ні з чим, що ти будь-коли відчувала в цьому світі раніше.

Небеса радіють твоєму останньому підкоренню. Але зараз тобі потрібно буде підготувати себе, щоб допомогти рятувати мільйони душ. Моя дочко, завдання, про яке Я прошу тебе, грандіозне за людськими мірками. Ти, Моя дочко, будеш вісником у світі найбільшого обсягу Мого Святого Слова, щоб світ приготувався до Мого Другого Пришестя.

Вони, Мої дорогоцінні діти, яких Я люблю з глибокою ревністю поза межами твого розуміння, повинні повернутися в Моє Найсвятіше Серце, поки не стало занадто пізно. Від тебе, Моя дочко, буде очікуватися, щоб ти передала Моє Слово людству. Це непросте завдання. Ти будеш страждати через це, але ти повинна зрозуміти, що тепер це є твоїм обов’язком переді Мною. Ти покликана забезпечити, щоб через Слово з Моїх Божественних Уст мільйони душ були врятовані від вогню Пекла.

Спілкуйся зі Мною зараз в належний спосіб. Я буду вести тебе повсякчас. Мир з тобою, Моя дочко. Мій Найсвятіший Дух наповнює зараз твою душу. Ти зараз є сповнена любові і радості, і готова до наступного етапу цієї Божественної Місії.

Твій Спаситель

Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •