God the Father: My Hand of Justice is waiting to chastise those governments who plot to hurt My children

Thursday, October 4th, 2012 @ 14:55

My dearest daughter, I wish you to know that, while the world may have to endure a great cleansing, which may not be pleasant, My Mercy is great.

I am an ocean of Mercy and will implement great changes to ensure that all of My children will be saved from catastrophe. The catastrophe I speak to you about involves the work of a secretive evil force in the world, who are trying to control every nation, for their own wicked gain.

So many such souls reject the Mercy of My beloved Son. So many will not acknowledge Him. They continue to inflict heedless suffering over those they control and fail to accept that their sins will not go unnoticed. They may fight against the Power of My Hand but My Hand will swoop down upon them and destroy them.

They will recognise the Power of God, in time, but for many of them it will be too late.

Every Act of Mine, including great miracles, will be witnessed by the whole of humanity shortly. I will do all I can, in My Great Mercy, which will devour humanity like a great ocean, to save humanity. No man will be left untouched by My Gifts.

When that happens, I will pursue those people who will push Me away, although they will know who I Am.

Then, those leaders in the world who fail to implement My Divine Laws and who scourge the earth with their cruelty to My children, will be struck down. By then, I will not allow them escape from My Divine Justice.

They are being warned, in this Message, to stop now. They must pray for guidance, if they feel uncomfortable or under pressure, to introduce laws upon nations, which will cause hardship.

I give them this time now to stop what they are doing and to beg Me to help them stand up to the wicked regimes, which are being planned against their fellow countrymen.

They know what I am talking about.

I am the Creator of the human race. I know each child of Mine. What they see. What they feel. How they think. I also know, those among them, who have sworn allegiance to acts, which cause tremendous suffering to people all over the world.

My Hand of Mercy is waiting to bring you back into the refuge of My Kingdom.

My Hand of Justice is waiting to chastise those governments who plot to hurt My children. You will not be permitted to cause this suffering.

For as soon as you introduce laws, designed to control those whom you serve, which are abhorrent to Me, I will send such a chastisement, that no man will be left in any doubt as to what has caused such a punishment.

You are children of Mine and it is to Me you must turn for protection. Without My protection you will be at the mercy of Satan.

Lest you forget, he, Satan, hates all of you. Yet, because of his powerful and subtle seductive ways you follow his pursuit of power like slaves.

Choose power on this earth, which may exalt you and bring your recognition over the ways of the Lord, and you will be cast away.

This warning is being given to ensure that you understand that there is only one Creator. Only one, which created humanity. Only one who has the power to bring to an end all that exists on earth.

God the Most High

Creator of all that is seen and unseen

574. Бог Отець: Моя Рука Справедливості чекає, щоб покарати ті уряди, які змовляються скривдити Моїх дітей

Четвер, 4 жовтня 2012 р. Божого, 14:55

Моя найдорожча дочко, Я хочу, щоб ти знала, що хоч світові і доведеться перенести велике очищення, яке не може бути приємним, та однак Моє Милосердя є велике.

Я Є океаном Милосердя і введу великі зміни, щоб забезпечити, що всі Мої діти будуть врятовані від катастрофи. Катастрофа, про яку Я вам говорю, викликана діяльністю прихованих сил зла у світі, які намагаються контролювати кожний народ задля своєї мерзенної користі.

Так багато душ відкидають Милосердя Мого улюбленого Сина. Так багато не визнають Його. Вони продовжують завдавати відчайдушних страждань тим, яких контролюють і відмовляються визнати, що їхні гріхи не залишаться непоміченими. Вони можуть боротися проти Сили Моєї Руки, але Моя Рука впаде на них і знищить їх.

З часом вони визнають Божу Силу, але для багатьох з них це буде занадто пізно.

Невдовзі все людство побачить кожний Мій Акт, в тому числі великі чуда. Я зроблю все, що зможу, в Моєму Великому Милосерді, яке поглине людство як великий океан, щоб його врятувати. Жодна людина не залишиться незаторкнутою Моїми Дарами.

Коли це відбудеться, Я буду переслідувати тих людей, які відштовхнуть Мене, хоч і знатимуть, Ким Я Є.

 Пізніше ті світові лідери, які відмовляються впроваджувати Мої Божі Закони і які бичують землю своєю жорстокістю щодо Моїх дітей, будуть повалені. Тоді Я вже не дозволю їм втекти від Моєї Божої Справедливості.

В цьому Посланні вони були попереджені, щоб зупинитися. Вони повинні молитися за керівництво, якщо почуваються незручно чи перебувають під тиском, щоб вводити закони над народами, які призведуть до труднощів.

Саме тому Я даю їм зараз цей час, щоб вони припинили робити те, що вони роблять і благали Мене допомогти їм противитись цим огидним режимам, які були заплановані проти їхніх співвітчизників.

Вони знають, про що Я говорю.

Я Є Творцем людського роду. Я знаю кожного з Моїх дітей. Знаю, що вони бачать. Що відчувають. Що думають. Я також знаю тих з-поміж них, які присягнулися чинити дії, які завдають величезних страждань людям по цілому світі.

Моя Рука Милосердя чекає на вас, щоб повернути вас до притулку Мого Царства.

Моя Рука Справедливості чекає, щоб покарати ті уряди, які змовляються скривдити Моїх дітей. Вам не буде дозволено завдавати ці страждання.

Бо як тільки ви введете закони, які мають на меті контролювати тих, кому ви служите, які є огидними для Мене, тоді Я зішлю таке покарання, що ніхто не матиме жодних сумнівів щодо того, що було причиною цього покарання.

Ви є Моїми дітьми і це до Мене ви повинні звернутися за захистом. Без Мого захисту ви будете віддані на ласку сатані.

Тільки не забувайте, що він, сатана, ненавидить вас усіх. Однак через його потужні і підступні спокусливі методи, ви будете наслідувати його в гонитві за владою як невільники.

Якщо ви виберете владу на цій землі, яка може піднести вас і принести вам визнання поза межами доріг Бога, то ви будете відкинуті.

Це попередження дане вам, щоб забезпечити ваше розуміння того, що є лише один Творець. Тільки Один, Хто створив людство. Єдиний, Хто має владу покласти кінець усьому, що існує на землі.

Бог Всевишній

Творець всього видимого і невидимого

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •