Hand of My Eternal Father will now fall on this ungrateful blind world.

Monday, April 4th, 2011 @ 19:00

My dearly beloved daughter, time is not on our side now. Push. Push these Messages as far afield as you can. The time for The Warning is very close. Tell My followers, out of their faith for Me, to help convert non-believers to prepare for The Warning.

My daughter, while you may still be questioning these Messages, you are losing precious time. Time is not available for My beloved souls who are craving redemption. Sin, My daughter, is rampant and spreading like a virus in every corner of the world. Satan is playing havoc with mankind. He is everywhere. He is tormenting good souls as well as those who are lost to Me. He has got to be stopped. Prayer and the spread of My Word will help. Tell My followers how Satan is infesting mankind. Not only is he present through global unrest, he is infecting those who believe they are acting out of a sense of justice. He is even present in the young carefree society, in their music and celebrity culture.

Save souls now by praying My Divine Mercy. Spread this prayer as a matter of urgency. The sense of panic, horror, unrest and bitter hatred that is now being experienced in the world is felt deeply by Me, man’s Divine Saviour, Who cries endless tears for these lost souls.

Surely mankind cannot fail to see this hatred for themselves at every corner? Don’t they know that this is Satan, the deceiver, at work? As the evil hatred and sickening atrocities spread like wildfire, so too will the Hand of My Eternal Father now fall on this ungrateful, blind world. As the human atrocities continue, where man inflicts terror and murder on each other, so too will the ecological disasters increase in punishment, for man’s sin against man. This chastisement will now befall on the world.

The battle to save souls has begun

The battle to save souls has begun. Pray for yourselves and your families hard. For many innocent souls will be caught up in this calamity. Fear not because those loyal to Me and My Eternal Father will be saved. If My Eternal Father does not interfere now then man will inflict genocide on such a scale that the world’s population will be depleted in huge proportions.

Divine Mercy

Hold on to your faith, all of you, because without your faith your suffering will be difficult to endure. Praise to My Father for granting Me the Gift of Divine Mercy. My Mercy knows no bounds and this will now be proven to all of you. This ocean of pure, undiluted Love will be poured over all of My children to help save you from the hatred and evil, which is being spread by the evil one. Wash your souls now, in My Love, through prayer, because the time is close.

Remember, I love all of you. My Gift of Mercy is for all, even those sinners in mortal sin. They will be given a chance to repent, to defeat Satan, to join My Ever-Merciful Kingdom to come.

Look towards Heaven. Let Me hold you all and embrace you.

Your loving Saviour

Ever-Merciful Judge

Jesus Christ

 

57. Рука Мого Предвічного Отця впаде зараз на цей невдячний, засліплений світ

понеділок, 4 квітня 2011 р., 19:00

Моя ніжно улюблена дочко, час зараз не на нашому боці. Просувай. Просувай ці Послання так далеко, як можеш. Час для Попередження дуже близький. Скажи Моїм послідовникам, щоб вони через свою віру в Мене допомогли навернути невіруючих, щоб підготуватися до Попередження.

Моя дочко, в той час, як ти все ще можеш сумніватися в цих Посланнях, ти втрачаєш дорогоцінний час. Часу немає для Моїх улюблених душ, які прагнуть спокутування. Гріх, Моя дочко, буяє, і поширюється наче вірус в кожному куточку світу. Сатана грає в хаос з людством. Він повсюди. Він мучить добрі душі, а також тих, які загублені для Мене. Його потрібно зупинити. Молитва і поширення Мого Слова допоможуть. Скажи Моїм послідовникам, як сатана заражає людство. Він не тільки присутній в глобальних заворушеннях, він заражає тих, які вірять, що вони діють з почуття справедливості. Він присутній навіть в молодому безтурботному суспільстві, в їхній музиці і культурі знаменитостей.

Рятуйте душі зараз, молячись про Моє Боже Милосердя. Поширюйте цю молитву в терміновому порядку. Відчуття паніки, жаху, занепокоєння і гіркої ненависті, які зараз переживаються у світі, глибоко відчуваються Мною, Божественним Спасителем людини, Який проливає нескінченні сльози за цими загубленими душами.

Невже людство не може не бачити цю ненависть до себе в кожному закутку? Хіба вони не знають, що це сатана, шахрай, в дії? Оскільки зла ненависть і огидні звірства поширюються як лісова пожежа, також Рука Мого Предвічного Отця впаде зараз на цей невдячний, засліплений світ. Відповідно до того, як людські звірства будуть тривати, коли люди здійснюють терор і вбивають один одного, також будуть збільшуватися екологічні катастрофи як покарання за гріхи людини проти людини. Це покарання зараз спіткає світ.

Битва за порятунок душ розпочалася

Битва за спасіння душ розпочалася. Наполегливо моліться за себе і за свої родини. Бо багато невинних душ будуть залучені в це лихо. Не бійтеся, тому що ті, які вірні Мені і Моєму Предвічному Отцю, будуть врятовані. Якщо Мій Предвічний Отець не втрутиться зараз, тоді людина вчинить геноцид такого масштабу, що населення світу буде скорочене у величезних розмірах.

Боже Милосердя

Тримайтеся своєї віри, всі ви, тому що без віри ваші страждання буде важко знести. Хвала Моєму Предвічному Отцю за те, що Він уділив Мені Дар Божого Милосердя. Моє Милосердя не знає меж і це зараз буде всім вам доведено. Цей океан чистої, нерозбавленої любові буде вилитий на всіх Моїх дітей, щоб допомогти врятувати вас від ненависті і зла, які поширюються злим духом. Омийте зараз свої душі в Моїй любові через молитву, тому що час близький.

Пам’ятайте, Я люблю вас усіх. Мій Дар Милосердя є для всіх, навіть для тих грішників, які в смертному гріху. Їм буде даний шанс покаятися, перемогти сатану і приєднатися до Мого Всемилостивого Царства, яке має прийти.

Подивіться на Небо. Дозвольте Мені вхопити вас усіх і обійняти вас.

Ваш люблячий Спаситель
Всемилостивий Суддя
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •