This man will tell the world he is the Messiah and he will be applauded by many leading world figureheads

Friday, September 28th, 2012 @ 22:15

My dearly beloved daughter the great changes in the world, foretold in advance of My Second Coming, are about to unfold layer by layer.

The time for the imposters who will claim to come in My Name and to present themselves to the world is very close.

So many people will be fooled into believing these false prophets for they will announce themselves with great pomp.

But one among them will deceive many for he will present himself as the king, in a humble way, to convince people that he is I, Jesus Christ.

This man will tell the world he is the Messiah and he will be applauded by many leading world figureheads.

They will present him, first, as an extraordinary and compassionate political leader.

He will be seen as a talented peacemaker as I have told you. His airs and graces will display a mystical image, which will seem to be of divine origin.

His handsome good looks and his tantalising personality will appeal to the masses.

He is to be revealed to the world soon and his appearance will be sudden.

Those leaders, who will present him as a saviour, the man who will bring an end to war in the Middle East, are respected in many parts of the world. This is why this false messiah will be accepted so easily.

After some time his appeal will spread. The media will praise his diplomatic skills and his following will be large.

This is the man who will say he is the Messiah. He will tell everyone that he is Jesus Christ, who has come back to announce his second coming.

He is the antichrist.

Do not be fooled for one moment. I, Jesus Christ, came in the flesh the first time to save humanity. But know this. I will not come in the flesh this time. I will come, as a thief in the night. I will prepare the world, through these Messages, but I will not tell you the day or the hour for I do not know this. Only My Father knows of the time.

I will announce My Second Coming before the sign of My arrival, which will appear in the skies all over the world.

Any man who claims to be Jesus Christ and who walks the earth as a man is a liar.

Run for he will bring untold misery and suffering. His deceit will lull souls into a false love of God. He will twist the Truth. Those who follow him are in great danger.

Your Jesus

568. Ця людина оголосить світу, що є Месією і буде вітатися багатьма світовими маріонеточними лідерами

П’ятниця, 28 вересня 2012 р. Божого, 22:15

Моя ніжно улюблена дочко, великі зміни, передбачені у світі, які передуватимуть Моєму Другому Пришестю, наступатимуть одна за одною.

Час для шахраїв, які будуть стверджувати, що вони приходять в Моє Ім’я і представлять себе світові, дуже близький.

Так багато людей будуть зведені й повірять цим лжепророкам, бо вони представлять себе з великою помпезністю.

Але один з них ошукає багатьох, оскільки представить себе в якості царя, в покірний спосіб, щоб переконати людей, що він є Мною, Ісусом Христом.

Ця людина оголосить світу, що є Месією і буде вітатися багатьма світовими маріонеточними лідерами.

Його спочатку представлять в якості надзвичайного і співчутливого політичного лідера.

Його будуть розглядати як талановитого миротворця, як Я казав вам раніше. Його манери і привабливість створять містичний образ, який буде мати вигляд божественного походження.

 Його гарна зовнішність і приваблива особистість привертатиме маси.

Невдовзі він буде об’явлений світові, а його поява буде несподіваною.

Ті лідери, які представлятимуть його як рятівника, людину, яка покладе край війні на Близькому Сході, користуються повагою у багатьох частинах світу. В такий спосіб фальшивий месія буде легко прийнятий.

Через деякий час його вплив пошириться. Засоби масової інформації будуть хвалити його дипломатичну майстерність і число його послідовників буде великим.

Ця людина скаже, що є Месією. Він повідомить усім, що є Ісусом Христом, який повернувся, щоб оголосити про своє друге пришестя.

Він є антихристом.

Не дайте себе ввести в оману ні на мить. Я, Ісус Христос, прийшов першого разу в Тілі, щоб врятувати людство. Але знайте наступне. На цей раз Я не прийду в Тілі. Я прийду, як злодій вночі. Я підготую світ через ці Послання, але не подам вам ані дня, ані години, бо Я не знаю цього. Лише Мій Отець знає цей час.

Я оголошу Моє Друге Пришестя перед знаком Мого прибуття, який з’явиться на небі по цілому світі.

Кожна людина, яка стверджує, що вона є Ісусом Христом і яка ходить по землі як людина, є брехуном.

Тікайте, бо він принесе незлічені лиха і страждання. Його обман приспить душі в фальшивій любові до Бога. Він буде перекручувати Правду. Ті, які підуть за ним, опиняться у великій небезпеці.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •