Two billion souls, who will refuse My Hand of Mercy

Thursday, September 27th, 2012 @ 09:00

My dearly beloved daughter the Mission to salvage those two billion souls, who will refuse My Hand of Mercy, must form part of daily prayer for all those who call themselves a Crusader of God.

So many miracles will result in much of humanity being given the Gift of Salvation and entry into the New Paradise.

The ache in My Sacred Heart is painful because of these lost souls. This is why My disciples must pray hard so that they can all be united as one family in the New Era, for if My family is disjointed, it will bring Me terrible agony.

I call on you all to save those souls, who will stubbornly reject the acceptance of God, by reciting this Crusade Prayer (79).

Crusade Prayer (79)

for 2 billion lost souls

O Dear Jesus I beg You to pour Your Mercy over the lost souls.

Forgive them their rejection of You and use my prayer and suffering so You can, through Your Mercy, pour over them the Graces they need to sanctify their souls.

I ask You for the gift of clemency for their souls.

I ask You to open their hearts so they will go to You and ask You to fill them with the Holy Spirit so they can accept the Truth of Your Love and live with You and all of God’s family forever.

Amen.

It is difficult for many people to accept God’s Mercy. This is because of the power, which Satan holds over them; only they do not know this, in many cases.

In some cases, however, they are in no doubt about the Existence of God, yet they choose Satan in the full knowledge that God exists and that He created them. They turn their backs on God’s Kingdom.

The kingdom they choose is the one promised to them by Satan. They believe that this kingdom, at the end of time, offers great wealth, great wonders and that it will be a world which glitters, except that it does not. All they will find will be a great lake of fire where they will suffer by the hand of the evil one. He will torment them for eternity and they will suffer every second of this pain for it can never end.

Now you know why I suffer such agony, for the very thought of the suffering which lies ahead for such souls, is too much to bear.

Only your prayers, My followers, and My Mercy can offer them any hope.

Help Me to save them.

Your Jesus

567. Два мільярди душ відкинуть Мою Милосердну Руку

Четвер, 27 вересня 2012 р. Божого, 9:00

Моя ніжно улюблена дочко, Місія спасіння цих двох мільярдів душ, які відкинуть Мою Милосердну Руку, повинна становити частину щоденної молитви для всіх тих, які називають себе Хрестоносцями Бога.

Це спричинить так багато чудес, що більшість людей отримають Дар Спасіння і увійдуть до Нового Раю.

Таким глибоким є біль Мого Найсвятішого Серця через ці загублені душі. Тому Мої учні повинні сильно молитися, щоб ми всі об’єдналися в одну родину в Новій Ері, бо якщо Моя родина буде розділена, то це принесе Мені страшне терпіння.

Я закликаю усіх вас, щоб ви рятували душі тих, які будуть вперто відкидати прийняття Бога, відмовляючи цю Молитву Хрестового Походу.

Молитва Хрестового Походу [79]

За два мільярди загублених душ

О дорогий Ісусе, я благаю Тебе вилити Своє Милосердя на загублені душі.

Пробач їх за відречення від Тебе і використай мою молитву і страждання, щоб через Своє Милосердя Ти міг вилити на них Благодаті, яких вони потребують для освячення їхніх душ.

Я прошу Тебе про Дар помилування для їхніх душ.

Я прошу Тебе відкрити їхні серця, щоб вони прийшли до Тебе і попросили Тебе наповнити їх Святим Духом, щоб вони могли прийняти Правду про Твою Любов і жити з Тобою і з усією Божою родиною назавжди.

Амінь.

Багатьом людям важко прийняти Боже Милосердя. Це все через владу, яку сатана має над ними, але в багатьох випадках вони про це навіть не знають.

Проте в деяких випадках вони не мають сумнівів в існуванні Бога, але вибирають сатану в повній свідомості, що Бог існує, і що Він їх створив. Вони відвертаються від Царства Божого.

Вони вибрали царство, обіцяне їм сатаною. Вони вважають, що те царство в Кінці Часів запропонує велике багатство, великі чудеса і що це буде світ, повний блиску, але так не буде. Єдине, що вони там знайдуть, це велике озеро вогню, де вони страждатимуть від рук злого духа. Він буде мучити їх цілу вічність і вони щомиті страждатимуть від болю, який не матиме кінця.

Тепер ти знаєш, чому Я відчуваю таке терпіння, бо сама думка про страждання, яке очікує на ці душі, є нестерпною.

Тільки ваші молитви, Мої послідовники, і Моє Милосердя можуть бути для них якоюсь надією.

Допоможіть Мені врятувати їх.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •