There are only three ways to protect yourselves from the evil one

Tuesday, September 25th, 2012 @ 12:50

My dearly beloved daughter you must never become complacent and feel that this work, when it seems to be going well, will for one moment escape the scourge of the evil one. He is furious. He picks at every task you undertake, creates problems and obstacles, which leave you frustrated and helpless.

So many people are blind to the scourge he inflicts on humanity. Because they cannot see him they do not believe that he exists. Those who open the way to him, through sin, and allow him into their souls will find it impossible to rid themselves of the terrible hurt and discontent he will bring into their lives.

There are only three ways to protect yourselves from the evil one.

The first is, the Sacrament of Confession cleanses your soul, if you are genuine in your remorse. For non-Catholics please accept the Gift of the Plenary Indulgence in Crusade Prayer (24), given to the world through this Mission.

The second way is through the daily devotion to My Mother who has been given the power to crush Satan. Her Holy Rosary is an important shield, which will cover you and your family away from his evil eye.

The last is through the State of Grace, which you can achieve through regular communication with Me by receiving Me in the Holy Eucharist.

So many people who want to escape from the clutches of Satan, and who in their hearts know they have been sucked into a vortex of evil, must turn to Me and ask Me to help them through this special Crusade Prayer.

Crusade Prayer (78)

Save me from Evil

O Jesus protect me from the power of Satan.

Take me into Your Heart as I release all my allegiance to him and his wicked ways.

I surrender my will and come before You on my knees with a humble and contrite heart.

I leave my life in Your Holy Arms.

Save me from evil.

Release me and take me to Your safe haven of protection now and forever.

Amen.

Your Jesus

564. Є лише три способи, як захистити себе від злого духа

Вівторок, 25 вересня 2012 р. Божого, 12:50

Моя ніжно улюблена дочко, ти ніколи не повинна впадати у самовдоволення і відчувати, що ця Праця, навіть коли здається, що все йде добре, хоч би на мить уникне бича злого духа. Він розлючений. Він дістається до кожного завдання, яке ти робиш, створює проблеми і перешкоди, що викликає в тобі розчарування і безпорадність.

Так багато людей сліпі до тих бичувань, яких він завдає людству. Через те, що вони не можуть його бачити, вони не вірять, що він існує. Ті, які відкривають йому шлях через гріх і впускають його до своїх душ, не зможуть позбутися жахливого болю і невдоволення, які він принесе у їхнє життя.

Є лише три способи, як захистити себе від злого духа.

Першим способом є Таїнство Сповіді, яке очищує душу, якщо ви дійсно відчуваєте докори сумління. Некатоликам слід прийняти Дар Повного Відпусту в Молитві Хрестового Походу [№ 24], яка дана світові через цю Місію.

Другий спосіб полягає в щоденній відданості Моїй Матері, якій була дана влада знищити сатану. Її Святий Розарій [Вервиця] є важливим щитом, який захистить вас і вашу сім’ю від його злих очей.

Останнім є стан Благодаті, якого можна буде досягнути в регулярному єднанні зі Мною у Пресвятій Євхаристії.

Так багато людей, які хочуть вирватися з пазурів сатани і які в своїх серцях знають, що вони були втягнуті у вир зла, повинні звернутися до Мене і попросити Мене про допомогу через цю особливу Молитву Хрестового Походу.

Молитва Хрестового Походу [78]

Врятуй мене від зла

Ісусе, захисти мене від влади сатани.

Візьми мене до Свого Серця, тоді я визволюся від усієї моєї відданості йому і його злим шляхам.

Я відмовляюся від своєї волі і приходжу до Тебе на колінах зі смиренним і розкаяним серцем.

Я складаю своє життя в Твої Святі Руки.

Врятуй мене від зла.

Звільни мене і забери до Твоєї безпечної пристані захисту зараз і назавжди.

Амінь.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •