The Gift from My Eternal Father is to give each child of His the most perfect life in the most perfect world

Thursday, September 13th, 2012 @ 10:45

My dearly beloved daughter a milestone has been overcome in My Mission to spread My Holy Word quickly because of the prayers of others.

Those prayers, recited diligently by My precious and much loved followers are so powerful, because they are said from the heart.

I grant great Graces upon all My disciples to enable them to forge ahead knock down any obstacles, which they may confront in their drive to salvage souls through this Mission.

My dearly beloved disciples know that the angels in Heaven guide you, protect you and lead you towards My goal, the goal to convert the world.

Many of you who are new to My Messages will wonder if these Words are simply to guide or to convert people.

They are being given to do both but, more importantly, to save all so that everyone can live in the New Era of Peace in the world. For this is My promise. This is the great Gift.

The Gift from My Eternal Father is to give each child of His the most perfect life in the most perfect world in the way it was meant to be from the beginning.

Nothing can, nor will, prevent this New Paradise on earth from emerging.

It will rise from the grey drab world you live in, which has been sullied by a rottenness created by Satan. So rotten is the infestation that not many people know the Truth.

They do not know the difference between good or evil. Many confuse the two.

When people accept evil as part of their lives and justify its presence they deny the Word of God. Yet it is only by accepting the Truth of the Word of God that the Covenant, the final Covenant, can be fulfilled.

The plan of the final salvation of humanity is succeeding but there is still a while to go before I can salvage all those souls who are still beyond My reach.

Only the Truth will open their eyes.

Only the Truth, if accepted by them, will set them free so that they can enter the gates of the New Paradise.

Your Jesus

551. Дар Мого Предвічного Отця полягає в тому, щоб уділити кожній Його дитині найдосконаліше життя в найдосконалішому світі

Четвер, 13 вересня 2012 р. Божого, 10:45

Моя ніжно улюблена дочко, етап швидкого розповсюдження Мого Святого Слова в Моїй Місії був досягнутий завдяки молитвам інших.

Ці молитви, які старанно відмовлялися Моїми дорогими і дуже улюбленими послідовниками, є такими потужними через те, що відмовлялися від усього серця.

Я уділяю великі Ласки всім Моїм учням, щоб дати їм можливість рухатись вперед і знищити всі перешкоди, з якими вони можуть зіштовхнутися в їхньому прагненні спасати душі через цю Місію.

Мої ніжно улюблені учні, знайте, що ангели на Небесах керують вами, захищають і ведуть вас до Моєї мети, якою є навернення світу.

Багато з вас, для яких Мої Послання є чимось новим, будуть замислюватись, чи ці Слова мають лише керувати людьми, чи також навертати їх.

Вони служать як для одного, так і для іншого. Але найбільш важливим є врятувати всіх, щоб кожен міг жити в Новій Ері Миру у світі. Адже це є Моя Обітниця. Це є великий Дар.

Дар Мого Предвічного Отця полягає в тому, щоб уділити кожній Його дитині найдосконаліше життя в найдосконалішому світі.

Ніщо не може його зупинити. Ніщо не зупинить появу Нового Раю на землі.

Він підніметься з сірого, понурого світу, в якому ви живете, і який був заплямований зіпсуттям, створеним сатаною. Це зараження є таким глибоким, що небагато людей знають Правду.

Вони не знають різниці між добром і злом. Багато хто плутає ці дві речі.

Коли люди приймають зло як частину свого життя і виправдовують його присутність, вони заперечують Боже Слово. Однак Заповіт, цей остаточний Заповіт, може бути виконаний тільки через прийняття Правди Божого Слова.

План остаточного спасіння людства є ефективним, але це займе ще деякий час, перш ніж Я зможу врятувати всі ті душі, які знаходяться поза зоною Моєї досяжності.

Тільки Правда відкриє їм очі.

Тільки Правда, якщо вона буде прийнята ними, зробить їх вільними для того, щоб могти увійти у ворота Нового Раю.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •