Communism, for so long feared in the western world, is now being secretly formed through a global alliance

Wednesday, September 12th, 2012 @ 18:55

My dearly beloved daughter it is My intention to take Christian countries who are suffering, because of the pressures upon them to deny Me, into My Sacred Arms in order to give them strength.

Their Christianity will be challenged fiercely in a way that no other religion has to endure.

Other religions will not be persecuted in the way in which My followers will have to suffer.

The Truth of Christianity may be questioned. It may be attacked and it will be censored but one thing will never change.

There is only one path to My Father’s House. That path is Me, Jesus Christ, the Saviour of mankind.

You cannot go to My Father without accepting My Existence.

The Truth cannot be changed no matter how you try to deny it.

Lies will be seen for what they are very soon. All religions will become one when they witness the Truth.

The Covenant of My Father to send Me, His only Son, once again to bring all of humanity into My Father’s Kingdom will now be fulfilled.

Just when the Truth will become apparent all those who are still in doubt will be tempted to turn their backs.

I beg you, My disciples, tell them the Truth now.

They may not listen but after The Warning, they will.

The battle is now beginning to rage against Christianity.

I call on all Christians to defend your right to show allegiance to Me, your Jesus. If you don’t you will be suffocated and forced to swallow the lie of communism.

Communism, for so long feared in the western world, is now being secretly formed through a global alliance amongst governments everywhere.

They, who amongst your nations, shouted their opposition to what they called an evil regime will now embrace communism.

By then, they will control everything you do, what you eat, what you earn, whether or not you have a house to dwell in and whether, or not, you can practice your religion.

Never give in. Never give up hope. Your strength will be important during this period of oppression. Prayer will be your armour and will help you persevere.

My disciples must trust in Me. I will not let you suffer for long. I will hold you and the difficult period will be swift.

Your Jesus

550. Комунізм, якого так довго побоювалися в західному світі, в даний час таємно організовується глобальним альянсом

Середа, 12 вересня 2012 р. Божого, 18:55

Моя ніжно улюблена дочко, Я маю намір взяти в Мої Святі Обійми християнські країни, щоб надати їм силу витерпіти тиск, який чиниться на них, щоб відкинути Мене.

Їхнє християнство буде піддане гострому випробуванню, якого жодна інша релігія не буде змушена витерпіти.

Інші релігії не будуть переслідувані в такий спосіб, в який будуть змушені терпіти Мої послідовники.

Правда християнства може бути поставлена під сумнів. Вона може бути атакована і піддана цензурі, але одна річ ніколи не зміниться.

Існує лише одна дорога до Дому Мого Отця. Цією Дорогою Є Я, Ісус Христос, Спаситель людства.

Ви не можете прийти до Мого Отця без прийняття Мого Існування.

Правда не може бути змінена, без огляду на те, якби ви не намагалися її заперечити.

Невдовзі брехня буде показаною такою, якою вона є в дійсності. Всі релігії об’єднаються, коли люди стануть свідками Правди.

Заповіт Мого Отця, щоб послати Мене, Його єдиного Сина, вдруге, щоб привести все людство до Царства Мого Отця, буде виконаний.

Коли Правда стане очевидною, всі ті, які і надалі сумніватимуться, будуть спокушені відвернутися від неї.

Я благаю вас, Мої учні, скажіть їм зараз Правду.

Вони можуть не слухати, але після Попередження послухають.

Битва проти християнства вже починає лютувати.

Я закликаю всіх християн, щоб захищали своє право зберегти вірність Мені, вашому Ісусу. Якщо ви цього не зробите, то будете придушені і змушені проковтнути брехню комунізму.

Комунізм, якого так довго побоювалися в західному світі, в даний час таємно організовується глобальним альянсом серед урядів по всьому світу.

Ті з-поміж ваших народів, які кричали про свою незгоду з так званим режимом зла, будуть приймати комунізм.

До цього часу вони вже будуть контролювати все, що ви робите, що ви їсте, що ви заробляєте, маєте, чи ні, будинок для проживання і чи можете ви, чи ні, практикувати свою релігію.

Ніколи не здавайтеся. Не втрачайте надії. Ваша сила буде мати важливе значення в цей час утиску. Молитва буде вашою зброєю і допоможе вам вистояти.

Мої учні повинні довіряти Мені. Я не дозволю вам довго страждати. Я буду вас підтримувати, а той важкий період промине швидко.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •