This Mission can be likened to the rescue of a gigantic ocean liner

Friday, September 7th, 2012 @ 20:35

My dearly beloved daughter you must never feel that you work alone in this Mission even though it feels like this.

You must know that many people the world over are listening to My Holy Word and that My Messages are saving souls.

This Mission can be likened to the rescue of a gigantic ocean liner.

Many souls are being warned of danger and told, in advance, of the rescue plan.

If they listen they will not only save themselves but the lives of their families and friends.

Many will not listen and say: “What danger?” They will not accept the life rafts because they do not believe the ship will sink.

No, they say, this is a false warning, a false alarm. As the time will draw close and the final days become apparent they will scramble everywhere looking for a place of safety. They will run and hide from the explosion, when the mountains will sink into the seas and when the sky will turn like blood but they will not escape.

Those sinners who commit terrible grievances against My Father and who know how black their souls are will be lost.

They, who sided with the Beast, will at that stage try to escape his clutches. For it will only be then that the Truth will finally dawn on them and the Light will not be their right. Only the darkness will ease their pain and, yet, it will also bring them relentless terror and suffering.

Never reject the help you need to prepare your souls. You must accept that the wickedness in the world has to be eradicated.

Those sinners, who refuse to change, even after they have been given the Truth of the Word of God, will not survive the final battle. They will be thrown into the lake of fire with the beast and that will not be the end of their suffering. It will only be the beginning.

To those who sneer at My attempts to prepare your souls you will be given every chance to turn to Me.

Every attempt will be made to save you. If you do not accept My Hand, the life raft you need to keep you afloat, you will drown in sorrow.

Only the prayers of others can save you.

The earth looks like it has done for centuries.

The skies look the same.

The sun shines like it has always done.

The moon looms on a clear night and man still gasps in wonder at the Creation of God.

But changes have already begun and to those who are alert I say this.

You know and you sense the change. Do your duty and use prayer so that the eyes of mankind will be opened to the Truth and that the hearts of all will be opened up to the Love of God.

It will be the Love of God for all His children and the response of His children to His Call that the human race can be saved.

Your Jesus

545. Цю Місію можна порівняти з порятунком гігантського океанського лайнера

П’ятниця, 7 вересня 2012 р. Божого, 20:35

Моя ніжно улюблена дочко, ти ніколи не повинна відчувати, що працюєш самотньо в цій Місії, навіть якщо тобі так здається.

Ти повинна знати, що багато людей в усьому світі слухають Моє Святе Слово і що Мої Послання спасають душі.

Цю Місію можна порівняти з порятунком гігантського океанського лайнера.

Багато душ було попереджено про небезпеку і їм заздалегідь було сказано про план порятунку.

Якщо вони послухаються, то врятують не лише себе, але й життя своїх родин і друзів.

Багато не будуть слухати і скажуть: «Яка небезпека?» Вони не приймуть рятувального плоту, тому що не вірять, що корабель піде на дно.

Ні, вони скажуть, що це фальшивий сигнал тривоги. Коли час наблизиться і останні дні стануть очевидністю, вони будуть метушитися в усі сторони, шукаючи безпечного місця. Вони тікатимуть і ховатимуться від вибуху, коли гори тонутимуть в морі, коли небо стане як кров, але не втечуть.

Ті грішники, які висувають жахливі оскарження проти Мого Отця і які знають, якими чорними є їхні душі, будуть втрачені.

Ті, які є на стороні звіра, намагатимуться вирватись з його пазурів. Це станеться через те, що Правда, вкінці, засвітить над ними, але вони не матимуть права до того Світла. Лише темрява полегшить їхній біль, однак принесе їм також неустанний жах і страждання.

Ніколи не відкидайте допомогу, якої потребуєте для підготовки своїх душ. Ви повинні прийняти той факт, що злодіяння в світі мають бути викорінені.

Ті грішники, які не захочуть змінитися, навіть після того, як отримають Правду Божого Слова, не переживуть остаточної битви. Вони будуть вкинуті у вогняне озеро разом зі звіром і це не буде кінцем їхніх страждань. Це буде тільки початок.

Ви, що насміхаєтеся з Моїх спроб підготувати ваші душі, отримаєте всі шанси, щоб знову повернутися до Мене.

Кожна нагода буде використана, щоб врятувати вас. Якщо ви не приймете Моєї Руки, рятувальної дошки, за яку маєте вхопитися, щоб утриматися на поверхні, то потонете в смутку.

Тільки молитви інших можуть вас врятувати.

Земля виглядає так, як виглядала перед віками.

Небо виглядає так само.

Сонце світить так, як завжди.

Місяць з’являється в ясну ніч і людині продовжує перехоплювати дух від подиву над Божим Сотворенням.

Але зміни вже почалися і для тих, які напоготові, Я кажу наступне.

Ви знаєте і відчуваєте, що настають зміни. Продовжуйте виконувати свої обов’язки і використовуйте молитви, щоб людські очі відкрилися на Правду, а серця всіх відкрилися на Божу Любов.

Бо завдяки Любові Бога до всіх Його дітей і їхній відповіді на Його заклик, людський рід може бути врятований.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •