A great clash will become apparent and man will separate from man. Brother against brother

Wednesday, September 5th, 2012 @ 14:30

My dearly beloved daughter nation after nation is going through a transition right now.

Not one nation can fail to understand that much change is in the air.

Not only do the laws, which govern their countries, begin to change, but the faith they once had seems to have evaporated.

Fewer priests, fewer servants in My Christian Church, are coming forward to defend the Laws of God.

Nor do they shout their allegiance to Me. Instead their voices are but whispers amidst the noise of voices, which rant and promote self-love.

The Word of God is being devoured by the voices of the atheists who disguise their voices behind the cloak of government laws, which are being amended in the name of so called Justice, tolerance, for the good of all.

The lies being presented before you are designed to destroy not only the Word of My Father, but Christianity throughout the world.

The apostasy has spread like wildfire and has almost reached breaking point.

This is the time for the intervention of God. Enough lies.

The King of Lies deceives God’s children everywhere. Do not follow your governments who proclaim the Word of God to be a lie.

Do not accept new laws, which condone mortal sin. Fight, all of you. Stand up for what is right.

Do not allow laws, promoted by the King of Lies, to grasp you and your families into a bottomless pit.

Should you allow laws, which ban the practice of your faith, you will suffer. Your souls will lack nourishment and you will become distant from Me.

But should you accept murder and abortion and not stand up against such evil, then your country will be punished by the Hand of God.

While the apostasy continues to spread everywhere, conversion is on the other hand growing and soon the two will collide head on.

A great clash will become apparent and man will separate from man. Brother against brother. Neighbour against neighbour.

There will be two camps. Those who love God and those who don’t.

I will give every soul the chance to decide which camp they wish to become part of, in the hope that they will choose Me, their beloved Saviour.

You My disciples, through your prayers, especially the recital of the Litany of the Grace of Immunity, can bring more souls to Me.

Then I will snatch the good into My Bosom as foretold and in the blink of an eye they will be taken to safety.

My Promise is to save mankind.

But the final choice will be down to each soul through their own free will.

Your Jesus

543. Велике зіткнення стане очевидним і людина буде відділена від людини. Брат проти брата

Середа, 5 вересня 2012 р. Божого, 14:30

Моя ніжно улюблена дочко, народ за народом переживають зараз перехідний період.

Жоден народ не зможе не зрозуміти, що великі зміни висять у повітрі.

Починають змінюватись не тільки закони, які є обов’язковими у їхніх власних країнах, але також здається, що вивітрилась і та віра, яку вони колись мали.

Щораз менше священиків, менше слуг в Моїй християнській Церкві виступають на захист Божих Законів.

Вони не визнають вголос своєї вірності Мені. Навпаки, їхні голоси стали шепотом посеред галасу голосів, які пишномовно виголошують промови, що сприяють самолюбству.

Слово Боже поглинається голосами атеїстів, що приховують свої погляди під прикриттям урядових законів, які змінюються в ім’я так званої справедливості, толерантності, на благо всіх.

Брехня, яка вам подається, має на меті знищити не лише Слово Мого Отця, але й християнство в усьому світі.

Відступництво поширюється як блискавка і вже майже досягло критичної точки.

Прийшов час на Боже втручання. Досить брехні.

Цар брехні скрізь обдурює Божих дітей. Не підтримуйте ваших урядів, які проголошують, що Слово Боже є брехнею.

Не приймайте нові закони, які виправдовують смертний гріх. Боріться. Відстоюйте те, що є вірним.

Не дозвольте, щоб закони, які підтримує цар брехні, вкинули вас і ваші сім’ї у бездонну яму.

Якщо ви дозволите прийняти закони, які забороняють практикувати вашу віру, то будете страждати. Вашим душам забракне поживи і ви віддалитесь від Мене.

Якщо ви приймете вбивства та аборти і не будете чинити опір такому злу, тоді ваша країна буде покарана Рукою Бога.

Хоч і надалі скрізь поширюється віровідступництво, так само, з іншого боку, збільшується число навернень і незабаром вони зіштовхнуться.

Велике зіткнення стане очевидним і людина буде відокремлена від людини. Брат проти брата. Сусід проти сусіда.

Існуватиме два табори. Ті, які люблять Бога і ті, які не люблять Його.

Я дам кожній душі можливість вирішити, до якого табору вона хоче належати, сподіваючись, що вони виберуть Мене, свого улюбленого Спасителя.

Ви, Мої учні, завдяки вашим молитвам, зокрема через відмовляння Літанії про Благодать Захисту, можете привести більше душ до Мене.

Потім Я підхоплю добрих на Своє Лоно, як це було передбачено, і в мить ока вони будуть забрані в безпечне місце.

Моєю Обітницею є порятунок людства.

Але остаточний вибір залежатиме від кожної душі через її власну вільну волю.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •