This Mission is the last Gift of Prophecy sanctioned by My Father to save souls

Saturday, September 1st, 2012 @ 10:25

My dearly beloved daughter, the speed at which My Messages are being given to humanity is indicative of the urgency of this Mission.

So many people in the world are lost.

So many poor souls do not know who God, My Father, is.

So many do not accept Me, His beloved Son, as the True Messiah.

This Mission is the last Gift of Prophecy sanctioned by My Father to save souls.

These Messages are for Christians, Jews, Muslims, atheists, agnostic and all those who seek solace in man-made religions.

All people, all souls, have the same desire to find meaning in their lives.

For most it is heart breaking if they do not believe in God, for they believe that all ends when their life on earth expires.

Oh if only they could see what happens when their souls come before Me. They see Me and are speechless for they cannot believe that I am real. The joy in many such souls is matched only by relief if they die in a State of Grace.

However, the joy of those souls in darkness, when they see Me, is cut short and they drift away from Me, into the depths of Hell in a state of shock and despair.

Those souls who know of God’s Teachings, through His prophets and as a result of My own Mission on earth, and who reject Me, know this.

You have chosen to turn your back on the Truth. Because of My Love for you I will do all I can to open your eyes.

I will bring gifts and because of My Great Mercy I will save you. I call on all of you, irrespective, as to which religion you follow, to listen to these Words now.

You all know what it is like to be part of a family.

Some of you are fortunate enough to have been born into a family full of love.

Others are not so blessed and may have suffered through difficulties and darkness within the family unit. Others are lost, bruised, angry and cannot feel true love for their families.

Some are cast out into the wilderness to fend for themselves with no one to turn to.

Many simply need a crutch of some sort to lean on in order to feel hope. This is why many poor souls try to find religions, which provide that missing link.

Sadly this simply leads them into further despair. For these religions are based on a lie.

Lies hurt you children. They give you a false sense of security. These religions have no substance because they do not follow the Truth, the path of the Lord.

Just know that We, the Holy Trinity, are your family. The New Heaven and Earth will be your true home.

Follow Me on the path of Truth so I can take you to your rightful home.

A home so full of love and joy that it is all you need strive for.

Please open your eyes because the time has come for the world to be finally present with the Covenant of Truth.

My Death on the Cross was a Covenant to bring you salvation.

My Second Coming is also a Covenant, the final Covenant, to bring you home to God, the Creator of all things.

My Father, God the Most High, is now sending Me soon to bring Salvation to all of His children.

I can only do this and fulfil My Father’s Promise if I can save every soul.

Do not block My Path because of doubts.

Do not reject My attempts to bring salvation to every soul.

Do not forfeit the chance to live a fulfilled life full of love, joy and wonder, in peace and harmony, in the New Era of Peace.

Your Jesus

540. Ця Місія є останнім Даром Пророцтва, затвердженим Моїм Отцем для спасіння душ

Субота, 1 вересня 2012 р. Божого, 10:25

Моя ніжно улюблена дочко, швидкість, з якою Мої Послання передаються людству, вказує на терміновість цієї Місії.

Так багато людей у світі є загублених.

Так багато бідних душ не знають, Ким Є Бог, Мій Отець.

Так багато не приймають Мене, Його улюбленого Сина, як Справжнього Месію.

Ця Місія є останнім Даром Пророцтва, затвердженим Моїм Отцем для спасіння душ.

Ці Послання даються для християн, євреїв, мусульман, атеїстів, агностиків і всіх тих, які шукають розради в релігіях, створених людиною.

Всі люди, всі душі мають однакове бажання – віднайти сенс свого життя.

Більшість з тих, які не вірять в Бога, мають розбите серце, оскільки вони переконані, що їхнє життя на землі закінчиться з останнім подихом.

О, якби вони тільки могли побачити, що відбувається, коли їхні душі постають переді Мною. Вони бачать Мене і втрачають дар мови, тому що не можуть повірити, що Я є реальний. Радість багатьох з цих душ можна порівняти лише з полегшенням, якщо вони помирають в стані Ласки.

Однак радість тих душ, які знаходяться в темряві, коли Мене побачать, втрачається і вони пливуть від Мене в глибини Пекла в стані шоку і розпачу.

Ті душі, які знають Боже Вчення через Його пророків і внаслідок Моєї власної Місії на землі, але які Мене відкидають, нехай знають наступне.

Ви вирішили відвернутися від Правди. Через Мою Любов до вас Я зроблю все, що в Моїх силах, щоб відкрити вам очі.

Я принесу Мої Дари і через Моє Велике Милосердя спасу вас. Я закликаю всіх вас зараз вислухати ці Слова, незалежно від того, до якої релігії ви належите.

Всі ви знаєте, як це бути частиною родини.

Деяким з вас пощастило народитися в родині, повній любові.

Інші не мають такого благословення і, можливо, страждають через труднощі і темряву в родині. Інші є загубленими, побитими, злими і неспроможними відчувати справжню любов до своїх родин.

Деякі є відкинутими в пустелю напризволяще, не маючи нікого, до кого вони могли б звернутися.

Багато кому просто потрібна певного роду підтримка, щоб мати змогу опертися, щоб відчути надію. Саме тому багато бідних душ намагаються знайти релігію, яка надасть їм відсутній зв’язок.

На жаль, це просто приведе їх до подальшого відчаю. Оскільки ці релігії засновані на брехні.

Брехня кривдить вас, діти. Вона дає вам помилкове відчуття безпеки. Ці релігії не мають жодної справжньої вартості, тому що вони не тримаються Правди, стежки Господа.

Достатньо знати те, що це ми, Пресвята Трійця, є вашою родиною. Нове Небо і Земля будуть вашою правдивою домівкою.

Ідіть за Мною стежкою Правди, щоб Я міг взяти вас до вашої законної домівки.

Домівки, наповненою любов’ю і радістю, бо це є усім, за що ви повинні боротися.

Я прошу, відкрийте очі, бо надійшов час представити світові Правду Заповіту.

Моя Смерть на Хресті була Заповітом, який приносить вам спасіння.

Моє Друге Пришестя є Заповітом, останнім Заповітом, щоб привести вас до дому Бога, Творця всього сущого.

Мій Отець, Бог Всевишній, невдовзі пришле Мене, щоб Я приніс спасіння всім Його дітям.

Лише Я можу це зробити і виконати Обітницю Мого Отця, якщо зможу врятувати кожну душу.

Не ставте перешкод із сумнівів на Моїй Дорозі.

Не відкидайте Мої спроби принести спасіння кожній душі.

Не позбавляйте себе шансу жити наповненим життям, повним любові, радості і захоплення в мирі і гармонії в Новій Ері Миру.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •