I am like a storm which is brewing. My Voice is like thunder in the distance

Monday, August 20th, 2012 @ 03:30

My dearly beloved daughter you must never forget, through the agony which you endure in My Name, that the Power of God cannot be surpassed.

I am like a storm which is brewing. My Voice is like thunder in the distance.

As My Holy Word will now cover the earth, like a blanket, a rumbling sound will be heard in the distance.

As My Word spreads from man to man the storm will begin to get stronger and the rumbling of thunder will increase.

Soon the thunder will roar and few will fail to hear the Voice of God.

As the storm increases in strength many souls who try to baton down the hatches will be unable to prevent the storm of My Voice or the strength of My Mercy from touching their souls.

The time has begun for the intervention from Heaven to pour out over a pagan world full of darkness.

My Light will lift the hearts of even the most hardened of hearts as the Truth will begin to sink in.

To all of God’s children reading this message please remember My Promise to you now.

I am making myself known to you in these messages through My Holy Word.

My Spirit will invade your souls during The Warning.

Then I, your Jesus, will descend from the clouds at the Second Coming.

Then I will raise the New Jerusalem so that peace can, at last, be achieved in the New Era, the New World without end.

My Power is almighty.

Satan may have certain powers but they are nothing. His power can be frightening but he cowers in fear before Me in terror.

You must not give him more power by giving into this temptation. Nor should you allow fear of him to block your love for Me.

When you fear Satan you are feeding his power and he can control your senses.

Only prayer, and much of it, can weaken his power and his grip over you.

Now that My Word is in print Satan will raise his army to prepare for a terrible battle.

All of you, My followers, must surrender your will and trust in Me completely as I lead you through this bloody battlefield.

Make no mistake, Satan and his demons, are furious because of this plan, the final Plan of Salvation.

He will cause havoc with this work.

He will create debate, cast aspersions on this work and will do everything he can to stop My Book of Truth, My Holy Messages from being spread.

You may also expect disapproval from elements within My Church on earth and a raging argument among Christians as to the authenticity of My Holy Word.

When the storm ahead gathers speed, as My Word is multiplied in every tongue and in every language, the sound of My Voice will be deafening.

The Power of God must never be underestimated for I am the King of Mankind.

I now come, on behalf of My Eternal Father, to gather all of His children in the final battle when I will banish Satan into the lake of fire.

It will be a terrible battle and many souls will reject Me.

No matter how hard I will try, and despite My Power, it will be by their own free will that they will choose the evil one.

Trust in Me and allow Me now to purify your souls so that you will be worthy of My New Paradise on earth.

Link arms My followers in union to protect My Holy Word so that those who do not know Me can come to Me.

I love you.

I bless all of you.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

525. Я немов буря, що назріває. Мій Голос, немов віддалений грім

Понеділок, 20 серпня 2012 р. Божого, 03:30

Моя ніжно улюблена дочко, ти ніколи не повинна забувати, навіть терплячи агонію в Моє Ім’я, що Силу Бога ніщо не може перевершити.

Я немов буря, що назріває. Мій Голос, немов віддалений грім.

Коли Моє Святе Слово покриє зараз землю, немов покривало, то буде чутно віддалений звук гуркотіння.

Коли Моє Слово буде передаватись від людини до людини, буря посилюватиметься і відлуння грому буде голоснішим.

Невдовзі загуркотить грім і лише дехто не почує Голосу Бога.

Коли буря буде посилюватись, багато душ, які намагатимуться підготуватись до труднощів, не будуть здатними уникнути діткнення своїх душ через бурю Мого Голосу і Силу Мого Милосердя.

Прийшов час, щоб втручання з Небес вилилось на поганський світ, сповнений темряви.

Моє Світло піднесе навіть найбільш зачерствілі серця, бо Правда почне їх наповнювати.

Всі Божі діти, які читають це Послання, будь-ласка, пам’ятайте зараз про Мою Обітницю щодо вас.

Я даю вам можливість пізнати Мене в цих Посланнях через Моє Святе Слово.

Мій Дух наповнить ваші душі під час Попередження.

Потім Я, ваш Ісус, зійду на хмарах під час Другого Пришестя.

Тоді Я підніму Новий Єрусалим, так що мир зможе, нарешті, запанувати в Новій Ері, Новому Світі без кінця.

Моя Сила є Всемогутньою.

Сатана може мати певну силу, але вона є нічим. Його сила може бути страхітливою, проте він ховається від жаху переді Мною.

Ви не повинні надавати йому більше сили, піддаючись тій спокусі. Ви не повинні дозволити страхові перед ним заблокувати свою любов до Мене.

Коли ви боїтеся сатану, то ваш страх годує його силу і він може контролювати ваші почуття.

Лише молитва, багато молитов, може послабити його силу і контроль над вами.

Зараз, коли Моє Слово є надрукованим, сатана збере своє військо, щоб готуватись до жахливої битви.

Ви всі, Мої послідовники, повинні віддати Мені свою волю і довіритися Мені цілковито під час того, як Я поведу вас крізь це криваве поле бою.

Не майте ілюзій, сатана і його демони страшенно розлючені через цей План, остаточний План Спасіння.

Він викличе хаос в цій Праці.

Він спричинить дискусії, кине тінь на цю Працю і зробить все можливе, щоб зупинити Мою Книгу Істини, щоб Мої Святі Послання не були розповсюджені.

Ви також можете очікувати на несхвалення з боку окремих груп всередині Моєї Церкви на землі та злісні колотнечі поміж християнами щодо правдивості Мого Святого Слова.

Коли буря, яка насувається, посилиться, а Моє Слово помножиться в кожній мові, звук Мого Голосу стане приголомшливим.

Божа Сила ніколи не повинна недооцінюватись, тому що Я є Царем людства.

Зараз Я приходжу від Імені Мого Предвічного Отця, щоб зібрати всіх Його дітей в остаточній битві, коли Я вкину сатану у вогненне озеро.

Це буде страшна битва і багато душ відкинуть Мене.

Незважаючи на те, наскільки сильно Я старатимусь і всупереч Моїй Силі, вони зі своєї вільної волі виберуть злого духа.

Довіряйте Мені і дозвольте Мені зараз очистити ваші душі, щоб стати гідними Мого Нового Раю на землі.

Поєднайте ваші руки, Мої послідовники, щоб захищати Моє Святе Слово, щоб ті, які Мене ще не знають, змогли прийти до Мене.

Я люблю вас.

Я благословляю вас усіх.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •