This is My Book. My Word. My Promise.

Wednesday, August 15th, 2012 @ 01:00

My dearly beloved daughter I speak with you of this, the most important day, the day which I chose to launch My Book for the world.

This is the day of the Assumption of My Beloved Mother, Queen of the Heavens, Queen of the Earth, Mother of Salvation.

It is no coincidence that the Book of Truth is being made available on this date for My Mother is the Mother of Salvation. The Book is to help salvage the souls of the whole of humanity.

My Mother plays an important role in the salvation of souls.

She is the Co-Redemptrix, Mediatrix of Grace and Advocate. This means that My Blessed Mother has been chosen by God to help Me, her Son, in the final plan of salvation.

Her role in this significant period of time is not understood.

She gave birth to the Redeemer of Mankind and brought into the world the Gift of Salvation because of her acceptance to become My Mother.

She is the Mother of all God’s children now and she has been given the power to crush Satan as I prepare to salvage the human race from his wicked plan to deceive God’s children.

The Book of Truth is not merely a book. It is My Holy Word, the first part of many revelations, to convert the world.

While it may have seemed very difficult to produce, with so many obstacles placed before you My daughter this work is, I assure you, protected from Heaven.

This is My Book. My Word. My Promise.

When I said I would come again I meant that I would come again.

Just as I came into the world the first time, God My Eternal Father prepared His children, in advance, through the prophets.

Many listened. Many did not.

Either way the world did not fail, afterwards, to understand the Truth. They knew and understood the meaning of My Passion on the Cross and the freedom it gave the world to be given the Gift of eternal salvation.

The same is happening now. The world is being prepared for My Second Coming. Now.

The Holy Word of God is being given to mankind, through these Messages, as a great Gift.

Many will listen. Many will not.

One thing is clear. Very few will not know about it.

They will either accept My Word as it is being given to them now or they won’t.

I have fulfilled the promise of My Father.

My Father promised the world they would be given the Book of Truth at this time.

Many will digest the Truth and accept it. Others will find the Truth too bitter to taste and will deem it to be lies.

Let them know that the Covenant will be fulfilled as will these prophecies.

No man, no matter how he argues against My Holy Word, will prevent the Truth being from being revealed to the world.

The prophecies contained in the Book of Revelations are unfolding before your eyes.

No man understands the full meaning of the Book of Revelation for its contents were not revealed to the world clearly as they were only guidelines.

Now that I, the Lamb of God, come as promised to open the Seals few will accept this.

Why?

If you believe in Me, in these Messages, why do you deny the Truth when it is being given to you?

Failure to accept the Truth given to you about the False Prophet, the antichrist and other prophecies will mean that you will not allow Me to instruct you in the salvation of souls.

Only by following the Truth can you be safe.

Remember that only the Truth will free you from the lies, which infest mankind through Satan.

You must continually call on My Mother to help bring you to Me so that you are protected from the lies, which Satan will use to block you from the Truth of My final Holy Words given to the world before My Second Coming.

Go in peace and love. I unite you all in the protection of My Precious Blood at this time.

I rejoice at your response, My beloved disciples and I rely on your faith to help Me in this special mission.

Your Jesus

 

522. Це Моя Книга. Моє Слово. Моя Обітниця

Середа, 15 серпня 2012 р. Божого, 1:00

Моя ніжно улюблена дочко, Я розмовляю з тобою про цей день, найважливіший день, який Я вибрав, щоб оприлюднити Мою Книгу в світі.

Цей день є днем Небовзяття Моєї улюбленої Матері, Цариці Неба, Цариці Землі, Матері Спасіння.

Це не співпадіння, що Книга Істини стала доступною саме в цей день, тому що Моя Матір є Матір’ю Спасіння, а ця Книга має допомогти спасти душі всього людства.

Моя Матір відіграє важливу роль у спасінні душ.

Вона є Співвідкупителькою, Посередницею Ласк і Заступницею. Це означає, що Моя Свята Матір була вибрана Богом, щоб допомогти Мені, Своєму Синові, в остаточному плані спасіння.

Її роль в такому важливому часі не була зрозумілою.

Вона народила Спасителя людства і принесла в світ Дар Спасіння, погодившись стати Моєю Матір’ю.

Вона є зараз Матір’ю всіх Божих дітей і Їй дано владу розчавити сатану, в той час як Я готуюсь до спасіння людського роду від нечестивого плану по обману всіх Божих дітей сатаною.

Книга Істини не є простою книгою. Це є Моє Святе Слово, перша частина з багатьох одкровень для навернення світу.

Хоч могло здаватися, що дуже складно її видати в зв’язку з багатьма перешкодами, розміщеними перед тобою, Моя дочко, та запевняю тебе, що ця Праця є захищеною з Неба.

Це Моя Книга. Моє Слово. Моя Обітниця.

Коли Я говорив, що прийду вдруге, то Я мав на увазі, що прийду вдруге.

Перед тим як Я прийшов у світ вперше, Бог, Мій Предвічний Отець, готував Своїх дітей наперед, через пророків.

Багато хто послухав. Багато хто ні.

Так чи інакше, світові вдалося пізніше зрозуміти Правду. Вони знали і розуміли значення Моїх Страстей на Хресті і ту свободу, яку Мої Страсті дали світові, щоб він міг отримати Дар Вічного Спасіння.

Те ж саме відбувається і зараз. Світ готується до Мого Другого Пришестя. Зараз.

Святе Боже Слово дається людству через ці Послання як великий Дар.

Багато хто буде слухати. Багато хто не буде.

Одне є певним: дуже небагато не знатимуть про це.

Або вони приймуть Моє Слово, що їм дається зараз, або ні.

Я виконав Обітницю Мого Отця.

Мій Отець пообіцяв світові, що йому буде дано Книгу Істини в ці часи.

Багато хто перетравить Правду і прийме її. Для інших Правда буде надто гіркою на смак і вони вважатимуть її за брехню.

Нехай вони знають, що Заповіт буде виконаний, так як і ці пророцтва.

Жодна людина, байдуже, якими аргументами буде суперечити Моєму Святому Слову, не зупинить виявлення Правди світові.

Пророцтва, які містяться в Книзі Одкровення, розгортаються на ваших очах.

Жодна людина не розуміє повного значення Книги Одкровення, оскільки її зміст не був ясно об’явлений світові, а був лише скеруванням.

Зараз Я, Агнець Божий, приходжу, як і було обіцяно, щоб відкрити Печаті і небагато хто прийме це.

Чому?

Якщо ви вірите в Мене, то чому заперечуєте Правду в цих Посланнях, коли вона вам надається?

Якщо ви не будете здатні сприйняти Правду про лжепророка, антихриста та інші пророцтва, то це призведе до того, що ви не дозволите Мені інструктувати вас щодо спасіння душ.

Тільки ідучи за Правдою, ви будете в безпеці.

Пам’ятайте, що лише Правда визволить вас від брехні, якою сатана наповнює людство.

Ви повинні неустанно взивати до Моєї Матері, щоб вона допомогла вам прийти до Мене для отримання захисту від брехні, яку сатана застосує, щоб заблокувати вас на Правду Моїх останніх Святих Слів, даних світові перед Моїм Другим Пришестям.

Ідіть в мирі і любові. Я об’єдную усіх вас, захищаючи Моєю Найдорожчою Кров’ю у цей час.

Я радію вашій відповіді, Мої улюблені учні, та покладаюся на вашу віру, що допоможете Мені в цій особливій Місії.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •