If you believe in the existence of Satan then know that everything that is unjust and evil in the world is caused by him

Sunday, August 5th, 2012 @ 17:40

My dearly beloved daughter I am calling out to everyone, young and old, who is unsure about their faith in God.

I appeal to those amongst you, who do believe in Me, but who do not speak with Me, or avail of the Sacraments, or who do not attend their churches, to honour Me.

I love you. I will never desert you and you are going to be given a special Gift shortly.

You will experience what it is like when you will come before me on the Day of Judgement. Then you will forget your doubts.

Many of you, despite your lack of faith, honour Me in so many ways but you do not realise this.

You, in your daily lives, feel love, concern and sympathy for others.

You feel an urge to fight injustice and are repelled when you witness wicked acts, committed by others over those less fortunate than themselves.

You show love for others and look after those who need your help.

You hate to take advantage of others and are sensitive to the needs of those who suffer in this life.

You feel love for your family.

You laugh and rejoice when you are with friends and feel a tremendous love and friendship for those close to your heart.

When you marry you feel an overwhelming love for your spouse. Then, when you have children, the love you feel surpasses anything you could ever have imagined.

You cry tears of remorse if and when you hurt someone. You forgive others when they offend you, insult you or cause you harm.

Where do you think this love and these emotions come from? Don’t you know they can only come from God?

Love is difficult to explain. Difficult to analyse and it can never be proved by science for it is a Gift from God.

Hatred, on the other hand, comes from the dark side.

Satan, to many people, may not seem real but he exists.

Many of you do not believe in evil or the existence of evil spirits for they are careful not to reveal themselves.

If you believe in the existence of Satan then know that everything that is unjust and evil in the world is caused by him.

He is the king of lies and he has the power to blind you to the truth of your existence.

Because of your blindness My Mercy is now going to cover the world to prove to you that I exist.

Be prepared for this day for it will happen soon.

When the signs in the skies are shown to you and witness the clash, the noise and the shaking in the ground know that I have come to waken you up.

When this happens I beg you to turn to Me then for I want to fill you with My Love so I can bring love and joy into your hearts.

When My Mercy comes upon you will you feel peace at last.

I love you and I will never forsake you.

I await your response when this great day comes.

Your Jesus.

 

514. Якщо ви вірите в існування сатани, то знайте, що все, що є несправедливим і злим у світі, викликано саме ним

Неділя, 5 серпня 2012 р. Божого, 17:40

Моя ніжно улюблена дочко, Я звертаюся до кожного, молодого чи старого, які не впевнені у своїй вірі в Бога.

Я звертаюся до тих з вас, які вірять в Мене, але які не розмовляють зі Мною чи не користають з Таїнств, або не відвідують своїх церков, щоб вшановувати Мене.

Я люблю вас. Я ніколи вас не покину і збираюся невдовзі надати вам особливий Дар.

Ви відчуєте, що це таке, коли постанете переді Мною в День Суду. Тоді ви забудете про свої сумніви.

Багато хто з вас, незважаючи на брак віри, шанує Мене у багатьох відношеннях, хоч і не усвідомлює цього.

У вашому повсякденному житті ви відчуваєте любов, турботу та співчуття до інших.

Ви відчуваєте бажання боротися з несправедливістю і вас відштовхує, коли ви стаєте свідками злодіянь, які чинять інші щодо менш успішних, ніж вони самі.

Ви виявляєте свою любов до інших людей і піклуєтеся про тих, які потребують вашої допомоги.

Ви ненавидите, коли використовують інших і ви співчутливі до потреб тих, які страждають в цьому житті.

Ви відчуваєте любов до своєї родини.

Ви смієтеся і радієте, коли є з друзями і відчуваєте величезну любов і дружбу до тих, які є близькими вашому серцю.

Коли ви одружуєтесь, то відчуваєте переважаючу любов до своєї половинки. Потім, коли у вас з’являються діти, та любов, яку ви відчуваєте, перевершує все, що ви могли б собі уявити.

Ви плачете слізьми каяття, якщо ви колись когось скривдили. Ви прощаєте іншим, коли вони вас образили, зневажили чи зранили.

Як ви думаєте, звідки ця любов та ці емоції походять? Хіба ви не знаєте, що вони можуть походити тільки від Бога?

Любов є важка до зрозуміння. Важко її аналізувати і неможливо довести наукою, оскільки вона є Даром від Бога.

Натомість ненависть походить з боку темряви.

Сатана багатьом людям може здаватися нереальним, але він існує.

Багато з вас не вірять в лукавого або існування злих духів, тому що вони є обережними, щоб не виявити себе.

Якщо ви вірите в існування сатани, то знайте, що все, що є несправедливим і злим у світі, викликано саме ним.

Він є царем брехні і він має силу, щоб засліпити вас на Правду про ваше існування.

Саме через вашу сліпоту Моє Милосердя огорне зараз увесь світ, щоб довести вам, що Я Існую.

Будьте підготовленими до цього дня, оскільки це відбудеться найближчим часом.

Коли вам буде показано знаки на небі і ви станете свідками зіткнення, шуму і тремтіння землі, то знайте, що Я прийшов, щоб розбудити вас.

Коли це станеться, Я прошу вас, зверніться до Мене, адже Я хочу наповнити вас Моєю Любов’ю, щоб мати змогу принести у ваші серця любов і радість.

Коли Моє Милосердя зійде на вас, ви, нарешті, відчуєте мир у собі.

Я люблю вас і ніколи не покину вас.

Я чекаю на вашу відповідь, коли цей великий день надійде.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •