All Christians Repent Now, Catholics Pray for Pope Benedict

Saturday, March 5th, 2011 @ 10:00

My beloved daughter we are united once more. You have been busy these last few days. Have you noticed the strength I Am giving you both in faith and body? This is because your work is so pleasing to Me. As you continue to publish these Messages please encourage as many people as you know to seek reconciliation, quickly now, for their sins. It does not matter which Christian faith they belong to. They must show their humility and allegiance to Me through the act of seeking Redemption.

This simple act will make them stronger during the event I refer to as The Warning. Repent, all of you, to save your souls. Prepare for The Warning immediately, because for those of you who are not in the state of grace, you may not survive it.

My beloved daughter, I want you to continue to move quickly to spread the Word regarding these Messages. I have explained to you before that they must be given to as many people as possible in the shortest possible time. As this event looms, so too will an event regarding the Holy Vatican.

Ask everyone to pray for My beloved Holy Vicar Pope Benedict, for he is surrounded by the enemies of My Eternal Father. Pray for the priests who have never wavered in their faith to Me or My Eternal Father.

Rise of the false prophet

They need to pray hard now, as the outcome of this attack on My Holy Vicar will be witnessed by you all. Pray, pray, pray that the false prophet will be identified for what he is. Watch out for his demeanour. His attention seeking agenda, the way in which My misguided sacred servants will drop in awe at his feet. Then listen to what he has to say, carefully. His humility will be false, his intentions mischievous and the love he exudes will be all about him. He will be seen as being innovative, dynamic – a breath of fresh air. While he is driven and energetic, his powers will not come from God the Eternal Father. They come from Satan, the evil one.

Pray, pray, pray. For you, My children, need to be on your guard. You need Me to guide you now as these prophecies are revealed to mankind. Be strong, loyal to My Teachings. Pray in groups. Pray the Holy Rosary to seek protection from the evil one.

Remember one lesson. My Teachings never change. They are the same as they have always been. As I said before, it is when you find that they are tampered with, toned down, or as will be the case, distorted in a way that seems strange, or at odds with My Teachings, turn away and pray to Me for guidance.

Your Divine Saviour

Jesus Christ

 

51. Всі християни, покайтеся зараз;католики, моліться за папу Бенедикта

субота, 5 березня 2011 р., 10:00

Моя улюблена дочко, ми об’єднані ще раз. Ти була зайнята ці останні декілька днів. Чи помітила ти силу, яку Я даю тобі як у вірі так і в тілі? Це через те, що твоя праця так Мені приємна. Коли ти продовжуєш публікувати ці Послання, будь ласка, заохоч якомога більше людей, яких ти знаєш, швидко шукати примирення щодо своїх гріхів. Немає значення, до якої християнської віри вони належать. Вони повинні проявити своє смирення і відданість Мені через акт пошуку Спокутування.

Цей простий акт зробить їх сильнішими під час події, яку Я називаю Попередженням. Покайтеся, усі ви, щоб врятувати свої душі. Підготуйтеся до Попередження невідкладно, тому що ті з вас, які не є в стані благодаті, можуть не пережити його.

Моя улюблена дочко, Я хочу, щоб ти продовжувала швидко поширювати Слово про ці Послання. Я пояснював тобі раніше, що вони повинні бути дані якомога більшій кількості людей в найкоротший можливий час. Оскільки ця подія вимальовується, подібно також буде з подією, яка стосується святого Ватикану.

Попроси всіх молитися за Мого улюбленого святішого Вікарія папу Бенедикта, тому що він оточений ворогами Мого Предвічного Отця. Моліться за священиків, які ніколи не хиталися в своїй вірі до Мене або до Мого Предвічного Отця.

Поява лжепророка

Вони повинні зараз молитися наполегливо, оскільки результат цієї атаки на Мого святішого Вікарія буде засвідчений всіма вами. Моліться, моліться, моліться за те, щоб лжепророк був розпізнаний за того, ким він є. Стежте за його поведінкою. За його шукаючим уваги розпорядком дня, за тим, яким чином Мої введені в оману висвячені слуги впадуть в благоговінні біля його ніг. Потім уважно слухайте, що він має сказати. Його смирення буде фальшивим, його наміри будуть зловмисні і любов, яку він випромінює, буде направлена на нього самого. Він буде сприйматися новаторським, динамічним – ковтком свіжого повітря. Хоч він цілеспрямований і енергійний, його сили не будуть походити від Бога, Предвічного Отця. Вони походять від сатани, злого духа.

Моліться, моліться, моліться. Бо вам, Мої діти, потрібно бути насторожі. Вам потрібно, щоб Я вів вас зараз, коли ці пророцтва відкриваються людству. Будьте сильними, вірними Моєму Вченню. Моліться в групах. Моліться святий Розарій, щоб шукати захисту від злого духа.

Запам’ятайте один урок. Моє Вчення ніколи не змінюється. Воно таке ж саме, яким було завжди. Як Я сказав раніше, саме тоді, коли ви виявите, що воно змінене, пом’якшене, або, як буде у тому випадку, спотворене в той спосіб, який буде здаватися дивним чи таким, що суперечить Моєму Вченню, відверніться і моліться до Мене про керівництво.

Ваш Божественний Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •