Virgin Mary: Failure to proclaim the Truth of my Son’s Teachings means that God is being forgotten

Tuesday, July 31st, 2012 @ 18:10

My child the persecution you are enduring is because of the publication of the Book of Truth.

The evil one is placing obstacles along your path and will stop at nothing to wear you down.

It is important to ignore the constant wicked lies with which you are being presented by those who claim to be knowledgeable about the Word of God.

Their dismissal of these messages is not important. Only the Word of my Son is what you must respond to and nothing else.

You must trust in my Son and remain silent when those blinded by lies who try to engage with you to trip you up. Do not listen. Do not respond. Instead, simply proclaim the Word of God.

My child so many followers of Christ are suffering at this time. Their voices are but whispers in a world which shouts about the glory of earthly wonders.

The true Word of God is no longer declared openly even by servants of God in the Church.

Embarrassed to be seen to openly declare the Truth they wander hopelessly trying to find their way amongst the confusion caused by secularism.

The offense which is caused when God, or my beloved Son, Jesus Christ, are mentioned is widespread. Very few souls are brave enough to stand up and declare themselves soldiers of Christ.

Even holy souls are frightened to do this for fear of causing outrage amongst the heathen.

Failure to proclaim the Truth of my Son’s Teachings means that God is being forgotten.

How I weep when I see poor little children who are being ignored by their guardians in the development of their souls.

They lack the nourishment of the Holy Spirit because they are not taught how to profess their love for God. Many do not believe in God the Father. This saddens Him.

You, my child, have been given a difficult task. When you declare to the world the contents of these messages from Heaven you are attacked from three sources.

Those who believe in God but who refuse to listen to the Word of God as it is being given to the world now.

Those who profess to be leaders in my Son’s Church on earth who refuse to listen because they do not accept prophecy.

And then those who do not believe in God at all.

Your voice will continue to fall on deaf ears but you must not let this discourage you.

All you have to do is to obey my Son in all things and leave everything in His Holy Hands.

In time they will listen. When they do many souls will turn to my Son with love and joy in their hearts.

You must never falter or delay in your response to my Son’s request to ensure that everyone in the world is given the Word of God at this time.

I ask all of God’s children to respond to my call to pay allegiance to my Son’s Holy Word now. He loves all of God’s children and wishes to prepare every soul for His long awaited Second Coming.

Do not deny Him. Accept His Hand of Mercy before it is too late.

Your loving Mother

Queen of the Earth

Mother of Salvation

 

508. Матір Спасіння: Занедбання в проголошенні Правди Вчення Мого Сина означає, що про Бога забули

Вівторок, 31 липня 2012 р. Божого, 18:10

Моя дитино, причиною переслідування, яке ти терпиш, є публікація Книги Істини.

Злий дух ставить перешкоди на твоєму шляху і не зупиниться ні перед чим, щоб тебе зупинити.

Дуже важливо є не звертати уваги на постійну злу брехню, яка була представлена тобі тими, які стверджують, що обізнані у Слові Божому.

Відкинення ними цих Послань не є важливим. Тільки Слово Мого Сина є тим, на що ти маєш відповідати і ні на що більше.

Ти повинна довіряти Моєму Синові і зберігати мовчання, коли ті, які засліплені брехнею, намагаються зайняти твій час, щоб впіймати тебе на помилці. Не слухай. Не відповідай. Замість цього просто проголошуй Слово Боже.

Моя дитино, так багато послідовників Христа страждають в цей час. Їхні голоси є шепотом у світі, який кричить про славу земних чудес.

Правдиве Слово Боже більше не проголошується відкрито навіть Божими слугами в Церкві.

Вони соромляться бути поміченими як ті, що відкрито проголошують Правду, вони безнадійно блукають і намагаються знайти свій шлях серед замішання, викликаного секуляризмом.

Злочином стала сама згадка про Бога чи Мого улюбленого Сина, Ісуса Христа, і це явище швидко поширюється. Дуже небагато душ є достатньо хоробрими, щоб встати і заявити про себе як про воїнів Христа.

Навіть святі душі бояться це зробити через страх викликати обурення серед поган.

Занедбання у проголошенні Правди Вчення Мого Сина означає, що про Бога забули.

Як Я плачу, коли бачу тих бідних малих дітей, наставники яких ігнорують розвиток їхніх душ.

Їм бракує поживи Святого Духа, оскільки вони не навчені відкрито визнавати свою любов до Бога. Багато хто не вірить в Бога Отця. Це засмучує Його.

Тобі, Моя дитино, було дано складне завдання. Коли ти проголошуєш світові зміст цих Послань з Небес, то ти є атакована з трьох сторін.

Через тих, які вірять в Бога, але які не хочуть слухати Слово Боже таким, яким воно зараз надається світові.

Через тих, які стверджують, що є лідерами Церкви Мого Сина на землі і які не хочуть слухати, тому що вони не приймають пророцтв.

І врешті через тих, які взагалі не вірять в Бога.

Твій голос буде продовжувати лунати в глухі вуха, але ти не можеш дозволити, щоб тебе це бентежило.

Все, що тобі потрібно зробити, це бути послушною Моєму Синові в усіх речах і залишити все в Його Святих Руках.

З часом вони слухатимуть. Коли це станеться, багато душ звернуться до Мого Сина з любов’ю і радістю у своїх серцях.

Ти ніколи не повинна слабнути чи затримуватись з відповіддю на прохання Мого Сина і забезпечити, щоб кожен у світі отримав Слово Боже в цьому часі.

Я прошу всіх Божих дітей відповісти на Мій заклик щодо збереження вірності Святому Слову Мого Сина. Він любить усіх Божих дітей і хоче підготувати кожну душу до Його довгоочікуваного Другого Пришестя.

Не відкидайте Його. Прийміть Його Руку Милосердя, поки не стало занадто пізно.

Ваша любляча Мати

Цариця землі

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •