The pact with Satan is almost over and two events must soon take place.

Thursday, July 26th, 2012 @ 23:55

My dearly beloved daughter many people do not really understand the mystery of My Second Coming.

My Second Coming is the fulfilment of a New Covenant.

It will be the creation of the perfect Paradise which was lovingly brought to fruition for Adam and Eve by My Beloved Father. At that time all things on earth were in perfect harmony and according to the Will of God.

The time since My Crucifixion on earth has been painful for humanity because of the reign of Satan who has ruled the earth during this period.

The pact with Satan is almost over and two events must soon take place.

The redemption of the human race will occur during The Warning. From then onwards people, including those who are ignorant of the existence of God, will embrace the Truth.

Others who will respond slowly to this great miracle, when the proof will be presented to them, will convert in time. They too will seek forgiveness for their sinful lives.

Then comes the final stage, the sanctification – the final purification so that the whole of humanity is fit to enter the perfect Paradise.

This is the Paradise inhabited originally by Adam and Eve. It will only be then the Divine Will of My Father, where all people will love and respect the Will of My Father, is to be accomplished at last.

Before this all comes to pass there will be much opposition to the Will of My Father being finally realised.

God’s children will be pulled in every direction. Although the Holy Spirit will be poured out over the whole world during The Warning, every effort will be made by Satan to stop this global confession.

He, and his wicked followers, are also preparing for The Warning. Their goal is to convince everyone that it did not happen.

So many people will find it difficult to openly accept God’s love and the existence of the New Paradise as long as Satan walks the earth.

Freedom will only come when he is banished.

Sadly, those who will fail to see the Truth, and who will stubbornly refuse to accept God, will never see Paradise.

Please say this Crusade Prayer to accept the Divine Will of My Father.

Crusade Prayer (69)

Prayer to God the Father to accept His Divine Will

God the Almighty Father I accept Your Divine Will

Help Your children to accept it

Stop Satan from denying Your children’s right to their Father’s inheritance

Never let us give up the fight for our inheritance in Paradise

Hear our pleas to banish Satan and his fallen angels

I ask You Dear Father to cleanse the earth with Your Mercy and to cover us with Your Holy Spirit

Lead us to form your most Holy army, laden with the power to banish the beast forever.

Amen.

Go in peace.

Your Jesus

 

504. Пакт з сатаною майже добігає кінця і незабаром повинні відбутися дві події

Четвер, 26 липня 2012 р. Божого, 23:55

Моя ніжно улюблена дочко, багато людей насправді не розуміють таємниці Мого Другого Пришестя.

Моє Друге Пришестя є сповненням Нового Завіту.

Буде створено досконалий Рай, такий, який був створений з любов’ю для Адама і Єви Моїм Улюбленим Отцем. В тому часі всі речі на землі були в досконалій гармонії і в згоді з Божою Волею.

Час після Мого Розп’яття на землі був болісним для людства через панування сатани, який правив землею в тому періоді.

Пакт із сатаною майже добігає кінця і незабаром повинні відбутися дві події.

Спокутування провин людського роду, відбудеться під час Попередження. Від того часу люди, включно з тими, які ігнорують Існування Бога, будуть приймати Правду.

Інші, які будуть повільно відповідати на це Велике Чудо, коли їм буде надано доказ, навернуться з часом. Вони також шукатимуть прощення за своє гріховне життя.

Потім прийде завершальний етап, освячення – остаточне очищення, щоб все людство змогло увійти в досконалий Рай.

Цей Рай спочатку був домівкою Адама і Єви. Божественна Воля Мого Отця буде остаточно сповнена тільки тоді, коли всі люди будуть любити і з повагою ставитись до Волі Мого Отця.

Поки все це відбудеться, буде багато спротиву Волі Мого Отця, аж поки вона не здійсниться остаточно.

Божих дітей будуть смикати в різні сторони. Хоч Святий Дух буде вилитий на увесь світ під час Попередження, сатана зробить все можливе, щоб зупинити цю Глобальну Сповідь.

Він і його нечестиві послідовники також готуються до Попередження. Їхньою метою буде переконати всіх, що воно не відбулось.

Отож, багатьом людям буде важко щиро прийняти Божу Любов та існування Нового Раю, поки сатана бродить по землі.

Свобода прийде тільки тоді, коли він буде вигнаний.

На жаль, ті, яким не вдасться пізнати Правду і які будуть вперто відмовлятися прийняти Бога, ніколи не побачать Раю.

Прошу, відмовляйте цю Молитву Хрестового Походу, щоб прийняти Божественну Волю Мого Отця.

Молитва Хрестового Походу (69)

Молитва до Бога Отця, щоб прийняти Його Божественну волю

Боже, Отче Всемогутній, я приймаю Твою Божественну Волю.

Допоможи Твоїм дітям прийняти її.

Зупини сатану від заперечення права Твоїх дітей на Батьківський Спадок.

Ніколи не дозволь нам відмовитись від боротьби за наше Спадкоємство в Раю.

Вислухай наше благання про вигнання сатани та його впалих ангелів.

Я прошу Тебе, дорогий Отче, очистити землю Твоїм Милосердям і покрити нас Твоїм Святим Духом.

Веди нас і сформуй з нас Твою Найсвятішу Армію, сповненої сили прогнати звіра назавжди.

Амінь.

Ідіть в мирі.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •