Love is a sign from God. No matter what religion or creed you follow love can only come from God

Wednesday, July 25th, 2012 @ 23:30

My dearly beloved daughter I wish to discuss the importance of love and how, without love, the world could not survive.

God is love. Love comes from God.

Where you find love you instantly feel the presence of God.

Nearly everyone in the world feels love at some stage. Love frees the soul and its purity gives you a glimpse as to the depth of the love that God has for every single one of His children.

Love defeats death.

Love defeats evil.

Love is ever lasting. It can never die for it comes from God and will last for eternity.

When love is attacked in this life by the evil one, who acts through souls, it suffers, withers and can be replaced by indifference or, at times, hatred.

It is only through love, especially for each other, that peace in the world can evolve.

Without love people would die and become barren.

When you love a child you are feeling the same kind of love that My Father holds in His Heart for each child born in the world through His creation.

Imagine a parent’s anguish when a child goes missing.

The grief, the worry and the anxiety are identical that felt by My Father when His children wander and become lost to the Truth of His existence.

Then imagine the horror which a parent has to endure if their child cannot be found.

What if they become lost forever? This is the heartbreak My Father endures when He loses His children.

Nothing consoles Him until He can find them again or when they turn and come running home to Him again.

The whole of creation was founded through the love of My Father.

His Love floods the Heavens and the earth and is intensely powerful.

All was created by His Divine Love and His generousity of heart so that he could share all the wonders of creation with His children.

His love for His children will never die.

His betrayal by Lucifer, to whom He gave everything, has meant that His love for humanity has not been reciprocated by much of mankind.

But as an ever loving Father, His love is so powerful that nothing can ever kill His love for His children.

His love means that every person has been given a second chance.

The Warning, a great Gift sanctioned by My Father, is a special calling from Heaven.

This calling, a great supernatural miracle, will give each of you the chance of being saved; of being called and of being given the key to open the door to the New Paradise on earth.

For those of you who accept the Key to Paradise you will, in effect, defeat the beast.

The world will be finally rid of evil, sin, suffering and every pain.

Peace will reign.

Love for My Father will flourish finally and you will all live according to His Divine Will.

Love is a sign from God. No matter what religion or creed you follow love can only come from God.

It is the light present in every soul, even those who are hardened sinners, for God does not extinguish his light ever.

Grasp it. Embrace it. Cling on to love for it will lead you to Him.

Love will save you from the dark.

Your Jesus

 

503. Любов є знаком від Бога. Не має значення, яку релігію чи віру ви сповідуєте –
Любов може походити тільки від Бога

Середа, 25 липня 2012 р. Божого, 23:30

Моя ніжно улюблена дочко, Я бажаю обговорити важливість любові і те, як світ не зміг би вижити без любові.

Бог Є любов. Любов походить від Бога.

Де ви знаходите любов, там одразу відчуваєте Божу Присутність.

Майже кожен у світі на певному етапі відчуває любов. Любов звільняє душу, а її чистота дає уявлення про глибину любові, яку Бог має до кожної Своєї дитини.

Любов перемагає смерть.

Любов перемагає зло.

Любов непроминаюча. Вона ніколи не помре, оскільки походить від Бога і триває цілу Вічність.

Коли любов у цьому житті зазнає нападу злого духа, який діє через душі, вона страждає, в’яне і може бути замінена на байдужість, а часом і на ненависть.

Тільки через любов, особливо взаємну любов, можна досягнути миру у світі.

Без любові люди померли б і стали безплідними.

Коли ви любите дитину, то відчуваєте таку саму любов, яку Мій Отець має у Своєму Серці до кожної дитини, народженої в світі через Його сотворення.

Уявіть собі страждання батьків, коли губиться їхня дитина.

Горе, занепокоєння і тривога ідентичні тому, що відчуває Мій Отець, коли Його діти блукають і стають втраченими для Правди про Його Існування.

Тепер уявіть собі жах, який повинен терпіти батько, якщо не може віднайти своєї дитини.

А якщо її буде втрачено назавжди? Це є велике горе, яке терпить Мій Отець, коли втрачає Своїх дітей.

Нічого Його не втішає, аж поки не зможе віднайти їх знову, або поки вони не прибіжать назад додому і не прийдуть до Нього.

Усе створіння було покликане до Існування через Любов Мого Отця.

Його Любов наповнила Небеса і землю і є надзвичайно могутньою.

Все було сотворене через Його Божу Любов і щедрість Його Серця, щоб Він міг розділити всі чудеса сотворення зі Своїми дітьми.

Його Любов до Своїх дітей ніколи не помре.

Зрада Люцифера, якому Він дав усе, зумовила той факт, що значна частина людства не відповідає на Божу Любов.

Але оскільки Він є завжди люблячим Отцем, то Його Любов є настільки могутньою, що ніщо не може знищити Його Любові до Його дітей.

Його Любов означає, що кожна особа отримала другий шанс.

Попередження, Великий Дар, схвалений Моїм Отцем, є особливим закликом з Небес.

Цей заклик, велике надприродне чудо, дасть кожному з вас можливість бути врятованими, бути покликаними і бути тими, яким буде дано ключ для відкриття дверей до Нового Раю на землі.

Ви, які приймете ключі від Раю, в результаті знищите звіра.

Світ, нарешті, буде звільнений від зла, гріха, терпіння і всякого болю.

Запанує мир.

Любов Мого Отця нарешті розквітне і всі житимуть згідно Його Божественної Волі.

Любов є знаком від Бога. Не має значення, яку релігію чи віру ви сповідуєте – Любов може походити тільки від Бога.

Вона є Світлом, присутнім в кожній душі, навіть в душах зачерствілих грішників, оскільки Бог ніколи не гасить Свого Світла.

Схопіть її. Прийміть її. Тримайтеся любові, бо вона приведе вас до Нього.

Любов врятує вас від темряви.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •