Virgin Mary: As the Mother of Salvation, my last title from Heaven, let me help you.

Monday, July 23rd, 2012 @ 16:36

My child, the valley of tears flooding every nation in so many ways has been foretold many times.

Yet they have not listened to the warnings I gave to visionaries over the centuries.

Some of those who know the promises of the Lord, who said He would come again to rule in a world without end can recognise the signs.

Most people will not because they do not know the Gospels.

Children these times are very difficult and confusing. I, your beloved Mother, offer you protection against Satan if you would only ask me.

I have been accorded the power to crush him. If you invoke my help I can ease your torment.

My child his influence is becoming clear to many of you who open their eyes.

His wickedness has manifested in many of God’s children.

Murders, senseless killings, wars, greed, persecution, immorality and rampant sins which break every one of God’s Commandments, laid down by Moses, are there for all of you to see.

For those who have little faith and say what does it matter you must know the damage which Satan inflicts upon your soul.

He is like a disease which is difficult to cure. Once it grips you it leads to other diseases even worse than the first so that one cure is not enough.

He poisons the soul, the mind and the body so quickly that it is very difficult to disengage yourself.

Children, you do not realise how powerful and vindictive he is. Once he infests a soul he will not leave it alone so that the soul in question nearly loses his mind.

In some cases these souls no longer control their own impulses.

As the Mother of all of God’s children, I have the power to help salvage your soul.

As the Mother of Salvation, my last title from Heaven, let me help you.

You must say my Holy Rosary every day for protection and Satan will leave you and your loved ones alone.

Never underestimate this prayer for Satan’s power diminishes as soon as you say it.

Children the power of God is bequeathed to those who call on my Son, Jesus, to give you the strength to live through these times. It cannot be given to you unless you ask for it.

Here is the next Crusade Prayer you must recite in order to seek protection from Satan.

Crusade Prayer (68)

Protect me from the influence of Satan

Mother of God, Mother of Salvation Cover me with your most holy mantle and protect My family from the influence of Satan and his fallen angels

Help me to trust in the Divine Mercy of your beloved Son, Jesus Christ, at all times.

Sustain me in my love for Him and never allow me to wander away from The Truth of His teachings no matter how many temptations are placed before me.

Amen.

Pray, pray, pray always for protection against the evil one for he causes terrible hurt, harm and misery in your lives.

If you do not ask you cannot receive these graces.

Trust in me, your Mother, at all times for it is my role to help my Son to salvage the souls of all of God’s children.

Your loving Mother

Queen of the Earth

Mother of Salvation

 

501. Матір Спасіння: Дозвольте Мені як Матері Спасіння допомогти вам, оскільки це є Мій останній титул з Неба

Понеділок, 23 липня 2012 р. Божого, 16:36

Моя дитино, долина сліз заливає кожен народ багатьма способами і це було передбачено багато разів.

Проте вони не слухали попереджень, які Я давала візіонерам впродовж століть.

Деякі з тих, які знають Обітницю Господа, який сказав, що прийде знову, щоб правити світом без кінця, розпізнають знаки.

Більшість людей не розпізнає їх, бо вони не знають Євангелія.

Діти, ці часи є дуже важкими і заплутаними. Я, ваша улюблена Матір, надам вам захист від сатани, якщо ви тільки попросите Мене про це.

Мені було дано владу, щоб його розчавити. Якщо ви попросите Моєї допомоги, то Я зможу полегшити ваше страждання.

Мої діти, його вплив стає щораз то більш виразним для багатьох з вас, які маєте відкриті очі.

Його злоба проявляється в багатьох Божих дітях.

Всі ви можете бачити вбивства, безглузді вбивства, війни, жадібність, переслідування, аморальність і нестримні гріхи, які ламають кожну Заповідь Божу, яка була дана вам через Мойсея.

Ви, які маєте малу віру і запитуєте, яке це має значення, повинні знати про ту шкоду, яку сатана завдає вашим душам.

Він подібний до хвороби, яку важко вилікувати. Як одного разу вас вхопить, то призведе до інших хворіб, навіть гірших, ніж перша, так що одного ліку буде недостатньо.

Він отруює душу, розум і тіло настільки швидко, що самому є дуже важко звільнитись.

Діти, ви не уявляєте собі, наскільки він сильний і мстивий. Якщо він хоч раз опанував душу, то не залишить її в спокої, аж поки не зробить так, що та душа, про яку йде мова, майже втрачає здоровий глузд.

В деяких випадках такі душі майже не панують над своїми поривами.

Як Матір усіх Божих дітей, Я маю силу допомогти вам врятувати ваші душі.

Дозвольте Мені, як Матері Спасіння, допомогти вам, оскільки це є Мій останній титул з Неба.

Ви повинні щоденно відмовляти Мій Святий Розарій для захисту і сатана залишить вас і ваших близьких у спокої.

Ніколи не варто недооцінювати цю молитву, бо коли ви її відмовляєте, сила сатани зменшується.

Мої діти, Божа Сила є дарована тим, які закликають Мого Сина Ісуса, щоб надати вам силу пережити ці часи. Не може вона бути вам дана, якщо ви про неї не просите.

Ось наступна Молитва Хрестового Походу, яку ви повинні відмовляти, шукаючи захисту від сатани.

Молитва Хрестового Походу [68]

Захист від впливу сатани

О Мати Божа, Мати Спасіння, покрий мене Своїм Найсвятішим Покровом і захисти мою сім’ю від впливу сатани і його впалих ангелів.

Допоможи мені повсякчас довіряти Божому Милосердю Твого улюбленого Сина, Ісуса Христа.

Підтримай мене в моїй любові до Нього і ніколи не дозволь мені відхилитися від Істини Його Вчення, незважаючи на те, скільки спокус постане переді мною.

Амінь.

Моліться, моліться, моліться завжди про захист від злого духа, бо він викликає страшний біль, шкоду і страждання у вашому житті.

Якщо ви не попросите, то не зможете отримати ці Ласки.

Довіряйте Мені, вашій Матері, повсякчас, тому що Моєю роллю є допомога Моєму Синові спасати душі всіх Божих дітей.

Ваша любляча Матір

Цариця землі

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •