The Love of God will shine down on all those who ask My Father to stop the antichrist from inflicting terrible suffering on humanity

Saturday, July 21st, 2012 @ 15:15

My dearly beloved daughter for those among you, My followers, who worry about the times ahead you must know that all power lies in the Hands of My Eternal Father.

His only wish is to save all of His children from the clutches of the Beast.

Sadly the Beast, Satan, is dismissed by those non-believers as being a figment of the imagination.

He and his army of demons are everywhere, prompting God’s children to sin in their thoughts, actions and deeds every second of the day.

My Father not only wants to save the souls of every single one of His children, He wants to protect them from the persecution of the antichrist.

The power to avert, dilute and mitigate these trials lies in your hands, My followers.

Your prayers can alleviate much of this suffering which is being planned by Satan’s army in the years ahead.

Those who convert back to the ways of the Lord, God the Most High, will be given the graces to help stop much of this ugly and evil plan which is being prepared by this wicked group against their fellow brothers and sisters.

The Love of God will shine down on all those who ask My Father to stop the antichrist from inflicting terrible suffering on humanity.

You must pray hard that he is cut down along with the False Prophet quickly.

You, My followers, will be given special Crusade prayer litanies to break down and weaken his power.

These must be said daily after The Warning and, ideally, during Adoration of the Holy Eucharist.

These litanies, designed to destroy the antichrist and his army, will be a powerful force and if enough souls join in these prayers they will be instrumental in disrupting much of the plans being perpetrated by the antichrist and the False Prophet.

The first litany will be given to you shortly.

Stay strong and trust in My love for you for it is not My desire to see you suffer.

All I desire is the unification of all of humanity in the New Era of Peace which lies ahead.

This is all you need to focus on. All suffering will be wiped out and forgotten when this New Era unfolds.

Be patient. Trust in me and know that the love that My Eternal Father has for His children is insurmountable and beyond your comprehension.

Love and trust in His great love and know that the power of My Divine Mercy is so strong that when it envelopes the whole of humanity that billions will convert.

That will be when the power of the Holy Spirit, which will surge through the majority of the souls of God’s children, will become an intolerable burden for the antichrist.

He will find it difficult to penetrate the armour of God’s army.

This is why you must never give up hope. The battle for souls could be shortened and mitigated if enough souls convert and do I instruct them.

I love you all and I hope you trust in Me always.

Your Jesus

 

499. Любов Бога освітить всіх тих, які просять Мого Отця зупинити антихриста від заподіяння жахливих страждань людству

Субота, 21 липня 2012 р. Божого, 15:15

Моя ніжно улюблена дочко, ті Мої послідовники, які хвилюються через часи, які наближаються, повинні знати, що вся влада перебуває в Руках Мого Предвічного Отця.

Його єдиним бажанням є спасіння всіх його дітей з пазурів звіра.

На превеликий жаль, звір, сатана, відкидається невіруючими, як якийсь витвір уяви.

Він і його армія демонів є скрізь, спонукаючи Божих дітей до гріха в думках, вчинках і діях кожної секунди дня.

Мій Отець не тільки хоче врятувати душі всіх і кожного зі Своїх дітей, а й хоче захистити їх від переслідування антихристом.

Сила для відвернення, послаблення і зменшення цих випробувань знаходиться у ваших руках, Мої послідовники.

Ваші молитви можуть послабити багато чого з тих страждань, які були заплановані армією сатани на прийдешні роки.

Ті, які навернуться назад на шляхи Господні, Бога Всевишнього, отримають Ласки, щоб допомогти зупинити багато чого з того ганебного та злого плану, який був приготований тими злими групами проти своїх співбратів і сестер.

Любов Бога освітить всіх тих, які просять Мого Отця зупинити антихриста від заподіяння жахливих страждань людству.

Ви повинні багато молитись, щоб антихрист і лжепророк були швидко знищені.

Ви, Мої послідовники, отримаєте особливі Молитви Хрестового Походу – Літанії, щоб розбити і послабити його силу.

Ви повинні відмовляти їх щоденно після Попередження, а найкраще під час Адорації Найсвятіших Тайн.

Ці Літанії призначені для того, щоб знищити антихриста і його армію і будуть великою силою, якщо достатньо багато душ долучаться до цих молитов. Вони внесуть вагомий вклад у руйнування багатьох планів, здійснюваних антихристом і лжепророком.

Незабаром вам буде дано першу Літанію.

Будьте сильними і довіряйте Моїй Любові до вас, оскільки Я не бажаю бачити ваших страждань.

Єдине, чого Я прагну, це возз’єднання всього людства в Новій Ері Миру, яка чекає на вас попереду.

Це єдине, на чому ви повинні зосередитись. Всі страждання будуть стерті і забуті, коли розпочнеться ця Нова Ера.

Будьте терпеливі. Довіряйте Мені і знайте, що Любов, яку Мій Предвічний Отець має до Своїх дітей, є неперевершеною і понад ваше розуміння.

Любіть і довіряйте Його великій Любові і знайте, що Сила Мого Божого Милосердя є такою могутньою, що коли вона огорне все людство, мільярди навернуться.

Це відбудеться тоді, коли Сила Святого Духа, яка хлине через більшість душ Божих дітей, стане непосильним тягарем для антихриста.

Йому буде трудно проникнути через броню Армії Бога.

Саме тому ви ніколи не повинні втрачати надії. Битва за душі може бути скорочена і послаблена, якщо достатньо душ навернуться і виконають Мої поради.

Я люблю вас усіх і сподіваюсь, що ви завжди будете довіряти Мені.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •