My arms were pulled out of their sockets during My Crucifixion and, as such, the image on the Turin Shroud shows this

Thursday, July 19th, 2012 @ 07:00

My dearly beloved daughter a great plan, to deceive God’s children, is being plotted to destroy evidence of My existence.

Soon many will come forth, masquerading as holy devout servants of Mine, to try and destroy belief in Me, your beloved Jesus.

They will start by questioning My birth, My Mother’s purity and My Resurrection from the dead.

They will demonise all of these things as being false and will present, what they call the proof, to ensure that as many Christians as possible will become doubtful about My Life on earth.

They will create lies about My Crucifixion and make claims about My moral character.

Then they will start attacking relics, question them and try to expose them as nothing more than superstition in the minds of Christians.

Then there is the Turin Shroud, the cloth that covered My dead body in the tomb. They will deny, finally, that it is authentic and promote lies.

My arms they will say are too long and they will question this. Yet they fail to understand the torture My Body had to endure during My Crucifixion. My arms were pulled out of their sockets during My Crucifixion and, as such, the image on the Turin Shroud shows this.

Then they will try to prove that the Resurrection never took place. All lies, they will say, so desperate are they to wipe out all traces of Me.

Then they will try to deprive all of those who convert during The Warning of the Holy Sacraments and the Holy Bible.

They will ban the Bible from most places.

Then they will introduce a new false book which they will say will proclaim the importance of loving one another.

They will use the love which Christians have in their hearts, a Gift from God, to manipulate them into accepting a message of so called love.

Love one another they will say. Now love one another’s religion. Join together as one religion and show true love for your brothers and sisters.

Love of oneself will be the underlying message.

Love yourself first and you will find it easier to love your neighbour will be their message and this will be the biggest lie they will force you, My followers, to swallow.

Love of oneself ahead of others offends God.

It is selfish. Do not listen to the lies. Yet so convincing will they be that many will believe what they are being told and will follow the leader of this One World Religion like lambs to the slaughter.

Infiltrating so many nations the New World Religion will be condoned by many Governments.

They will ruthlessly stamp out Christian Laws.

They will then create laws to ban all religions, especially Christianity.

They will impose penalties on those who do not respond to their demands.

Communism will be at the root of all this evil.

It is not that Communism promotes Atheism. It will be because it will promote hatred of God.

Russia and China will be in power in many nations, starting with Europe.

The European Union, the beast with the ten horns, will be devoured by the second beast, more ruthless and more powerful.

Then Communism will take root before it spreads everywhere.

This period will not last long. It will be short.

Your prayers will dilute the impact but this has been foretold and will unfold.

Pray, pray, pray for the conversion of the whole world during The Warning.

If the majority of souls convert then much of the Great Tribulation can and will be eased.

Your Jesus.

 

497. Мої Руки було витягнуто з суглобів під час Мого Розп’яття і саме на це вказує зображення Святої Туринської Плащаниці

Четвер, 19 липня 2012 р. Божого, 7:00

Моя ніжно улюблена дочко, великий план по введенню в оману Божих дітей є таємно розроблений для того, щоб знищити доказ Мого Існування.

Невдовзі багато хто вийде під маскою Моїх святих, побожних слуг, щоб спробувати знищити віру в Мене, вашого улюбленого Ісуса.

Вони почнуть з того, що поставлять під сумнів Моє Різдво, чистоту Моєї Матері і Моє Воскресіння з мертвих.

Вони будуть демонізувати всі ці речі як помилкові і представлять щось, що назвуть доказом, для забезпечення того, щоб якомога більше християн засумнівалися щодо Мого Життя на землі.

Вони будуть вигадувати брехню про Моє Розп’яття і висуватимуть претензії щодо Моєї моральності.

Потім почнуть атакувати реліквії, будуть ставити їх під сумнів і намагатимуться виставити їх лише як забобони у свідомості християн.

Потім буде Свята Туринська Плащаниця, тканина, що огортала Моє мертве Тіло в гробі. Вони, врешті-решт, заперечать її автентичність і сприятимуть брехні.

Вони скажуть, що Мої Руки є занадто довгими і поставлять це під сумнів. Однак їм не вдасться зрозуміти тих тортур, які витерпіло Моє Тіло під час Розп’яття. Мої Руки були витягнуті з суглобів під час Мого Розп’яття і саме на це вказує зображення Святої Туринської Плащаниці.

Потім вони будуть намагатися довести, що Воскресіння ніколи не мало місця. Всю ту брехню вони говоритимуть, тому що так відчайдушно хочуть знищити всі сліди Мого Існування.

Пізніше усіх тих, які навернуться під час Попередження, вони будуть намагатися позбавити Святих Таїнств і Святої Біблії.

Біблію буде заборонено у більшості місць.

Потім вони представлять нову фальшиву книгу, яка, з їхніх слів, буде виголошувати важливість любові один до одного.

Вони використають ту любов, яку християни мають у своїх серцях, Дар Божий, щоб маніпулювати ними і щоб вони прийняли так зване послання любові.

Вони скажуть: любіть один-одного. А тепер полюбіть релігії один одного. Об’єднайтеся в одну релігію і виявіть правдиву любов до ваших братів і сестер.

А прихованим сенсом цього послання буде самолюбство.

Спочатку полюби себе самого і тоді буде легше полюбити свого ближнього – це буде їхнім посланням і це буде найбільшою брехнею, яку вас, Мої послідовники, заставлять проковтнути.

Любов до самого себе понад інших ображає Бога.

Це егоїзм. Не слухайте брехню. Проте вони будуть настільки переконливими, що багато хто повірить в те, що вони будуть говорити і підуть слідом за лідером Нової Світової Релігії як ягнята на заріз.

Проникнення Нової Світової Релігії до багатьох народів буде потуратися багатьма урядами.

Вони будуть безжалісно викорінювати християнські закони.

Потім вони створять закони, які заборонять всі релігії, особливо християнство.

Будуть запроваджені штрафи для тих, які не будуть реагувати на їхні вимоги.

Коренем всього цього зла буде комунізм. Не тому, що комунізм пропагує атеїзм. А тому, що пропагує ненависть до Бога.

Росія і Китай будуть при владі в багатьох країнах, починаючи з Європи.

Європейський Союз, звір з десятьма рогами, буде пожертий іншим звіром, більш сильним і безжалісним.

Тоді комунізм вкорениться, перш ніж він пошириться скрізь.

Цей період не триватиме довго. Він буде коротким.

Ваші молитви послаблять удар, але це було передбачено і відбудеться. Моліться, моліться, моліться за навернення всього світу під час Попередження.

Якщо більшість душ навернуться, тоді вагому частину Великої Скорботи може бути і буде полегшено.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •