God the Father: I will wipe out their false churches, their wicked cults, their false idols, their cities and their nations

Sunday, July 15th, 2012 @ 17:45

(Received during Adoration of the Holy Eucharist)

My dearest daughter it is difficult for My children to remain free of sin because of the curse inflicted upon them by the hand of the serpent.

Never do I expect My children to be completely free of sin at all times for this is impossible.

It is important that anyone who knows the teachings of My Son’s Church on earth to seek repentance for your sins as often as possible.

Through repentance it will be easier to remain in a state of grace and this will create a barrier to further temptation.

My children you are now about to witness great everlasting changes in the world. They will happen after The Warning takes place.

While many will ignore these messages from Heaven, it is important for those who accept them as the Word of God to prepare.

You are the link in My armour against the enemy and through your faith I will lift you up and protect you against the persecution.

It will be your love for My Son, Jesus Christ, the Saviour of the universe, that I will be able to salvage those children who cannot abide the Light of God.

Your consecration of love, suffering and prayers will be their saving grace from the fires of Hell.

Be not afraid for yourselves but for those who not only cannot see, but who refuse to see, the times in which you are living today.

The preparations are complete and the time is ripe for the changes to commence for I will not allow the Beast to steal souls.

This intervention, promised to mankind for so long will take place very soon and then the battle will begin to save My children.

Do not fear My Hand for, when it falls, it will be used to punish those who are trying to destroy My children.

I will stop them from deceiving souls.

I will stop them from their murderous intent and I will wipe out their false churches, their wicked cults, their false idols, their cities and their nations if they continue to reject the Hand that feeds them.

They have been warned. You, My beloved children will help My Son to save them.

Never fear because those with the Seal of the Living God are not only protected but are given the graces to defend the Word of God so that as many souls as possible will be given the Gift of Life.

Your beloved Father

God the Most High

 

492. Бог Отець: Я знищу їхні фальшиві церкви, їхні нечестиві культи, їхніх фальшивих ідолів, їхні міста та їхні народи

Неділя, 15 липня 2012 р. Божого, 17:45

Послання, отримане під час Адорації Пресвятої Євхаристії.

Моя найдорожча дочко, Моїм дітям важко уникати гріха через те прокляття, яке було наслано на них рукою змія.

Я ніколи не очікую, щоб Мої діти були цілковито вільними від гріха, оскільки це неможливо.

Важливо є, щоб кожен, хто знає Вчення Церкви Мого Сина на землі, шукав покаяння у своїх гріхах так часто, наскільки можливо.

Через покаяння легше залишатися в стані Ласки і воно створить перепону для подальшої спокуси.

Мої діти стануть зараз свідками великих довготривалих перемін у світі. Вони відбудуться після того, як наступить Попередження.

В той час, як багато хто буде ігнорувати ці Послання з Небес, важливо є, щоб ті, які приймають їх як Слово Боже, підготувалися.

Ви є з’єднуючою ланкою в Моєму панцирі проти ворога і завдяки вашій вірі Я піднесу вас і захороню вас від переслідувань.

Це завдяки вашій любові до Мого Сина, Ісуса Христа, Спасителя Всесвіту, Я зможу врятувати цих дітей, які не можуть знести Божого Світла.

Ваше посвячення любові, терпінню та молитвам буде для них рятівною Ласкою від вогню Пекла.

Не бійтеся за себе, але за тих, які не лише не можуть бачити, але й відмовляються бачити той час, в якому сьогодні живуть.

Приготування є завершені і зараз настав сприятливий час для початку змін, бо Я не дозволю звіру красти душі.

Це Втручання, яке обіцяне світові так давно, відбудеться дуже скоро і тоді розпочнеться битва за спасіння Моїх дітей.

Не бійтеся Моєї Руки, бо коли вона впаде, кара досягне тих, які намагаються знищити Моїх дітей.

Я зупиню їх від ошуканства душ.

Я зупиню їх від смертоносного наміру і знищу їхні фальшиві церкви, їхні нечестиві культи, їхніх фальшивих ідолів, їхні міста та їхні народи, якщо вони будуть продовжувати відкидати Руку, яка їх живить.

Вони були попереджені.

Ви, Мої улюблені діти, допоможете Моєму Синові рятувати їх.

Не бійтеся, адже ті, які мають Печать Бога Живого, не тільки є захищеними, але їм надаються Ласки для захисту Слова Божого, щоб якомога більше душ отримали Дар Життя.

Ваш улюблений Отець

Бог Всевишній

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •