So now you should understand why you are different to visionaries. It is because you are a prophet, the end time prophet.

Friday, July 13th, 2012 @ 23:05

My dearly beloved daughter you must know that the role of the prophet differs to that of the visionary.

A prophet will always be an outcast, hated, feared and isolated.

A prophet will always work alone as if he is cast into a desert. The only fruit within the barren desert will be the Voice of God.

My daughter when you feel alone and abandoned know that this is how the prophets felt in the past. Many prophets felt the weight of this task laid out before them.

Most of them knew they were not worthy to impart the holy Word of God but they accept the divine calling from the Heavens because they were sent.

Because they were sent into the world they knew, instinctively, the obligations they had to fulfil yet it was not easy.

Every word they uttered was thrown back in their faces.

Every word torn asunder in the synagogues and the temples set up to worship God. Many were cast out by their own people and could not return to their birthplaces.

Many became nomads and never found a place where they would be welcomed as a lost son. Instead they worked, lived and stayed alone with no one to turn to.

Yet they knew, in their hearts, that they were being guided by God and felt no fear as they spoke with His voice.

The graces given to them enabled them to be strong. They never faltered in delivery the warnings to God’s people, the prophecies and the Word of God.

It did not matter to them that they were laughed at because they knew the Truth of God was the food of life.

Without the Truth, God’s children would not have had the means to recognise the prophecies as foretold. Nor would they have been able to accept the Laws laid down by God for the good of mankind.

Rejected, ridiculed, cast aside and deemed as eccentric, just as I was during My time on earth they still delivered the Word of God. Their words live forever. They will never die because they spoke the Word of the Lord, God the Most High.

And so it will be with you. You will remain alone like a voice in the wilderness.

You will be ignored in many quarters of My Church on earth.

The difference this time is that these prophecies will unfold in your lifetime and the Truth will be proved to this generation.

They will believe then when the proof of The Warning is witnessed.

The prophecies of the Seals, as I open them and reveal the contents to you, will also prove that I am speaking to the world through you the 7th Angel, the 7th Messenger.

You will be listened to yet I urge you to remain silent and not to comment to those who question you or challenge you.

You do not understand the meaning of the messages yet. In time you will. In the meantime you do not have the authority to defend My Word.

Every attempt will be made to trick you into responding in the hope that you will trip yourself up through your lack of knowledge. So you must remain quiet, isolated and anonymous until I give you the instruction.

So now you should understand why you are different to visionaries. It is because you are a prophet, the end time prophet.

This mission is protected by the Heavens and cannot be destroyed.

Go in peace and understanding My daughter.

Your Jesus

 

489. Зараз ти повинна зрозуміти, чому ти відрізняєшся від візіонерів. Це тому, що ти є пророком, пророком Кінця Часів

П’ятниця, 13 липня 2012 р. Божого, 23:05

Моя ніжно улюблена дочко, ти повинна зрозуміти, що роль пророка відрізняється від ролі візіонера.

Пророк буде завжди відкиненим, ненависним, відокремленим і відлякуючим.

Пророк завжди працює самотньо, наче відкинутий у пустелю. Єдиним плодом у тій безплідній пустелі буде Голос Божий.

Моя донько, коли ти почуваєшся самотньою і покинутою, знай, що так само почувалися пророки в минулому. Багато пророків відчували тягар завдання, поставленого перед ними.

Більшість з них знали, що вони є недостойні поширювати Святе Слово Бога, але прийняли Божий заклик з Неба, оскільки вони були послані.

Через те, що були послані у світ, вони підсвідомо знали обов’язки, які повинні були виконати, однак було це нелегко.

Кожне слово, яке вони промовляли, було кинуто їм назад в обличчя.

Кожне слово було розірвано на шматки по синагогах і храмах, зведених для поклоніння Богу. Багато з них були відкинені своїм власним народом і не могли більше повернутися на свою Батьківщину.

Багато стали кочівниками і ніколи не знаходили місця, де могли б бути прийняті як загублені сини. Натомість працювали, жили і залишались в самотності, не маючи нікого, до кого могли б звернутися.

Незважаючи на це, вони знали в своїх серцях, що їх веде Бог і не відчували страху, оскільки розмовляли з Його Голосом.

Ласки, надані їм, дозволили їм бути сильними. Вони ніколи не вагалися передавати Божому люду попередження, пророцтва та Слово Боже.

Вони не переймалися тим, що їх висміюють, адже вони знали, що Правда Божа є поживою їхнього життя.

Без тієї Правди Божі діти не мали б можливості розпізнати передбачені пророцтва. А також не були б в стані прийняти Закони, встановлені Богом для добра людства.

Відкинені, висміяні, визнані дивними, як і Я під час Мого Життя на землі, вони все ж передавали Слово Боже. Їхні слова живуть вічно. Вони ніколи не помруть, оскільки вони промовляли Слово Господнє, Бога Всевишнього.

І так буде з тобою. Ти залишишся одна, як голос у пустелі.

Будеш ігнорованою в багатьох частинах Моєї Церкви на землі.

Відмінність цього разу полягатиме в тому, що пророцтва будуть здійснюватись за твого життя і Правда буде доведена цьому поколінню.

Згодом вони повірять, коли стануть свідками доказу Попередження.

Пророцтва Печатей, коли Я їх відкриваю і виявляю тобі їхній зміст, доведуть, що Я промовляю до світа через тебе – Сьомого Ангела, Сьомого Посланця.

Ти будеш почутою, однак Я закликаю тебе перебувати у мовчанні і не давати коментарі тим, які допитують чи провокують тебе.

Ти ще не розумієш значення цих Послань. З часом ти зрозумієш. До того часу не маєш повноважень захищати Моє Слово.

Буде використана кожна спроба, щоб тебе обманути, в надії, що ти себе скомпрометуєш через брак знань. Тому ти повинна залишатися в тиші, в усамітненні та анонімності, поки Я не дам тобі вказівок.

Зараз ти повинна зрозуміти, чому ти відрізняєшся від візіонерів. Це тому, що ти є пророком, пророком Кінця Часів.

Ця Місія має захист з Небес і не може бути знищена.

Іди в мирі і в розумінні, Моя дочко.

Твій Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •