After the world war will come the famine and then the plagues. Yet, prayer can mitigate the chastisement

Friday, July 13th, 2012 @ 16:25

My dearly beloved daughter My followers need to know the sequence of events for, by understanding this, they will be empowered with the knowledge so that they can help to mitigate the Chastisement.

The Warning is taking place as a last resort by My Eternal Father in order to plunge the light of God, the light of the Truth, into the hearts of mankind.

Without it most of humanity would be cast into Hell for they would not be worthy of My Father’s Kingdom.

This is a Divine Act of Great Mercy to pluck all of God’s children from evil and to take them into their rightful inheritance.

Because of the great darkness covering the earth at this time, where the light of God is but a glimmer, this Act of God is necessary.

It will divide the good from those drowning in sin, but who will stubbornly cling to the Beast and the all the glory he promises them on this earth. It is a waste of time for such poor souls because they must know that their time on earth is short.

The earth will be replaced by a New Paradise to which they will be refused entry if they reject My Act of Love and Mercy.

Many will stay in the dark. Many will convert instantly. If most of humanity repents, then the Great Tribulation will not be as difficult.

The World War will not have the same impact if the majority of people repent after The Warning.

After the world war will come the famine and then the plagues. Yet, prayer can mitigate the chastisement.

Pray hard so that the War, and the chastisement which will follow it, can be diluted and averted. Only the faith of humanity and allegiance to Me, your Divine Saviour, can achieve this.

My daughter it is not I, your Jesus, who will bring about these terrible sorrows. It will be created by the wicked sins of man, whose lust for power; money and control of the world for his own gain are insatiable.

While many of My followers will be waiting patiently and eagerly for My Second Coming there will be more confusion.

Many will come forth and claim to be Me, the Messiah, and people will be fooled.

Remember what I told you I will return to earth just as I left it when I ascended through the clouds.

Ignore any one who claims to be Me, in the flesh, for this will not happen.

My followers will be strong because of their love for Me and they must focus on the one desire that, if fulfilled, will bring Me joy and comfort. That will be the Mission to save souls, all souls, before I come again.

Remember that allegiance to Me will be the key to salvation and the world of the future which will have no end for it will be the New Paradise which offers each of you eternal life.

Your beloved Jesus

 

488. Після Світової Війни прийде голод, а тоді пошесті. Проте молитва може полегшити кару

П’ятниця, 13 липня 2012 р. Божого, 16:25

Моя ніжно улюблена дочко, Мої послідовники потребують знати послідовність подій, бо розуміючи це, вони будуть наділені знаннями, які зможуть допомогти пом’якшити Покарання.

Попередження прийде як останній рятівний засіб від Мого Предвічного Отця, щоб пролити в людські серця Світло Бога, Світло Правди.

Без нього більша частина людства була б вкинута до Пекла, оскільки не була б гідною Царства Мого Отця.

Цей Божественний Акт Великого Милосердя є для того, щоб вирвати Божих дітей зі зла і взяти їх до законного Спадкоємства.

Через велику темряву, огортаючу землю в цей час, коли Боже Світло є лише відблиском, цей Божий Акт є необхідним.

Він відділить добрих від тих, які тонуть у гріху і які завзято тримаються за звіра і за ту славу, яку він їм обіцяє на цій землі. Це марна трата для тих бідних душ, тому що вони повинні знати, що їхній час на цій землі є коротким.

Земля буде замінена Новим Раєм, у вході до якого буде відмовлено тим, які відкинуть Мій Акт Любові та Милосердя.

Багато залишаться в темряві. Багато навернуться відразу. Якщо більшість людства покається, то Велика Скорбота не буде такою важкою.

Світова Війна не матиме таких наслідків, якщо більшість людей покаються після Попередження.

Після Світової Війни прийде голод, а тоді пошесті. Проте молитва може полегшити кару.

Моліться багато, щоб та війна і Покарання, яке йтиме за нею, могли бути пом’якшені та відвернені. Тільки віра людства і їхня вірність Мені, Божественному Спасителю, зможуть цього досягти.

Моя донько, це не Я, твій Ісус, є тим, хто викликає ті жахливі страждання. Вони були створені нечестивими гріхами людини, чия жадоба до влади, грошей та контролю над світом заради власної користі є ненаситною.

Поки багато Моїх послідовників будуть терпеливо і охоче очікувати на Моє Друге Пришестя, буде також багато замішання.

Багато вийдуть і будуть стверджувати, що вони є Мною, Месією, і люди дозволять себе обдурити.

Пам’ятайте про що Я вам говорив, що Моє повернення на землю буде таким, як і Моє Вознесіння на хмарах.

Ігноруйте кожного, хто стверджує, що є Мною в тілі, бо цього не буде.

Мої послідовники будуть сильними завдяки своїй любові до Мене і ця любов має зумовлювати одне бажання – якщо воно буде виконане, то принесе Мені радість і втіху. Це буде Місія спасіння душ – всіх душ, поки Я прийду знову.

Пам’ятайте, що вірність Мені буде ключем до спасіння і до майбутнього життя, яке не матиме кінця, бо це буде Новий Рай, який надасть кожному з вас Вічне Життя.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •