Every person alive in the world will see their souls and know, for the first time in many cases, that they have one.

Monday, July 9th, 2012 @ 23:00

My dearly beloved daughter I wish to prepare all of My followers now in a way which will not only help them but all their loves one for The Warning.

It is not enough to repent because of fear. A penance is required.

For all of you My followers hear My instructions now to prepare your souls for The Warning.

You must begin by meditating on all the wrong-doing you are guilty of against yourselves and your neighbours.

For Catholics among you, you must receive the Sacrament of Confession every two weeks if you wish to remain in a state of Grace.

In this way your pain, during The Warning, will be mild and you will have the strength to help your brothers and sisters who will suffer a terrible pain and guilt as they try to come to terms with the illumination of their conscience.

For those among you, who are Christians or other creeds, and who believe in these messages, you must recite the prayer given to you through Crusade Prayer (24) Plenary Indulgence for Absolution

You must say this prayer for seven consecutive days and I, your Jesus, will grant you pardon.

“O my Jesus, You are the Light of the Earth.

You are the Flame that touches all souls.

Your Mercy and Love knows no bounds.

We are not worthy of the Sacrifice You made by Your death on the Cross. Yet we know that Your Love for us is greater than the love we hold for You.

Grant us, O Lord, the Gift of humility so that we are deserving of Your New Kingdom.

Fill us with the Holy Spirit so we can march forth and lead Your Army to proclaim the Truth of Your Holy Word and prepare our brothers and sisters for the Glory of Your Second Coming on Earth.

We honour You.

We Praise You.

We offer ourselves, our sorrows, our sufferings, as a gift to You, to save souls.

We love You, Jesus.

Have Mercy on all Your children, wherever they may be.

Amen.”

I now bequeath a special prayer also for you to say for those poor souls who may die of shock during The Warning and who may be in mortal sin.

Crusade Prayer (65)

For those in mortal sin

Oh Dear Jesus, Saviour of mankind Through Your Divine Mercy I plead for clemency for all those poor souls in sin who may be taken from this earth during The Warning

Forgive them their sins

and in memory of your Passion I beg you to grant Me this special favour in atonement for their sins

I offer myself to you in mind, body and soul as a penance to salvage their souls, and to bring them eternal life.

Amen.

My followers The Warning will be a great event of Salvation where I will prove to the world My Divine Mercy.

Every person alive in the world will see their souls and know, for the first time in many cases, that they have one.

The time is short now and you must start preparing.

Do not forget My instructions to have food which lasts ten days, candles which are blessed and holy objects in your home.

Trust in Me and rejoice because many souls will be saved.

I will not reveal a date but you know what must be done.

When your sins are revealed you must ask Me to forgive you and bow in humble thanksgiving for this Divine Gift which is your passport to eternal life in the New Paradise on earth.

Remember there is not one sin, no matter how serious, which cannot be forgiven once true remorse is shown.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

485. Кожна людина, яка живе у світі, побачить свою душу і багато вперше дізнаються, що насправді в них є душа

Понеділок, 9 липня 2012 р. Божого, 23:00

Моя ніжно улюблена дочко, Я хочу зараз підготувати усіх Моїх послідовників до Попередження у спосіб, який допоможе не лише їм, а й усім їхнім близьким.

Не достатнім є розкаяння, викликане страхом. Необхідною є покута.

Всі Мої послідовники, прислухайтеся зараз до Моїх вказівок і підготуйте свої душі до Попередження.

Ви повинні почати розважання про все те зло, в якому ви винні, якого ви завдали собі та своїм близьким.

Католики повинні приступати до Таїнства Сповіді що два тижні, якщо хочуть залишатися в стані Ласки.

Таким чином ваш біль під час Попередження буде легким і ви будете мати силу, щоб допомогти своїм братам і сестрам, які відчуватимуть страшний біль і відчуття провини, коли будуть намагатися дійти згоди з просвітленням власної совісті.

Ті з вас, які є християнами або належать до інших віросповідань, які вірять в ці Послання, повинні відмовляти молитву, дану вам через Молитву Хрестового Походу [№ 24] –
Повний Відпуст для відпущення гріхів.

Ви повинні відмовляти цю молитву протягом семи днів поспіль і Я, ваш Ісус, дарую вам прощення.

О мій Ісусе, Ти – Світло землі.

Ти – Полум’я, яке торкається всіх душ.

Твоє Милосердя і Любов не знають меж.

Ми не гідні тієї Жертви, яку Ти здійснив через Свою смерть на Хресті, але знаємо, що Твоя Любов до нас є більшою від нашої любові до Тебе.

Уділи нам, Господи, Дар Смирення, щоб ми були гідні Твого Нового Царства.

Наповни нас Духом Святим, щоб ми могли крокувати вперед і вести Твою Армію, щоб проголошувати Істину Твого Святого Слова та підготувати наших братів і сестер до Слави Твого Другого Пришестя на землю.

Ми почитаємо Тебе.

Ми прославляємо Тебе.

Ми жертвуємо себе самих, наші скорботи, наші страждання, як дар для Тебе, щоб рятувати душі.

Ми любимо Тебе, Ісусе.

Помилуй всіх своїх дітей, де б вони не знаходились.

Амінь.

А зараз Я також даю вам особливу молитву, щоб ви відмовляли її за ті бідні душі, які можуть померти від шоку під час Попередження і які можуть перебувати в стані смертного гріха:

Молитва Хрестового Походу [65]

За тих, які перебувають в смертному гріху

О дорогий Ісусе, Спасителю людства, через Твоє Боже Милосердя я благаю про помилування всіх бідних душ в стані гріха, які можуть бути взяті з цієї землі під час Попередження.

Прости їм їхні гріхи і в пам’ять про Твої Страсті я благаю Тебе уділити мені цю особливу Ласку як надолуження за їхні гріхи.

Я жертвую Тобі себе розумом, тілом і душею як покуту, щоб врятувати їхні душі і принести їм Вічне Життя.

Амінь.

Мої послідовники, Попередження буде Великою Подією Спасіння, під час якої Я доведу світові Моє Боже Милосердя.

Кожна людина, яка живе у світі, побачить свою душу і багато вперше дізнаються, що в них насправді є душа.

Час є коротким і ви повинні розпочати підготовку.

Не забувайте Моїх вказівок: мати їжу, придатну на десять днів, освячені свічки і освячені предмети у вашому домі.

Довіряйте Мені і радійте, бо багато душ будуть врятовані.

Я не виявлю вам дату, але ви знаєте, що треба зробити.

Коли ваші гріхи будуть виявлені, ви повинні просити у Мене прощення і вклонитися в смиренній вдячності за цей Божественний Дар, який є вашою перепусткою до Вічного Життя в Новому Раю на землі.

Пам’ятайте, що немає жодного гріха, незалежно від його важкості, який не може бути прощений, якщо буде виявлено щире каяття.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •