God the Father: No man can explain how I created the universe or humanity no matter how they try for it is impossible.

Thursday, July 5th, 2012 @ 15:30

My dearest daughter help Me in My grief as I weep for all of My children who refuse to accept that I exist.

How I yearn for them.

How I weep for their poor souls.

So intelligent and smart in the way of human understanding, they fail to grasp the Truth of who I Am.

I Am the beginning.

I Am the creator of all that is.

I am their Father, although they reject Me.

If they could only see the Truth.

If they could only allow Me to touch their hearts so I could show them My wonderful and glorious plans which await them.

Many of these souls do not know Me, through no fault of their own.

Those souls will be shown the Truth so that they will choose My Path.

Then those who were given the Truth, but who allowed human reasoning and the glorification of human intelligence to blind them, are now lost to Me.

Many such souls will convert but many will refuse the Cup of Salvation presented to them by My Beloved Son.

Children of My Heart I beg you. Help Me save My precious children.

My tears flow at this time and I ask you to bring them to Me through the Divine Mercy of My Son.

So many of these souls include young children, who defiantly and publicly reject Me, in order to show others how smart they are.

An exaggerated respect for human intelligence is a temptation driven into the souls of My Children by the enemy.

The Beast devours My children’s souls and they have no idea what he is doing to them.

So many fallen angels convince humanity that human intelligence is faultless.

When mankind believes, or convinces himself, that he knows the Divine Law of Creation he has fallen into a deceitful trap.

No man can explain how I created the universe or humanity no matter how they try for it is impossible.

When will they learn?

When will they see that those children of Mine, pure, simple and humble souls who accept Me, understand the simple truth?

They do not need proof because they feel My Love in their pure hearts which they leave open so I can flood their souls with Divine Graces.

I Am your God, your Creator and your Natural Father.

My children must come to Me through My Beloved Son and through their own free will. I cannot force them.

You, My children have been given the power to help save their souls.

All of you who respond to My plea to save your brothers and sisters through prayer and sacrifice will be granted special graces.

My power is infinite.

My miracles, aligned with the suffering and prayers of My children, will be used to save lost souls from eternal death.

I love you My beloved children.

Come and help Me unite My cherished family and help My Son to defeat the beast before it steals any more of My children.

Your Loving Father

God the Most High

 

481. Бог Отець: Жодна людина не може пояснити того, як Я створив Всесвіт чи людство, як би вона не старалася, бо це неможливо

Четвер, 5 липня 2012 р. Божого, 15:30

Моя найдорожча дочко, допоможи Мені в Моєму горі, оскільки Я плачу за всіма Моїми дітьми, які відмовляються визнати, що Я Існую.

Як Я сумую за ними.

Як Я плачу над їхніми бідними душами.

Вони є такими інтелектуальними і енергійними в категорії людського розуміння, а все ж не можуть зрозуміти Правду про те, Ким Я Є.

Я Є Початок.

Я Є Творець всього сущого.

Я Є їхній Отець, хоч вони і відкидають Мене.

Якби вони тільки могли побачити Правду.

Якби вони тільки могли дозволити Мені торкнутися їхніх сердець, щоб Я міг показати їм Мої прекрасні і славні плани, які чекають на них.

Багато тих душ не знають Мене не з власної вини.

Тим душам буде показана Правда, щоб вони обрали Мій Шлях.

А ті, кому Правда була надана, але які дозволили себе засліпити людському міркуванню і вихвалянню людського інтелекту, є зараз загубленими для Мене.

Багато з таких душ навернуться, але багато відмовляться від Чаші Спасіння, наданої їм Моїм улюбленим Сином.

Діти Мого Серця, Я благаю вас. Допоможіть Мені врятувати Моїх дорогоцінних дітей.

Мої сльози течуть в цей час і Я прошу вас, щоб ви привели їх до Мене через Боже Милосердя Мого Сина.

Так багато є таких душ, включно з підлітками, які зухвало і публічно відкидають Мене, щоб показати іншим, які вони розумні.

Перебільшена повага до людського інтелекту є спокусою, яка була введена ворогом в душі Моїх дітей.

Звір пожирає душі Моїх дітей, а вони і поняття не мають, що він з ними робить.

Так багато впалих ангелів переконують людство, що людський інтелект є бездоганним.

Коли людство вірить або переконує себе, що воно знає Божественний Закон Сотворення, то потрапляє в пастку брехні.

Жодна людина не може пояснити того, як Я створив Всесвіт чи людство, як би вона не старалася, бо це неможливо.

Коли вони цьому навчаться?

Коли вони побачать, що ті Мої діти, з чистими, простими і покірними душами, які приймають Мене, розуміють просту Правду?

Їм не потрібні докази, тому що вони відчувають Мою Любов у своїх чистих серцях, які вони залишають відкритими, щоб Я міг наповнити їхні душі Божественними Ласками.

Я Є ваш Бог, ваш Творець і ваш Справжній Отець.

Мої діти повинні прийти до Мене через Мого улюбленого Сина з власної вільної волі. Я не можу їх до цього змусити.

Ви, Мої діти, отримали силу, щоб допомогти врятувати їхні душі.

Всім вам, які відгукнуться на Моє прохання про порятунок своїх братів і сестер через молитви і жертви, будуть уділені особливі Ласки.

Моя Сила є нескінченною.

Мої чуда, у поєднанні з терпіннями і молитвами Моїх дітей, будуть використані для порятунку загублених душ від вічної смерті.

Я люблю вас, Мої улюблені діти.

Прийдіть і допоможіть Мені об’єднати Мою дорогу серцю родину та допоможіть Моєму Синові перемогти звіра, поки він не вкрав ще більше Моїх дітей.

Ваш люблячий Отець

Бог Всевишній

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •