Virgin Mary: So many false religions and false doctrines created out of the imagination of humanity now infest the earth.

Friday, June 29th, 2012 @ 09:20

My child a terrible darkness descends over the world as the apostasy which grips it, deepens.

Love for God has been cast aside.

Love for my Son has dwindled and, in its place, is a love of oneself.

Greed and a love of power infests souls everywhere and the pursuit of self-love has been admired and accepted as being the correct way to live your lives.

Children, it is at this time that you must pray to help enlighten those souls who are in the dark.

They do not know the Truth of my Son’s Sacrifice or what His terrible Crucifixion meant.

His Gift of Salvation has been cast aside as if it never happened. Then those who are aware of what His Death on the Cross meant, have decided to look to different false Gods in order to bring them peace. They will never achieve such peace.

Peace of soul can only be brought about through allegiance and prayer to my Son.

Only the pure and humble of heart, who place their full trust in Him, can have eternal life.

So many false religions and false doctrines, created out of the imagination of humanity, now infest the earth.

So many are being guided by dangerous false beliefs that they will lead lost souls to Hell.

The fallen angels are everywhere children. Be on your guard for they will target, especially, all those who honour me, your Beloved Mother, in order to confuse you.

They will prevent you from praying. They will plant constant doubts about the Love of God in your minds. They will distract you with temptations of the senses. It will take much prayer to keep them away. My Rosary is your most important protection.

My Son, at this time, is granting many graces to those who listen, hear and accept His Holy Messages to the world.

He does this to give you strength and perseverance in this mission to save humanity from eternal damnation.

Accept these graces, Children, with love for you are very special to have been chosen to follow Him at this time.

As His Remnant Church on earth you will need the bread of life at all times for you will not find this journey easy.

Here is a special Crusade Prayer to help keep you strong in your mission.

Crusade Prayer (63)

Preserve me on this journey

My beloved Mother of Salvation I ask you to pray that I am given the Food of Life to preserve me on this journey to help save all of God’s children.

Please help all those who are being deceived by false idols and false gods to open their eyes to the Truth of your Son’s Death on the Cross to save every one of God’s children and to bring each one eternal life.

Amen

Your beloved Mother

Mother of Salvation

 

476. Матір Спасіння: Так багато фальшивих релігій і лжевчень, створених людською уявою, наповнюють зараз землю

П’ятниця, 29 червня 2012 р. Божого, 9:20

Моя дитино, страшна темрява опускається над світом у вигляді глибокого відступництва, яке його охоплює.

Любов до Бога була відкинутою.

Любов до Мого Сина пригасла, а її місце зайняла любов до самого себе.

Жадібність і любов до влади скрізь опановує душі, а гонитва за самолюбством захоплює і приймається як правильний спосіб проживання свого життя.

Діти, ви повинні молитися в цей час, щоб допомогти просвітити душі тих, які перебувають у темряві.

Вони не знають Правди про Жертву Мого Сина або про те, що означало Його страхітливе Розп’яття.

Його Дар Спасіння було відкинуто, так наче цього ніколи не сталося. А потім ті, які свідомі того, що означає Його Смерть на Хресті, вирішили звернутися до різних фальшивих богів у пошуках миру. Вони ніколи не осягнуть цього миру.

Мир у душі можна осягнути лише через вірність Моєму Синові і через молитву до Нього.

Тільки чисте і покірне серце, яке покладає повну довіру на Нього, може мати Вічне Життя.

Так багато фальшивих релігій і лжевчень, створених людською уявою, наповнюють зараз землю.

Так багато керуються небезпечними фальшивими віруваннями, які приведуть загублені душі до Пекла.

Впалі ангели є скрізь, діти. Будьте насторожі, оскільки вони будуть скеровані, зокрема, на всіх тих, які вшановують Мене, вашу люблячу Матір, щоб дезорієнтувати вас.

Вони будуть перешкоджати вам у молитві. Вони сіятимуть постійні сумніви щодо Божої Любові у вашому розумі. Вони будуть відволікати вас чуттєвими спокусами. Потрібно багато молитов, щоб тримати їх подалі від себе. Мій Розарій є вашим найважливішим захистом.

Мій Син надає в цьому часі багато Ласк тим, які слухають, чують і приймають Його Святі Послання для світу.

Він робить це, щоб дати вам силу та витривалість у цій Місії, щоб врятувати людство від вічного прокляття.

Прийміть ці Ласки, діти, з любов’ю, оскільки ви є дуже особливими, бо були вибрані в цей час, щоб піти за Ним.

Як Його Залишок Церкви на землі, ви будете потребувати повсякчас Хліба Життя, бо ця подорож не буде для вас легкою.

Ось особлива Молитва Хрестового Походу, щоб допомогти зміцнити вас у вашій Місії.

Молитва Хрестового Походу [63]

Бережи мене в цій подорожі

О моя улюблена Мати Спасіння, я прошу Тебе молитися за те, щоб мені була дана Пожива Життя, щоб зберегти мене в цій подорожі, щоб допомогти рятувати всіх Божих дітей.

Прошу, допоможи всім тим, які є обманутими фальшивими ідолами і фальшивими богами, відкрити свої очі на Правду про смерть Твого Сина на Хресті –
щоб врятувати кожну Божу дитину і принести кожному Вічне Життя.

Амінь.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •