God the Father: I reveal My future plans for the New Heavens and the New Earth.

Wednesday, June 27th, 2012 @ 20:00

My dearest daughter today I reveal to all My Children My future plans for the New Heavens and the New Earth

When they merge into one glorious Paradise there will be twelve nations.

These nations will consist of some nations in the world who have shown allegiance to Me, God the Father, My Son Jesus Christ and the Mother of God, Queen of Heaven.

Those scattered will be brought together to join those other nations as one, united as one Holy Family.

My Will, will be honoured. You will all have the gift of free will but it will be entwined with Mine. Only then will the truth of Paradise be truly revealed.

My Twelve nations are signified in the twelve stars on the woman in the Book of Revelation.

The woman is the Mother of God and she wears the twelve stars to signify two things.

The twelve apostles helped My Son to set up His Church on Earth.

The twelve specially chosen nations will form the one true apostolic Church on the New Earth when Heaven and Earth merge as one in My New Glorious Paradise.

This is the moment I have been waiting patiently for.

My Divine Will, which created Paradise for Adam and Eve and which was thrown aside caused by temptation by the evil one, will now be done and the this time Paradise will be perfect.

My Son, King of Mankind, King of the Universe, will reign over My New Paradise on Earth.

He will appoint leaders in every nation all joined together by My Divine Will.

The people of those nations will honour My Son in the way in which He must be, the only way, in peace and love for one another.

His Blessed Mother, the Mother of Salvation, was crowned Queen of Heaven and will also reign as Queen of the New Paradise.

Her Coronation in Heaven was a very special Divine Manifestation of her role in the future of the salvation of the world.

She was crowned in great honour and splendour for the role she played, not only as the Mother of God and as spouse of the Holy Spirit, but as the Mother of Salvation given the power to destroy Satan.

It was My Beloved Son who lovingly placed the crown of twelve stars on the head of the Mother of God at her Coronation.

It will be My Son who will place the crown on her head in the New Paradise as Queen of all God’s children.

My Divine Plan to save humanity has already begun.

It is My desire that this Mission will help Me gather lost souls in every corner of the earth and save them from the enemy before it is too late.

My Divine intervention will prove My love for all of My children.

Nothing is impossible. Nothing is hopeless in My battle against Satan’s army.

I will bring you a new world that will astound you in all its magnificent glory. It is ready.

Its beauty and splendour is beyond your human capacity to envisage.

When you do witness it, you will have eternal life.

Pray that those poor children of mine who do not believe in Me, God the Most High, who do not obey My Laws and who commit terrible atrocities against each other, repent.

I do not want to lose one child of Mine.

Help Me to bring them this wonderful glorious inheritance. Unfortunately it must be by their own free will.

I love you children with a passion unknown to humanity.

Come to Me through My Son as one.

The time for the New Paradise on earth is very near but you have been accorded the time to help convert humanity through this Mission of the 7th Angel on earth who works with My Son to bring My family to Me.

Your Loving Father

Creator of all things visible and invisible

God the Most High

 

474. Бог Отець: Я відкриваю Мої майбутні плани щодо Нового Неба і Нової Землі

Середа, 27 червня 2012 р. Божого, 20:00

Моя найдорожча дочко, сьогодні Я відкриваю всім Моїм дітям Мої майбутні плани щодо Нового Неба і Нової Землі.

Коли вони зіллються в один славний Рай, буде дванадцять народів.

Ті народи будуть складатися з певних народів світу, які проявили вірність Мені, Богу Отцю, Моєму Сину Ісусу Христу і Божій Матері, Цариці Небесній.

Ті, що розсіяні, будуть об’єднані, щоб приєднатися до тих інших народів, з’єднаних в одну Святу Родину.

Моя Воля буде виконуватися. Ви всі будете мати Дар вільної волі, проте вона буде переплетена з Моєю. Тільки тоді правда про Рай буде виявлена по-справжньому.

Мої дванадцять народів означають дванадцять зірок довкола голови Жінки із Книги Одкровення.

Ця Жінка є Божою Матір’ю і вона носить дванадцять зірок, що символізують дві речі.

Дванадцять апостолів допомагали Моєму Синові встановити Його Церкву на землі.

Дванадцять особливо вибраних народів сформують Єдину Правдиву Апостольську Церкву на Новій Землі, коли Небо і земля об’єднаються воєдино в Моєму Новому Славному Раю.

Я терпляче чекав на цей момент.

Моя Божественна Воля, яка створила Рай для Адама і Єви і який був відкинутий через спокуси злого духа, зараз сповниться і цього разу Рай буде досконалим.

Мій Син, Цар людства, Цар Всесвіту, буде царювати над Моїм Новим Раєм на землі.

Він призначить керівників у кожному народі і всі об’єднаються між собою згідно Моєї Божественної Волі.

Люди з тих народів будуть вшановувати Мого Сина в спосіб, в який Він і повинен бути вшанований, в єдиний спосіб –
в мирі та любові один до одного.

Його Благословенна Мати, Матір Спасіння, була коронована на Царицю Неба, і буде також царювати як Цариця Нового Раю.

Її коронація в Небі була дуже особливою Божою Маніфестацією Її ролі в майбутньому спасінні світу.

Вона була коронована у великому вшануванні і величі через роль, яку відіграла не тільки як Матір Божа і Наречена Святого Духа, але і як Матір Спасіння, якій дано владу знищити сатану.

Це Мій улюблений Син з любов’ю помістив корону з дванадцяти зірок на голові Матері Божої під час Її Коронації.

Це Мій Син помістить корону на Її голові в Новому Раю, як Цариці усіх Божих дітей.

Мій Божественний План по спасінню людства вже розпочався.

Я бажаю, щоб ця Місія допомогла Мені зібрати загублені душі в кожному куточку землі і врятувати їх від ворога, поки не буде запізно.

Моє Божественне Втручання доведе Мою Любов до всіх Моїх дітей.

Немає нічого неможливого. Немає нічого безнадійного у Моїй битві проти армії сатани.

Я принесу вам Новий Світ, який вразить вас у всій своїй величній Славі. Він вже готовий.

Його краса і блиск знаходяться поза межами можливостей вашої людської уяви.

Коли ви станете свідками цього, отримаєте Вічне Життя.

Моліться, щоб ці Мої бідні діти, які не вірять в Мене, Бога Всевишнього, які не підкоряються Моїм Законам і які здійснюють страшні злодіяння один проти одного, покаялися.

Я не хочу втратити жодну Мою дитину.

Допоможіть Мені принести їм це чудове славне Спадкоємство. На жаль, це повинно відбутися через їхню власну вільну волю.

Я люблю вас, діти, з ревністю, невідомою людству.

Прийдіть до Мене через Мого Сина, всі як один.

Час для Нового Раю на землі дуже близький і вам був наданий час, щоб допомогти навернути людство через цю Місію Сьомого Ангела на землі, який працює з Моїм Сином, щоб привести до Мене Мою родину.

Ваш люблячий Отець

Сотворитель всіх речей видимих і невидимих

Бог Всевишній

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •