Virgin Mary: The world has been turned upside down by paganism

Saturday, June 23rd, 2012 @ 10:50

My children I call you all to join in prayer for the conversion of sinners and to continue your daily prayers.

Fasting will save so many souls and is a great Gift to my beloved Son.

So many people in the world have turned away from my Son.

How He weeps at this time. He loves them so much and it is heart breaking to watch, especially the disloyalty of those who accept that He is the true Son of God the Most High.

The world has been turned upside down by paganism. It has become a place of confusion, hatred, turmoil and unrest.

This is like the state of Hell, although nothing as terrifying or as painful. Yet the power of the evil one has created this hateful tension and it surrounds all of God’s children.

Few are left untouched by the venom which is being spread in every nation by the darkness. So many are blinded by this darkness and feel no hope.

Many who do not turn to God and continue along a path which brings them much unhappiness.

Those who love God, but pay little attention to Him through prayer, are just as helpless.

Only prayer, devotion and sacrifice can bring you close to God. Nothing else will bring you peace.

Pray, pray, pray for souls who idolise false gods. They are in much need of prayer at this time.

Pray for those tempted by the evil one who causes hardship to those under their control.

They have little time before The Confession, The Warning. When that day comes they must show humility when the truth is revealed to them.

My Son’s great plan to save much of humanity is about to be revealed to the world.

Many will not be saved.

This is why all His loving disciples have such a responsibility now to pray for conversion to save as many souls as possible.

Go in peace my children, comfortable in the knowledge that my Son is ever merciful.

He wants to save all and The Confession is the Gift He presents to the world to do this.

The Warning is the biggest Gift to humanity since His Death on the Cross.

Rejoice for many souls who would, otherwise have been tormented in Hell for eternity, can be saved and be given the Gift of Eternal Life.

Thank you for responding to this call from Heaven.

Your Beloved Mother of God

Mother of Salvation

 

470. Матір Спасіння: Світ був перевернутий догори дном через поганство

Субота, 23 червня 2012 р. Божого, 10:50

Мої діти, Я закликаю усіх вас приєднатися до молитви за навернення грішників і продовжити ваші щоденні молитви.

Піст рятує дуже багато душ і є особливим Даром для Мого улюбленого Сина.

Так багато людей у світі відвернулись від Мого Сина.

Як же Він плаче в цей час. Він любить їх настільки сильно, що це розриває Його Серце, особливо тоді, коли бачить невірність тих, які визнають, що Він є Правдивим Сином Бога Всевишнього.

Світ був перевернутий догори дном через поганство. Він став місцем замішання, ненависті, безладу і хвилювання.

Це схоже на стан Пекла, хоча й не настільки страшного і болючого. Однак сила злого духа створила цю ненависну напругу і вона оточує всіх Божих дітей.

Небагато залишилося незаторкнутих отрутою, яка через темряву поширюється в кожному народі. Так багато є засліплених через цю темряву і не мають надії.

Багато з тих, які не звертаються до Бога, продовжують іти шляхом, який приносить їм багато нещастя.

Ті, які люблять Бога, але присвячують Йому мало уваги через молитву, так само є безпорадними.

Тільки молитва, відданість і самопожертва можуть наблизити вас до Бога. Ніщо інше не принесе вам миру.

Моліться, моліться, моліться за душі, які поклоняються фальшивим богам. Вони потребують багато молитов в цей час.

Моліться за тих, спокушених злим духом, які створюють труднощі для тих, які перебувають під їхнім контролем.

В них залишилось небагато часу перед Сповіддю – Попередженням. Коли цей день настане, вони повинні показати смирення, коли Правда буде їм виявлена.

Великий план Мого Сина по спасінню більшої частини людства має бути виявлений світові саме зараз.

Багато не будуть спасенними.

Саме тому всі Його люблячі учні мають зараз велику відповідальність молитися за їхнє навернення, щоб спасти так багато душ, як тільки можливо.

Ідіть в мирі, Мої діти, зі спокійним усвідомленням того, що Мій Син завжди милосердний.

Він хоче спасти усіх і Сповідь є Даром, який він представляє світові, щоб це зробити.

Попередження – це найбільший Дар для людства від часу Його Смерті на Хресті.

Радійте, оскільки багато душ, які в іншому випадку мучилися б вічно у Пеклі, зможуть бути врятованими і отримають Дар Вічного Життя.

Дякую, що ви відповіли на цей заклик з Небес.

Ваша улюблена Матір Божа

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •