Publish My messages across the world

Monday, February 7th, 2011 @ 22:00

My daughter, you strayed a little and now you ask for the strength to give you the confidence and courage to carry out My instructions. This is good. Give Me your time as My beloved Mother requested because your soul must remain pure when communicating My Word.

I must now ask you to start planning the release of My precious Warning, a Gift for every single person in the world. They must be given details of this by the end of February, over the Internet and across the world. Hurry, child, do what has to be done so that as many people as possible are given a chance to hear it. Give this time, My beloved daughter, because it is now urgent. This request is not meant to frighten you. It is to emphasise the urgency, so that as many people as possible in the world are prepared. Then they can seek reconciliation when their sins are unveiled before their eyes.

By preparing, they will benefit greatly. It is because of this piece of Scripture that they will survive The Warning. Then they will be pure and with the blessings they will receive, will then be ready to face the trials that will follow.

Embrace this Gift, My daughter. Do not feel frightened or disillusioned. This is a Gift for mankind. Your accepting this call has meant that you have suffered, but not in the way you expected. Your suffering came about because of temptation. Your doubts have stopped you from accepting the peace and joy in your soul, that is yours if you would allow Me the freedom to take you and guide you. It is time now, My daughter, to surrender all to Me. Offer Me your free will as a Gift and I will give you the biggest and most cherished Gift of all. Peace, joy and a tremendous love for Me, in every part of your being. Come now, My daughter. Be Mine. Finally join in union with Me. Give Me all your love, suffering, worries and concerns. Just release them now. Then, and only then, will you be truly free and light of heart.

This Work will require strength, My daughter. You are not just what you term a visionary. I Am giving you the Gift of prophecy. Why? Because you, My precious prophet, will be instrumental in spreading the Good News to the whole world about My Second Coming, when I return to Earth.

I realise that this news may come as a shock, but you have been preparing for this role for a very, very long time, only you did not know it. To help you with this task, I have assigned a number of saints to help you. They include Saint Benedict, Saint Augustine, Pope John Paul II, Saint Faustina, Saint Malachi and Saint Theresa of Avila. I will reveal others in time. All are working now to support your task, which is one of the most important ever given to mankind at this crucial time in history.

Do not fear, My daughter. You are more than capable of this task. Why do you think I demand such discipline from you? You still have some way to go in your spiritual development, but that will come in time. I will continue to communicate privately with you while the First Volume goes public. I love you, My daughter. I know you love Me. I know that it can be very difficult for you with all your pressures. But, you will persevere, get stronger and stronger. Your energy and quick pace of mind will ensure that this important series of Messages goes out to all My children everywhere. All countries.

That’s all for now. Thank you for taking the time to meditate and respond to Me this evening.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

46. Опублікуй Мої Послання по всьому світу

понеділок, 7 лютого 2011 р., 22:00

Моя дочко, ти трохи заблукала і зараз ти просиш про силу, щоб дати тобі впевненість і мужність виконувати Мої вказівки. Це добре. Приділи Мені свій час, як про це просила Моя улюблена Матір, тому що твоя душа має залишатися чистою, коли ти передаєш Моє Слово.

Я зараз повинен попросити тебе почати планувати видання Мого дорогоцінного Попередження, Дару для кожної людини у світі. Вони повинні отримати детальну інформацію про нього до кінця лютого через інтернет і по всьому світу. Поквапся, дитино, роби те, що повинно бути зробленим, щоб якомога більшій кількості людей був даний шанс почути це. Приділи цьому час, Моя улюблена дочко, тому що це терміново. Це прохання не призначене для того, щоб налякати тебе. Воно для того, щоб підкреслити терміновість, щоб якомога більше людей у світі були підготовленими. Тоді вони зможуть шукати примирення, коли їхні гріхи будуть відкриті перед їхніми очима.

Підготувавшись, вони отримають велику користь. Саме завдяки цій частині Писання вони переживуть Попередження. Тоді вони будуть чистими і з благословеннями, які отримають, вони будуть готові зіткнутися з випробуваннями, які надійдуть.

Прийми цей Дар, Моя дочко. Не лякайся і не розчаровуйся. Це є Дар для людства. Твоє прийняття цього заклику призвело до того, що ти страждала, але не так, як очікувала. Твоє страждання виникло через спокусу. Твої сумніви завадили тобі прийняти мир і радість в твою душу, які належали б тобі, якщо б ти дала Мені свободу взяти тебе і вести тебе. Настав зараз час, Моя дочко, все передати Мені. Пожертвуй Мені свою вільну волю як дар і Я дам тобі найбільший і найзаповітніший Дар з усіх. Мир, радість і величезну любов до Мене в кожній частині твоєї істоти. Прийди зараз, Моя дочко. Будь Моєю. З’єднайся остаточно в союзі зі Мною. Дай Мені всю свою любов, страждання, турботи і тривоги. Просто відпусти їх зараз. Тоді і тільки тоді ти будеш по-справжньому вільною і легкою серцем.

Ця Праця потребуватиме сили, Моя дочко. Ти не є просто тим, що ти називаєш візіонером. Я даю тобі Дар пророцтва. Чому? Тому що ти, Мій дорогоцінний пророк, будеш сприяти поширенню Доброї Новини по всьому світу про Моє Друге Пришестя, коли Я повернуся на землю.

Я розумію, що ця новина може шокувати, але ти готувалася до цієї ролі протягом дуже, дуже довгого часу, тільки ти цього не знала. Щоб допомогти тобі з цим завданням, Я призначив деяку кількість святих допомогти тобі. Серед них святий Бенедикт, святий Августин, папа Іван Павло II, свята Фаустина, святий Малахія і свята Тереза Авільська. З часом Я відкрию інших. Всі вони працюють зараз, щоб підтримати твоє завдання, яке є одним з найбільш важливих, будь-коли даним людству в цей вирішальний час в історії.

Не бійся, Моя дочко. Ти більш ніж здатна до цього завдання. Чому, як ти думаєш, Я вимагаю від тебе такої дисципліни? Тобі все ще належить пройти певний шлях у своєму духовному розвитку, але це прийде з часом. Я буду продовжувати спілкуватися з тобою приватно, в той час як перший том буде опублікований. Я люблю тебе, Моя дочко. Я знаю, що ти любиш Мене. Я знаю, що для тебе це може бути дуже важко, через увесь тиск на тебе. Але ти будеш проявляти наполегливість, ставати все сильнішою і сильнішою. Твоя енергія і швидкий темп розуму забезпечать, щоб ці важливі серії Послань надійшли до всіх Моїх дітей по всьому світу. До всіх країн.

На даний момент це все. Дякую тобі за те, що ти знайшла час для того, щоб розважати і відповісти Мені цього вечора.

Твій люблячий Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •