Global Conversion about to happen

Sunday, February 6th, 2011 @ 13:40

Dearly beloved daughter, this is one of the final Messages to be inserted in My first piece of Sacred Scripture contained in the Volume “The Warning.”

My beloved children, you will soon be made aware of My Existence through chastisement. Very soon now, believers in God the Almighty, and atheists alike will be given the final Gift before the glorious day when I return to Judge.

This Great Event will open up your hearts and you will look in awe at the wonderful Love that I show you in this Act of Mercy. Many of you do not realise that I, or My Eternal Father, Exist. For so many of you innocent souls, you should understand that My Mercy extends to you during The Warning.

No matter what Name you will want to give Me, it will be then that a new understanding will embrace your souls. Be grateful when this happens because this chastisement will be your salvation.

Once this event is over, all those believers, along with those who will convert because they will finally understand the Truth, will form My new army on Earth. Each one of you, who will have sought forgiveness when your sins will be revealed to you, will seek to spread the Truth to those in darkness.

This Gift will, My children, bring you hurt when you are mocked in My Name. Be thankful when this happens because then you will know, painful though these experiences will be, that you are a true disciple of Mine. You will join Me in Paradise when the time comes. Never fear your Faith, My loved ones. For if you were to glimpse, for just one moment, the sheer splendour that My Father has created for you in Paradise, your human eyes could not withstand the Light and the Glory. Once glimpsed, your attachment to this Earth, beautiful though it is, because this too was created by God, you will beg for the time when you can join Me in Paradise.

Message of Love for atheists

Remember one final lesson from Me. Atheists everywhere listen to this Message now, even if you find it hard to do so. Every one of My children on this Earth feels love at some stage in their lives. When you feel love in your hearts, you cannot see it, touch it and may find it difficult to describe. There is no scientific method available which can evaluate it. Love makes you humble. Love makes you generous of heart. Love can help you to make big sacrifices. Love is confusing, but passionate. Love is not man-made. It is a Gift from God. Love comes from only one Source. Love is God. God is Love. It’s that simple. Open your hearts to the Pure Love that I, and My Eternal Father, hold for each and every one of you. Look to Me as a child would look to its parent. Call Me and I will fill your hearts. When that happens you will never turn back.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

45. Глобальне навернення, яке скоро відбудеться

неділя, 6 лютого 2011 р., 13:40

Ніжно улюблена дочко, це одне з останніх Послань, яке має бути включене в Мою першу частину Святого Письма, викладену в томі «Попередження».

Мої улюблені діти, ви скоро дізнаєтесь про Моє Існування через покарання. Зовсім скоро віруючим в Бога Всемогутнього і так само атеїстам буде даний останній Дар перед славним Днем, коли Я повернуся Судити.

Ця Велика Подія відкриє ваші серця і ви будете з благоговінням дивитися на чудову Любов, яку Я покажу вам в цьому Акті Милосердя. Багато хто з вас не усвідомлює того, що Я чи Мій Предвічний Отець Існуємо. Так багато з вас, невинних душ, повинні зрозуміти, що Моє Милосердя пошириться на вас під час Попередження.

Незалежно від того, яке Ім’я ви захочете дати Мені, саме тоді нове розуміння охопить ваші душі. Будьте вдячні, коли це станеться, тому що це покарання буде вашим спасінням.

Як тільки ця подія закінчиться, усі ті віруючі разом із тими, які навернуться, тому що вони нарешті зрозуміють Істину, сформують Мою нову Армію на землі. Кожен з вас, хто буде просити прощення, коли ваші гріхи відкриються вам, буде прагнути поширювати Істину тим, які перебувають в темряві.

Цей Дар, Мої діти, завдасть вам болю, коли з вас будуть знущатися в Моє Ім’я. Будьте вдячні, коли це станеться, хоч ці переживання будуть болючими, тому що тоді ви будете знати, що ви є Моїми правдивими учнями. Ви приєднаєтесь до Мене в Раю, коли прийде час. Ніколи не бійтеся своєї віри, Мої улюблені. Бо якщо б ви лише на мить побачили блиск, який Мій Отець створив для вас в Раю, ваші людські очі не витримали б Світла і Слави. Одного разу мимохіть побачивши, незважаючи на вашу прив’язаність до цієї землі, якою красивою вона б не була, тому що вона також була створена Богом, ви будете благати про час, коли ви зможете приєднатися до Мене в Раю.

Послання Любові для атеїстів

Запам’ятайте один останній урок від Мене. Атеїсти по всьому світу, послухайте це Послання зараз, навіть якщо вам важко зробити це. Кожен з Моїх дітей на цій землі відчуває любов на якомусь етапі свого життя. Коли ви відчуваєте любов в своїх серцях, ви не можете побачити її, доторкнутися до неї і вам може бути важко її описати. Немає наукового методу, який може її оцінити. Любов робить вас смиренними. Любов робить вас щедрими серцем. Любов може допомогти вам робити великі жертви. Любов збиває з пантелику, але вона пристрасна. Любов не створена людиною. Це Дар від Бога. Любов походить тільки з одного Джерела. Любов – це Бог. Бог – це Любов. Це так просто. Відкрийте ваші серця до чистої любові, яку Я і Мій Предвічний Отець маємо до всіх і кожного зокрема. Дивіться на Мене так, як дитина дивилася б на свого батька. Покличте Мене і Я наповню ваші серця. Коли це станеться, ви ніколи не повернете назад.

Ваш люблячий Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •