Virgin Mary: June Crusade of Conversion Month

Thursday, May 31st, 2012 @ 21:00

My child every effort is being made by Satan and those souls he has infected to undermine my Son’s Most Holy Word.

Always remember that Satan plants the first seeds of doubts within the hearts of chosen souls.

The worst condemnation will be poured upon these Holy Messages by those who are intimately united to my Precious Son.

When Satan does this he wins souls.

Do not let him do this My child. Walk away and do not engage with him.

My Son never defended His Holy Word nor should you succumb to this temptation.

The scale of satanic influence is growing and spreading throughout the world.

My poor children suffer so and I weep tears of sorrow when I see their dismay and sorrow.

Pray, my children for peace at this time so that God’s children everywhere will turn to my Son for strength.

Only divine intervention, given through the graces provided through your prayers, can ease your pain and suffering.

My Son yearns for souls to turn to Him for only He can give them the comfort they need. Nothing else will provide relief from the torment you now endure.

I urge you children to dedicate the month of June to the conversion of mankind and to ensure that they will seek salvation.

Call this month the Crusade of Conversion month and pray as one through prayer groups throughout the world.

Here is the Crusade Prayer for the Crusade of Converstion

Crusade Prayer (58)

Crusade of Conversion Prayer

O dear Jesus I call on you to embrace all God’s children and cover them with Your Precious Blood

Let each drop of Your Blood cover every soul to shield them from the evil one

Open the hearts of all especially hardened souls and those who know You, but who are stained with The sin of pride, to fall down and beg for the light of Your Love to flood their souls

Open their eyes to see the Truth so that the dawn of Your Divine Mercy will shower down upon them so they are covered with the Rays of Your Mercy.

Convert all souls through the graces I ask you for now Dear Jesus (personal intention here)

I beg you for Mercy and offer you this gift of fasting for one day Every week for this month of June in atonement for all sins.

Amen.

Children you must fast for one day each week in the month of June.

You must recite My Rosary and the Divine Mercy Chaplet daily.

Doing this children you will save the souls of millions through the Mercy of My Son Jesus Christ.

Your beloved Mother

Mother of Salvation

 

447. Матір Спасіння: Червень – Хрестовий Похід Місяця Навернення

Четвер, 31 травня 2012 р. Божого, 21:00

Моя дитино, сатана і ті душі, які він заразив, будуть намагатися підкопати Найсвятіше Слово Мого Сина.

Завжди пам’ятай, що перші зернини сумніву сатана засіває саме в серцях вибраних душ.

Найгірший засуд виллється на ці Святі Послання тими, які тісно з’єднані з Моїм Дорогоцінним Сином.

Коли сатана це робить, він здобуває душі.

Не дозволяй йому це робити, Моє дитино. Відійди і не вступай з ним в контакт.

Мій Син ніколи не захищав Своє Святе Слово і ти не повинна піддаватися такій спокусі.

Масштаб впливу сатани зростає і поширюється по цілому світі.

Мої бідні діти так страждають і Я плачу Слізьми горя, коли бачу їхню тривогу і горе.

Моліться, Мої діти, за мир у цей час, щоб Божі діти звідусіль звернулися до Мого Сина за силою.

Тільки Божественне Втручання, дане вам через Ласки, які надаються завдяки вашим молитвам, можуть полегшити ваш біль і страждання.

Мій Син прагне, щоб душі звернулися до Нього, бо тільки Він може дати їм розраду, якої вони так потребують. Ніщо інше не принесе вам полегшення у муках, які ви зараз терпите.

Я закликаю вас, діти, присвятити місяць червень наверненню людства і забезпечити, щоб воно шукало спасіння.

Назвіть цей місяць “Хрестовий Похід Місяця Навернення” і моліться всі як один в молитовних групах у світі.

Молитва Хрестового Походу [58]

За навернення

О дорогий Ісусе, я закликаю Тебе обійняти всіх Божих дітей і покрити їх Твоєю Найдорожчою Кров’ю.

Нехай кожна крапля Твоєї Крові покриє кожну душу, щоб захистити її від злого духа.

Відкрий серця всіх, особливо зачерствілих душ і тих, які знають Тебе, але які заплямували себе гріхом гордині, щоб вони впали і благали, щоб Світло Твоєї Любові наповнило їхні душі.

Відкрий їм очі, щоб вони побачили Правду і щоб світанок Твого Божого Милосердя вилився на них і огорнув їх Променями Твого Милосердя.

Наверни всі душі через Благодаті, про які я Тебе зараз прошу, дорогий Ісусе [особисті намірення].

Я благаю Тебе про Милосердя і жертвую Тобі цей дар одного дня посту кожного тижня [протягом цього місяця червня] на переблагання за всі гріхи.

Амінь.

Діти, ви повинні постити один день в тижні протягом місяця червня.

Ви повинні щодня відмовляти Мій Розарій і Вервицю до Божого Милосердя.

Виконуючи це, діти, ви врятуєте мільйони душ завдяки Милосердю Мого Сина, Ісуса Христа.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •